tištěná kniha e-kniha
Lingvodidaktické problémy výuky odborného vyjadřování v němčině

Lingvodidaktické problémy výuky odborného vyjadřování v němčině

Hasilová, Helena

témata: lingvistika, pedagogika – didaktika

brožovaná, 232 str., 1. vydání
vydáno: červen 2011
ISBN: 978-80-246-1910-1
doporučená cena: 240 Kč

E-shop

Anotace

Monografie analyzuje a popisuje problematiku nácviku vědecké prezentace, konkrétně ústního a písemného referátu, a to v rámci společného základu neoborových studentů při hodinách němčiny na české vysoké škole.
Hlavním cílem jazykové výuky by měla být v současné době pro absolventa vysoké školy schopnost připravit ústní referát a přednést jej na semináři či konferenci, obhájit v něm, případně v následné diskusi, vlastní názor a sestylizovat na jeho základě příspěvek do sborníku. Jen za této podmínky je možné prezentovat v zahraničí výsledky výzkumu českých odborných pracovišť tak, aby "nezapadly", nýbrž byly na mezinárodní úrovni dále rozvíjeny, případně finančně podpořeny. Kultivovaný, přesný a jednoznačný jazykový projev je žádoucí i pro prezentaci nejrůznějších projektů, které se předkládají k posouzení v písemné podobě a u nichž je nepostradatelná ústní obhajoba.
Tyto požadavky kladou vysoké nároky na práci učitele i studentů. Obě strany si musí být vědomy toho, že není zcela samozřejmé, že student, který poměrně dobře ovládá německou gramatiku a základní a odbornou slovní zásobu, také vhodně stylizuje a je schopen vystoupit před posluchače.

Obsah

1. Úvod
1.1 Současný stav zkoumané problematiky
1.2 Vytyčení klíčových problémů

2. Hypotéza

3. Metodologická východiska

4. Teoretická východiska
4.1 Komunikace
4.2 Text
4.3 Věta
4.4 Funkční styly
4.5 Vztah písemného a ústního projevu
4.6 Monolog a dialog

5. Produktivní jazykové dovednosti
5.1 Rétorika
5.2 Psaní

6. Motivace
6.1 Motivace k práci na písemném referátu
6.2 Motivace k práci na ústním referátu
6.3 Volba tématu

7. Vyučovací situace
7.1 Vyučovací situace při ústním referátu
7.2 Vyučovací situace při písemném referátu
7.3 Vyučovací situace v případě, že písemný referát vychází z referátu ústního

8. Nejčastější nedostatky referátů
8.1 Nejčastější nedostatky studentských písemných referátů
8.2 Nejčastější nedostatky studentských ústních referátů

9. Vyhodnocení statistických údajů
9.1 Morfologicko-syntaktické jevy v písemném referátu (Přílohy č. 1, 2, 3)
9.2 Morfologicko-syntaktické jevy v ústním referátu (Přílohy č. 11,12, 13)
9.3 Řešení problému jako součást písemného referátu a vyjádření vlastního názoru (Přílohy č. 4, 5, 6)
9.4 Vyjádření vlastního názoru v ústním referátu (Přílohy č. 14, 15, 16)
9.5 Formální náležitosti písemného referátu (Přílohy č. 7, 8, 9)
9.6 Užití informačních zdrojů v písemných referátech
9.7 Užití informačních zdrojů v ústních referátech
9.8 Úroveň výslovnosti a intonace při ústním referátu
9.9 Způsob přednesu ústního referátu
9.10 Doprovodné materiály a technika při ústním referátu

10. Nácvik referátů na české vysoké škole
10.1 Teoretická příprava
10.2 Nácvik referátu ve vyučovací situaci české vysoké školy
10.3 Názory studentů na význam nácviku referátů v němčině
10.4 Faktory ovlivňující vývoj vědeckého vyjadřování studentů mimo výuku

11. Závěry

12. Abstract

13. Sekundární literatura

Přílohy