AUC KINANTHROPOLOGICA
AUC KINANTHROPOLOGICA

Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica (AUC Kinanthropologica) is an international peer reviewed journal for the publication of research outcomes in the humanities, the social sciences and the natural sciences, as applied to kinathropology. It is a multidisciplinary journal accepting only original unpublished articles in English in the various sub-disciplines and related fields of kinanthropology, such as Anthropology, Anthropomotorics, Sports Pedagogy, Sociology of Sport, Philosophy of Sport, History of Sport, Physiology of Sport And Exercise, Physical Education, Applied Physical Education, Physiotherapy, Human Biomechanics, Psychology of Sport, Sports Training and Coaching, Sport Management, etc. The journal also welcomes interdisciplinary articles. The journal also includes reports of relevant activities and reviews of relevant publications.

The journal is abstracted and indexed by CNKI, DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS, SPOLIT, SPORTDiscus, and Ulrichsweb.

AUC KINANTHROPOLOGICA, Vol 47 No 2 (2011), 102–106

Evaluation of the Power Produced by Muscles

Antonín Havránek, Martin Mayer, Karel Jelen

announced: 04. 02. 2015

abstract

Evaluation of the Power Produced by Muscles Rheological Maxwell-type model is used to obtain a relation between energy input to a muscle and the work produced by it. The key role in the relation plays the muscle activity 1/η which describes how much energy is converted to work in unit volume element at unit time. The activity is the muscle material value describing how much actin-myosin pairs are engaged in a given place to maintain the work production of the whole muscle system. The modelling of the system has been done and it is now possible to calculate the energy input in special muscle system activities by mechanical means. Hodnocení výkonu produkovaného svaly Reologický Maxwellův model byl užit k získání vztahu mezi energii dodanou svalu a prací, kterou sval koná. Ústřední roli v tomto vztahu hraje svalová aktivita 1/η, která popisuje kolik energie se změní na práci v jednotkovém objemu za jednotku času. Svalová aktivita je materiálová veličina, která popisuje kolik aktin-myosinových párů je zapojeno v daném místě a daném okamžiku pro zajištění požadované činnosti celého svalového systému. Provedené modelování svalového systému umožňuje vypočítat výkon svalu při zadaném typu pohybu pouze mechanickou analýzou děje.

keywords: biomechanics; viscoelasticity; energy production; actin-myosin pairs; rheology biomechanika; viskoelasticita; tvorba energie; aktino-myozinové dvojice; reologie

157 x 230 mm
published: 2 x per year
print price: 190 czk
ISSN: 1212-1428
E-ISSN: 2336-6052

Download