AUC KINANTHROPOLOGICA
AUC KINANTHROPOLOGICA

Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica (AUC Kinanthropologica) is an international peer reviewed journal for the publication of research outcomes in the humanities, the social sciences and the natural sciences, as applied to kinathropology. It is a multidisciplinary journal accepting only original unpublished articles in English in the various sub-disciplines and related fields of kinanthropology, such as Anthropology, Anthropomotorics, Sports Pedagogy, Sociology of Sport, Philosophy of Sport, History of Sport, Physiology of Sport And Exercise, Physical Education, Applied Physical Education, Physiotherapy, Human Biomechanics, Psychology of Sport, Sports Training and Coaching, Sport Management, etc. The journal also welcomes interdisciplinary articles. The journal also includes reports of relevant activities and reviews of relevant publications.

The journal is abstracted and indexed by CNKI, DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS, SPOLIT, SPORTDiscus, and Ulrichsweb.

AUC KINANTHROPOLOGICA, Vol 48 No 2 (2012), 120–128

Selected Aspects of Eye Dominance and Its Relation to Motor Laterality Manifestation at Children Population

Martin Musálek

announced: 04. 02. 2015

abstract

Selected Aspects of Eye Dominance and Its Relation to Motor Laterality Manifestation at Children Population The aim of this study is to shed light on the relationship between upper limb preference and two different factors assessing ocular dominance in the population of children aged 8 to 10 years. It focuses on the sighting factor, which is manifested in the ocular preference in monocular activity, and on the binocular rivalry factor, which determines the dominant eye in spatial orientation. The upper limb preference of 204 children was determined using five motor tasks whose diagnostic quality and compliance with the “Upper Limb Preference” dimension was verified by the structural equation modelling method. Results of tetrachoric and polychoric correlation matrices showed at p < 0.001 a significant relationship between upper limb preference and ocular dominance, determined by the spatial orientation indicator (binocular rivalry factor). Subsequently, at p < 0.05, statistically significant differences in the correlation coefficients between the motor tasks assessing upper limb preference and each of the two factors determining ocular dominance were confirmed. These facts suggest that the correct positioning of the object in the given space when handling the object by the upper limb is more important than focusing on the object. Vybrané aspekty oční dominance a jejich vztah k motorickým projevům laterality u dětské populace Cílem studie bylo u populace dětí ve věku 8–10 let osvětlit vztah preference horní končetiny se dvěma různými faktory hodnotícími oční dominanci. Jednalo se o sighting factor, který se projevuje preferencí oka v monokulární činnosti a o faktor binocular rivalry, kterým je určeno dominantní oko v prostorové orientaci. Preference horní končetiny byla u 204 dětí zjišťována prostřednictvím pěti motorických úkolů, jejichž diagnostická kvalita i příslušnost k dimenzi „Preference horní končetina“ byla ověřena prostřednictvím metody strukturálního modelování. Výsledky tetrachordických a polychorických korelačních matic byl prokázán na hladině p < 0.001 signifikantní vztah mezi preferenci horní končetiny a oční dominancí určenou prostřednictvím indikátoru prostorové orientace, (faktor binocular rivalry). Následně byly na hladině p < 0.05 potvrzeny statisticky významné rozdílnosti korelačních koeficientů mezi motorickými úkoly hodnotícími preferenci horní končetiny a každým ze dvou faktorů určujícím oční dominanci. Tyto skutečnosti naznačují, že správné určení polohy předmětu v prostoru při manipulaci s předmětem horní končetinou je zřejmě důležitější než zaměření se na předmět.

keywords: sighting factor; binocular rivalry; handedness; footedness bystřící faktor; binokulární rivalita; ruková preference; preference dolní končetiny

157 x 230 mm
published: 2 x per year
print price: 190 czk
ISSN: 1212-1428
E-ISSN: 2336-6052

Download