tištěná kniha
Česky, prosím Start

Česky, prosím Start

Cvejnová, Jitka

témata: jazykové učebnice – čeština jako cizí jazyk
edice: Česky, prosím

brožovaná, 204 str., 1. vydání
vydáno: srpen 2011
ISBN: 978-80-246-1883-8
doporučená cena: 295 Kč

E-shop

Anotace

Vstupní díl k řadě učebnic Česky, prosím je určen jako doplňující materiál pro úvodní etapu výuky u studentů, u nichž lze předpokládat problémy s učením se českému jazyku. Je zaměřen na nácvik zvukové a písemné složky jazyka v pomalejším výukovém tempu a může sloužit jako úvodní kurs i k jiným učebnicím češtiny pro cizince či pouze jako samostatná písanka v kombinaci s kteroukoliv učebnicí češtiny pro cizince. Je určen především těm cizincům, kteří neovládají dobře latinku, pro něž je čeština prvním cizím jazykem, jejž studují, případně těm, kteří mají obtíže s osvojováním si cizího jazyka (dyslektiky, dysgrafky), nebo se učí v češtině zároveň číst a psát, protože dosud nebyli plně alfabetizováni. Učební materiál je koncipován minimálně pro prvních 50 hodin výuky češtiny pro cizince, ke stažení jsou soubory poslechových cvičení a Písanka.

Všechny audio přílohy najdete také online na našem kanálu Soundcloud.

Obsah

Předmluva
Metodická poznámka

1. lekce A. Kdo je to?
1. lekce B. Kdo je to?
1. lekce C. Kdo jste vy?
1. lekce D. Kdo / kde / kdy?

2. lekce A. Mluvíte česky?
2. lekce B. Bydlíte v Praze?
2. lekce C. Pracujete, nebo studujete?
2. lekce D. Jak se jmenuje...?

3. lekce A. Jak se jmenujete? / Jak se jmenuješ?
3. lekce B. Jaké je vaše / tvoje číslo telefonu / mobilu?
3. lekce C. Kolik je hodin?
3. lekce D. Jak se máš? / Jak se máte?

4. lekce A. Jaká je vaše / tvoje adresa?
4. lekce B. Co je to? / Kdo je to? / Jaký jaká, jaké?
4. lekce C. V kolik hodin?
4. lekce D. Co obyčejně dělá Eva?

5. lekce A. Který den je dnes?
5. lekce B. Co dělá Eva celý týden?
5. lekce C. Co se ti / vám líbí?
5. lekce D. Můžete to hláskovat?

6. lekce A. Který je měsíc?
6. lekce B. Jaký, jaká, jaké? / Jakou barvu má...?
6. lekce C. Kolik to stojí?
6. lekce D. Co děláte? / Co děláš?

7. lekce A. Kolik vám / ti je let?
7. lekce B. Kolikátý, kolikátá, kolikáté? /Jak dlouho?
7. lekce C. Co mají na sobě?
7. lekce D. Co rád / ráda jíte / pijete?

8. lekce A. Kdy jste se narodil/a?
8. lekce B. Odkud jste?
8. lekce C. Co máte rád / ráda?
8. lekce D. Co si přejete?

9. lekce A. Kolikátého je dnes?
9. lekce B. Kdy a kde se sejdeme?
9. lekce C. Co si dáte?
9. lekce D. Hledám cestu.

10. lekce A. Znáte pana X / paní Y?
10. lekce B. Hledám pana X / paní Y, slečnu Z.
10. lekce C. Jaké bude počasí?
10. lekce D. Informace

Písanka

Recenze

Jedním ze zásadních pozitiv učebnice je překlenutí problémů s grafickým záznamem jazyka pomocí latinky; s tímto problémem se potkávají jednak cizinci přecházející na latinku z jiných grafických systémů, jednak cizinci s různými typy lehkých mozkových dysfunkcí a jednak cizinci s nedostatečně rozvinutou gramotností. Tato priorita je zohledněna jednak v typech cvičení a v celkovém zaměření na audiální podobu jazyka, jednak zařazením písanky pro nácvik písma Comenia Script. Aktivní nácvik rukopisu blížícího se rodilým mluvčím je zvi. pro uživatele jiných grafických systémů velmi potřebný.
Jednotlivé lekce učebnice jsou pravidelně rozděleny do oddílů, které studentům umožňují snadnější orientaci v textu. Velmi kladně hodnotím systematické zařazování audiálně-verbálních cvičení, která nejsou postavena na vizuální formě jazyka; zvláště významná jsou tzv. apercepční fonetická cvičení, která se v jiných učebnicích češtiny pro cizince téměř nevyskytují, pro zvolenou cílovou skupinu jsou zvláště vhodná diferenční porovnávání fonémů.
Dalším pozitivem učebnice je její kompatibilita s náplní zkoušky z českého jazyka pro cizince na úrovni A1, je tedy vhodnou příručkou pro přípravu studentů na tuto zkoušku.

Z recenzního posudku: Mgr. Svatava Škodová, Ph.D.

Přínos materiálu spatřuji především v důrazu na dovednost poslechu a výslovnosti a na dovednost psaní (ve smyslu apercepce a produkce psané latinky). Takto specificky zaměřená učebnice doprovázená CD a moderní písankou na trhu učebnic pro cizince dosud není. Přestože na trhu existují materiály zaměřené více na dovednost poslechu a výslovnosti, např. učebnice Česky v Česku, nebo na studenty bez znalosti latinky, mají vždy velmi podstatná omezení - učebnice Česky v Česku nemá k dispozici CD s nahrávkami, kromě toho je již vyprodána a o dotisku se momentálně neuvažuje; učebnice Manuál pro studenty neovládající latinku - Varianty také nedisponuje nahrávkami a ani moderní písankou.
Výhodou učebnice Česky, prosím Start je tedy také v tom, že nácvik deklarovaných dovedností je podpořen moderními, adekvátními učebními pomůckami (CD, písanka). Další výhodu spatřuji také v tom, že na učebnici navazuje přímo další materiál stejné autorky, který je (stále ještě) studentům k dispozici (mohou si ho zakoupit), a pokračovat tak plynule v dalším studiu či tento materiál využívat k doplnění, rozšíření látky probírané v rámci materiálu Česky, prosím Start. Tatáž výhoda se vztahuje i na vyučující, kteří mají k dispozici více materiálu pro úroveň A1.
Nácvik poslechu, výslovnosti a psaní je v učebnici proveden opravdu velmi důkladně, místo nesmyslného hromadění slov určených pouze na výuku výslovnosti a poslechu se autorka snaží využívat slova, se kterými se student může v reálném životě setkat (jména, názvy měst apod.)
Další, a ne nepodstatnou výhodu vidím v možném širším využití materiálu než jen pro cizince se specifickými potřebami na výuku cizího jazyka. Po materiálu tohoto typu volají také vyučující, ke kterým přijde do třídy žák/student bez znalosti češtiny a musí se co nejrychleji zařadit do české výuky v české škole. Vyučující by si nemuseli sami vytvářet cvičení na výslovnost, poslech a psaní či je sbírat po různých učebnicích, ale mohli by mít vše v tomto jednom materiálu, který reaguje na nejnovější trendy ve výuce jazyka.

Z recenzního posudku: Mgr. Markéta Slezáková

Nejnovější tituly v edici

Ke stažení