AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (AUC Iuridica) is a legal journal published since 1955, which presents longer essays as well as short articles on topics relevant for legal theory and international, European and Czech law. It also publishes works concerning current legislative problems.

Although intended primarily for domestic audience, AUC Iuridica is useful also for foreign experts, who can take advantage of summaries in foreign languages (English, German and French) and key words, which are systematically added to the main articles and essays.

The published articles are subject to peer reviews. If necessary, reviewed texts are sent back to the author for revision.

AUC Iuridica accepts contributions from any contributor on any current legal topic.

The journal is registered in the Czech National Bibliography (kept by the National Library of the Czech Republic) and in the Index to Foreign Legal Periodicals (kept by the American Association of Law Libraries).

The journal is archived in Portico.

–––

We are pleased to inform you that the journal Acta Universitatis Carolinae Iuridica was the first journal of the Faculty of Law of Charles University to be included in the prestigious international database SCOPUS. This Elsevier database is the largest abstract and citation database of peer-reviewed literature in the world. The editors of the journal expect from the inclusion in the elite SCOPUS database not only an increase in the readership of the journal, but also an increase in interest in the publication of papers by both Czech and foreign authors.

AUC IURIDICA, Vol 70 No 1 (2024), 77–92

Právna regulácia krajinotvorby na Slovensku ako prostriedok ochrany klímy

[Legal Regulation of Landscaping in Slovakia as a Means of Climate Protection]

Ľudovít Máčaj

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2024.6
published online: 25. 03. 2024

abstract

The article focuses on the implementation of landscaping as a purposeful activity of humans with the aim of creating and cultivating the environment around them. Landscaping is not only made up of activities with an impact on the immediate surroundings of a human, but also has a deeper social meaning – it affects the environment as a whole. However, it also has a significant impact on climate protection. Actions taken with the intention of protecting and improving the landscape that immediately borders the built-up area of municipalities in which humans reside can have a wider impact indirectly, but even directly, influence the climate. Although landscaping represents a separate and distinct professional activity, in the case of the Slovak Republic it is not a separate decision-making process in the field of public administration. However, its elements are present in other decision-making processes, such as land development or spatial planning. The ever-increasing voices after its codification point to the importance of this activity and the need to give it a clear legal framework, with the definition of the public interest and the goals that should be achieved during this activity. We believe that climate protection could and clearly should be among these objectives, as the measures taken in landscape design can have a direct effect on it. The article therefore focuses on the issue of landscaping and its legal definition, and also deals with whether landscaping represents an important means of climate protection. Furthermore, the article points out the individual possibilities of landscape design measures within the decision-making processes of public administration in the Slovak Republic. In the end, he brings some considerations de lege ferenda.

keywords: landscaping; protection of climate; land consolidation; adaptation measures

references (22)

1. Akčný plán pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy [online]. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, August 2021 [cit. 2023-09-30]. Dostupné na: https://www.minzp.sk/files/odbor-politiky-zmeny-klimy/akcny-plan-implementaciu-nas.pdf.

2. BENKO, M. Nová vláda chce posunúť účinnosť stavebnej legislatívy, pripravuje zmeny pravidiel. In: SITA:WEBNOVINY [online]. 14. 11. 2023 [cit. 2023-12-09]. Dostupné na: https://sita.sk/vrealitach/nova-vlada-chce-posunut-ucinnost-stavebnej-legislativy-pripravuje-zmeny-pravidiel/.

3. ČERŇANOVÁ, L. Medzinárodný právny rámec adaptácie na nepriaznivé následky zmeny klímy. In: SZAKÁCS, A. - HLINKA, T. (eds.). Vplyv klimatickej zmeny na právny poriadok: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2020. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2020, s. 28-36.

