tištěná kniha
Krize a význam pomáhajících prvního kontaktu

Krize a význam pomáhajících prvního kontaktu

Aplikace v kontextu rodinného násilí

Cimrmannová, Tereza a kol.

témata: sociální práce

brožovaná, 200 str., 1. vydání
vydáno: duben 2013
ISBN: 978-80-246-2205-7
doporučená cena: 220 Kč

E-shop

Anotace

Publikace je určena profesionálním pomáhajícím, kteří neabsolvovali výcvik krizové intervence, avšak ve své praxi se dostávají do kontaktu s lidmi v závažných situacích a krizích. Jak jednat v roli pomáhajících prvního kontaktu? Jakým úskalím se vyhnout? Jak by mělo vypadat minimum pomoci v uspěchané atmosféře lékařské ordinace, školní sborovny nebo policejní služebny? Kniha obsahuje aplikace do kontextu rodinného násilí, na němž lze nezbytnou pomoc dobře ukázat. Zvláštní kapitoly jsou věnovány filozofickým a teologickým základům chápání krize a otázkám jejich smyslu v lidském životě. Publikace je vhodná také pro studenty pomáhajících profesí a pro laiky.

Obsah

Úvod

1. Bolesti a výzvy krize z různých úhlů pohledu
1.1 Filozofické základy vnímání krize
1.1.1 Fragmenty moderní filozofie
1.1.1.1 Naděje ve filozofii
1.2 Krize v psychologii
1.2.1 Zvládání obtížných životních situací a krizí
1.2.1.1 Sociální opora
1.2.1.2 Resilience a její utváření v dětství
1.2.1.3 Frustrační tolerance
1.2.1.4 Posttraumatický stresový rozvoj
1.2.1.5 Naděje v psychologii
1.2.1.6 Zvládání v kontextu seberozvoje (kazuistika a rozhovor)
1.3 Krize a religiozita
1.3.1 Zvládání s vírou
1.3.2 Tajemství bolesti a utrpení v křesťanství
1.3.3 Naděje v křesťanství
1.4 Smysl lidského života a krize
1.4.1 Smysl života jako otázka
1.4.2 Kvalita života - kritérium pomoci v praxi
1.4.3 Hledání smyslu v krizových situacích
1.4.3.1 Smysl a životní praxe
1.4.3.2 Životní zkušenost pamětníka války (kazuistika a rozhovor)

2. Naděje v krizi a role pomáhajícího
2.1 Krizová intervence a problém kompetencí
2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi
2.2.1 Etické minimum kontaktu s klientem v krizi
2.2.2 Patero intervence prvního kontaktu v krizi
2.2.2.1 Zásady komunikace v akutní psychické krizi
2.2.3 Úskalí první pomoci v krizi
2.2.4 Fáze krize: vhodné a nevhodné formulace

3. Naděje jako spirituální potřeba - role duchovních v krizi
(Cimrmannová, Stretti)
3.1 Pastorace a příbuzné pojmy
3.2 Oblasti působení duchovních a jejich setkávání s krizí
3.2.1 Rozhovor s duchovním
3.2.2 Nemocniční kaplanství a práce s nadějí
3.2.2.1 Pastorace pacienta bez vztahu k církvi (kazuistika)
3.2.2.2 Pastorace věřící rodiny (kazuistika)
3.3 Komunikační úskalí duchovních nejen v krizi
3.4 Krize a vzdělávání duchovních

4. Rodinné násilí a krize domova
4.1 Rodinné násilí, domácí násilí a související pojmy
4.2 Historie odmítání rodinného násilí
4.2.1 Ochrana práv dítěte
4.2.2 Ochrana práv seniorů
4.2.3 Ochrana práv žen
4.2.4 Ochrana práv mužů
4.3 Transgenerační aspekty rodinného násilí
4.4 Domácí násilí jako specifický druh rodinného násilí
4.4.1 Syndrom připoutání
4.4.2 Kazuistika paní O.
4.4.3 Kazuistika paní N.
4.4.4 Prevence rodinného násilí - aktivity státu
4.4.5 Práce neziskových organizací
4.4.5.1 Rozhovor o přímé práci s ohroženými osobami
4.5 Rodinné násilí a lidé s mentálním postižením
4.5.1 Rozhovor s ředitelkou specializované organizace

