Teorie regionálního rozvoje: nástin, kritika, implikace

Teorie regionálního rozvoje: nástin, kritika, implikace

Blažek, JiříUhlíř, David

témata: přírodní vědy – geografie, ekonomie a finance

e-kniha, 2. vydání
vydáno: prosinec 2020
ISBN: 978-80-246-4584-1
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 250 Kč

E-shop

Anotace

Publikace představuje a kriticky reflektuje teorie a koncepty, které usilují o vysvětlení současné dynamicky se měnící ekonomické geografie světa, a nastiňuje implikace pro podporu regionálního rozvoje a konkurenceschopnosti. Od prvního uvedení knihy uplynulo téměř dvacet let a čtenáři se tak dostává do rukou třetí, zásadně přepracované a rozšířené vydání. Autoři se podrobně věnují mj. dvěma teoriím, které výrazně dominují současnému regionálnímu výzkumu, tj. teorii globálních hodnotových řetězců a teorii regionálních inovačních systémů. Rovněž nově představují přístupy k podpoře regionálního rozvoje, zejména koncept inteligentní specializace.

Recenze

Závěrem je vhodné shrnout, že třetí vydání knihy nepochybně posouvá obsah správným směrem. I nadále tak plní roli zprostředkovatele a průvodce po teoriích regionálního rozvoje pro stávající a budoucí geografy, ale i další příbuzné obory. Její přínos je o to cennější, že v době „rychlé vědy“ preferující články před knihami, v době hegemonie linguy francy akademického světa máme k dispozici knihu, která zde do jisté míry reprezentuje v pozitivním slova smyslu opak dvou výše uvedených trendů.
Ondřej Slach (Informace ČGS 41/1/2022)