4. DOBRUCKÁ, A. - JAKUŠOVÁ, M. Krajinné plánovanie a územné plánovanie - spojenci či rivali? Urbanita [online]. 2011, č. 4 [cit. 2023-09-30]. Dostupné na: https://www.uzemneplany.sk/clanok/krajinne-planovanie-a-uzemne-planovanie-spojenci-ci-rivali.

5. LP/2023/29 Zákon o zmene klímy a nízkouhlíkovej transformácii Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov (klimatický zákon). In: Slov-Lex: právny a informačný portál [online]. [cit. 2023-09-30]. Dostupné na: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/LP/2023/29.

6. LP/2023/519 Zákon o krajinnom plánovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. In: Slov-Lex: právny a informačný portál [online]. [cit. 2023-09-30]. Dostupné na: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2023-519.

7. MASLÁK, M. Pozemkové úpravy z právneho hľadiska (vrátane problematiky záhradkových osád a usporiadania vzťahov k pozemkom pod stavbami, ktoré prešli na obce a VÚC). Bratislava: Wolters Kluwer SR, 2020.

8. MASLÁK, M. Vplyv nezákonného postupu v jednej etape konania o pozemkových úpravách na ďalšie etapy konania. In: PAVLOVIČ, M. (ed.). Zborník z XXI. ročníka medzinárodnej vedeckej česko-poľsko-slovenskej konferencie práva životného prostredia. Bratislava: Wolters Kluwer SR, 2020, s. 219-229.

9. MICHALOVIČ, M. Adapting to the adverse effects of climate change - the role of the international community, the European union, states or self-government? In: KORONCZIOVÁ, A. - HLINKA, T. (eds.). Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2019: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2019, s. 281-289.

10. MICHALOVIČ, M. International legislative framework for sequestration of organic carbon in agricultural soil as a climate change tool. In: Central European initiative on agricultural land protection - CEILAND. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2019, s. 29-37.

11. OŤAHEĽ, J. - HRNČIAROVÁ, T. - KOZOVÁ, M. Typológia krajiny Slovenska: regionalizácia jej prírodno-kultúrneho charakteru. Životné prostredie. 2008, roč. 42, č. 2, s. 70-76.

12. PAVLOVIČ, M. Budovanie spoločných zariadení a opatrení na rozdrobených pozemkoch. In: HANÁK, J. (ed.). Zemědělské právo v době klimatické krize. Brno: Masarykova univerzita, 2020, s.115-131.

13. PHILANDER, S. G. Encyclopedia of global warming and climate change. Second edition. Thousand Oaks: SAGE, 2013. CrossRef

14. SALAŠOVÁ, A. Možnosti využitia geobiocenologickej typizácie krajiny v krajinárskej tvorbe [online]. [cit. 2023-09-30]. Dostupné na: http://user.mendelu.cz/xfriedl/Pro%20fajnsmekry/01%20-%20Vyznam%20fytocenologie/Salasova%20-%20Moznosti%20vyuztia%20geobiocenologickej%20typizacie%20krajiny%20v%20krajinarskej%20tvorbe.pdf.

15. Status of ratification. In: Carpathian Convention [online]. [cit. 2023-12-09]. Dostupné na: http://www.carpathianconvention.org/convention/status-of-ratification/#1.

16. ŠKROBÁK, J. Rozhodovacie procesy na úseku územného plánovania, stavebného poriadku a vyvlastňovania. In: VRABKO, M. a kol. Správne právo procesné : osobitná časť. 2. aktual. vyd. Šamorín: Heuréka, 2018, s. 67-135.

17. VAČOK, J. Formy činnosti verejnej správy. In: VRABKO, M. a kol. Správne právo hmotné: všeobecná časť. 2. dopl. vyd. Bratislava: C. H. Beck, 2018, s. 137-147.

18. Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov.

19. Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

20. Zákon č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní v znení neskorších predpisov.

21. Zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.

22. Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Creative Commons License
Právna regulácia krajinotvorby na Slovensku ako prostriedok ochrany klímy is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
periodicity: 4 x per year
print price: 65 czk
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Download