SLON

SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ (ve zkratce SLON) vzniklo v roce 1991 jako společný podnik Aleny Miltové a Jiřího Ryby. Od konce května 2021 se SLON stal součástí Nakladatelství Karolinum. Zakladatelé SLONa přešli do Karolina jako posila pracovního týmu, převedli sem úspěšné ediční řady a spolu s tím i řadu titulů, které zde najdou pokračování svého života.

SLON se od počátku profiloval jako nakladatelství odborné a vědecké literatury ze sociologie a příbuzných oborů, tedy politologie, sociální politiky a sociální práce, kulturní a sociální antropologie, gender studies, demografie a sociální geografie. Za 30 let vyšlo více než 400 titulů, z toho mnohé ve druhém či dalším vydání.

SLON vznikl se záměrem vyplnit obrovskou mezeru ve vydávání společenskovědní odborné literatury, která u nás vznikla během období normalizace. Mezi první tituly proto patřily učebnice, jako byl Úvod do sociologie od Jana Kellera (který vyšel v šesti vydáních) nebo série učebnic pro obor sociální práce. Charakter studijních příruček měly i knížky v řadě Sociologické pojmosloví, které vznikly z hesel tehdy ještě nevydaného Velkého sociologického slovníku (vyšel v Karolinu až v roce 1996). Kromě učebnic SLON od počátku vydával také původní studie českých (a slovenských) autorů a brzy začaly vycházet i překlady, zpočátku ty, které předtím vyšly v samizdatu.

Od počátku byla produkce SLONa rozdělena do edičních řad – z původních devíti prokázaly největší životaschopnost Studie, Studijní texty a Knižnice Sociologické aktuality. Z novějších přibyly jako první Základy sociologie, přinášející původní přehledové práce vždy z určité sociologické disciplíny, a posléze tři překladové edice, které koncipoval Miloslav Petrusek – KLAS (Klasická sociologická tradice), MOST (Moderní sociologické teorie) a POST). Později byly založeny ještě ediční řady Politické systémy a Gender sondy a posledním přírůstkem byla ediční řada Cargo.

V posledních 10 až 15 letech vznikla celá řada publikací v koedici s ústavy Akademie věd ČR a fakultami Univerzity Karlovy i dalších českých univerzit. Jedná se o původní díla představující výsledky badatelské práce zejména střední a mladé generace. I díky tomu je tituly nejvíce naplněna ediční řada Studie.

Malá redakce SLONa měla kolem sebe od počátku mnoho externích spolupracovníků z akademických pracovišť, kteří pomáhali s vyhodnocováním edičních námětů, přicházeli s návrhy na překlady, pomáhali s jejich redigováním apod. Teprve v roce 2009 byla oficiálně ustavena ediční rada nakladatelství, jejímiž členy jsou odborníci z jednotlivých oborů sociálních věd z různých regionů naší republiky.