AUC KINANTHROPOLOGICA
AUC KINANTHROPOLOGICA

Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica (AUC Kinanthropologica) is an international peer reviewed journal for the publication of research outcomes in the humanities, the social sciences and the natural sciences, as applied to kinathropology. It is a multidisciplinary journal accepting only original unpublished articles in English in the various sub-disciplines and related fields of kinanthropology, such as Anthropology, Anthropomotorics, Sports Pedagogy, Sociology of Sport, Philosophy of Sport, History of Sport, Physiology of Sport And Exercise, Physical Education, Applied Physical Education, Physiotherapy, Human Biomechanics, Psychology of Sport, Sports Training and Coaching, Sport Management, etc. The journal also welcomes interdisciplinary articles. The journal also includes reports of relevant activities and reviews of relevant publications.

The journal is abstracted and indexed by CNKI, DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS, SPOLIT, SPORTDiscus, and Ulrichsweb.

AUC KINANTHROPOLOGICA, Vol 47 No 2 (2011), 197–207

Knee Osteoarthritis: Biological Response to Pharmaceuticals from SYSADOA Group

Eva Kurková, Petr Kubový, Michal Říha, Karel Jelen

announced: 04. 02. 2015

abstract

Knee Osteoarthritis: Biological Response to Pharmaceuticals from SYSADOA Group The purpose of the trial was to determine the effect of pharmaceuticals from the SYSADOA group on the rheological properties of the knee joint with osteoarthritis and the subjective perception of these effects by patients. The trial participants were 15 probands (45–77 years) with diagnosed osteoarthritis of the knee joint. They took a preparation containing substances from the SYSADOA group for a period of 13 weeks. The evaluation of the effect of pharmaceuticals was performed by means of the WOMAC index and changes in rheological properties of the knee joint measured on a special apparatus – the knee biorheometer. The effects were compared after 13 weeks of taking the preparation and subsequently after another 6 weeks without any therapy. According to the WOMAC index there was an improvement in 13 probands out of 15 after 13 weeks (the average value of the index fell from 25.5 to 17.8). The discontinuation of the preparation did not manifest any significant change the WOMAC index. Using the Wilcoxon test for paired sets a statistically significant difference (i.e. improvement) of the WOMAC index was discovered between the 1st and the 2nd, but also the 1st and the 3rd measurements. Results of rheological measurement: comparing the 1st and the 3rd measurement, which shows the long-term trend of SYSADOA effects, the rheological properties improved in 10 osteoarthritic knee joints out of 22, there was no change in 8, and it was only in 4 osteoarthritic knee joints out of 22 that the rheological properties worsened. Gonartróza: biologická odezva na farmaka skupiny SYSADOA Cílem studie bylo určení vlivu farmak ze skupiny SYSADOA na reologické vlastnosti kolenního kloubu s osteoartrózou a jak subjektivně vnímají tyto účinky pacienti. Studie se zúčastnilo 15 probandů (45–77 let) s diagnostikovanou osteoartrózou kolenního kloubu, kteří po dobu 13 týdnů užívali přípravek s obsahem látek ze skupiny SYSADOA. Hodnocení účinku farmak bylo provedeno pomocí indexu WOMAC a pomocí změn reologických vlastností kolenního kloubu, které byly naměřeny na speciálním přístroji – kolenním bioreometru. Účinky se porovnávaly po 13 týdnech užívání přípravku a poté po dalších 6 týdnech bez terapie. Dle indexu WOMAC došlo po 13 týdnech užívání ke zlepšení u 13 probandů z 15 (průměrná hodnota indexu se snížila z 25.5 na 17.8). Vysazení farmak se na indexu WOMAC nijak výrazně neprojevilo. Pomocí Wilcoxonova testu pro závislé soubory jsme zjistili statisticky významný rozdíl (tj. zlepšení) indexu WOMAC mezi 1. a 2, ale i 1. a 3. měřením. Výsledky reologického měření: při porovnání 1. a 3. měření, které ukazuje dlouhodobý trend účinků SYSADOA, se zlepšily reologické vlastnosti u 10 kolenních kloubů s osteoartrózou z 22, u 8 nedošlo ke změně a pouze u 4 gonartróz z 22 došlo ke zhoršení reologických vlastností.

keywords: knee osteoarthritis; knee joint rheology; SYSADOA; biorheometer; WOMAC index gonartróza; reologie kolenního kloubu; SYSADOA; bioreometr; index WOMAC

157 x 230 mm
published: 2 x per year
print price: 190 czk
ISSN: 1212-1428
E-ISSN: 2336-6052

Download