5. Pomáhající prvního kontaktu a domácí násilí
5.1 Rozcestník pomoci
5.1.1 Oznamovací povinnost
5.2 Minimum komunikace s ohroženou osobou
5.2.1 Cíle komunikace s ohroženou osobou
5.3 Interdisciplinární spolupráce a domácí násilí
5.4 Role lékaře v kontextu domácího násilí
5.4.1 Zdraví a celistvost
5.4.2 Domácí násilí v zákonných a etických normách pro lékaře
5.4.3 Riziko psychogenní iatropatogeneze
5.4.4 Podpůrné jednání v kontextu principů lékařské etiky
5.4.5 Informovaný souhlas a domácí násilí
5.4.6 Sedmero zásad pomoci lékaře
5.4.7 Modelová situace a efektivní přístup
5.4.7.1 Modelový rozhovor lékařky s paní O.
5.4.8 Možnosti praktických lékařů (výsledky empirického šetření)
5.4.8.1 Vybrané výsledky šetření
5.4.8.2 Shrnutí šetření
5.4.8.3 Náměty
5.5 Policie a domácí násilí: intervence a zkušenosti
(Kotrč, Cimrmannová)
5.5.1 Komunikace policisty s ohroženou a násilnou osobou
5.5.2 Vykázání a specifické situace praxe
5.5.3 Rozhovor s policistkou ze Služby kriminální policie a vyšetřování
5.5.4 Komunikace policisty s dítětem

6. Krize dítěte v kontextu rodinného násilí
6.1 Komunikace s dítětem dle vývojových období
6.2 Fáze a zásady rozhovoru s dítětem v krizi
6.3 Rodinné násilí jako krize vazeb
6.3.1 Ambivalentní postoje dítěte k rodičům
6.3.2 Nepřímá viktimizace a komunikace s dítětem
6.3.3 Přímá viktimizace a komunikace s dítětem
6.3.3.1 Zanedbávání
6.3.3.2 Fyzické týrání
6.3.3.3 Psychické týrání
6.3.3.4 Sexuální zneužívání
6.3.3.5 Munchhausenův syndrom by proxy
6.4 Rozhovor s pracovníkem krizové linky pro děti
6.5 Pedagog a rodinné násilí: rozpoznání, řešení, dilemata
6.5.1 Poradenství a krizová pomoc ve školní praxi
6.5.2 Škola a mezioborová komunikace
6.5.3 Pedagog a rozpoznání syndromu CAN
6.5.3.1 Zákonný zástupce jako násilná osoba a jiná úskalí praxe
6.6 Shrnutí zásad komunikace s dítětem ohroženým násilím

7. Krize jako výzva - teorie nebo realita?
7.1 Nebezpečí otrockých aplikací
7.1.1 Krize a "dopad na dno"
7.2 Autonomní volba v krizi?
7.3 Krize a čas
7.4 Krize a postoje pomáhajících

Závěr

Seznam užitých a doporučených zdrojů

Zákonné normy, deontologické kodexy a metodické pokyny

Autorský kolektiv

Recenze

Publikace Mgr. Terezy Cimrmannové Ph.D.a autorského kolektivu je nejen učebním textem pro potřeby studentů Karlovy univerzity, ale také dalších vysokých škol a odborníků z praxe, kteří dostávají do role pracovníka prvního kontaktu s lidmi ve vážných krizových situacích. Text odbornou a přehlednou formou představuje velmi sociálně a psychologicky závažnou problematiku krize v lidském životě, především domácího násilí a to v kontextu nejen sociálním, ale také filozofickém
Celá monografie je rozdělena do sedmi textových částí, úvodu, závěru a bohatého souhrnu literatury a dalších zdrojů. Textové části jsou děleny kapitoly a subkapitoly. Text je nejen z didaktických důvodů doplněn řadou věcných poznámek, příkladů z praxe, rozhovorů s odborníky a kazuistik. Graficky jsou zdůrazňovány některé důležité pojmy, příklady z praxe a praktické rady.

Z recenzního posudku: PhDr. Mgr. Zuzana Hubinková, Ph.D.