AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (AUC Iuridica) is a legal journal published since 1955, which presents longer essays as well as short articles on topics relevant for legal theory and international, European and Czech law. It also publishes works concerning current legislative problems.

Although intended primarily for domestic audience, AUC Iuridica is useful also for foreign experts, who can take advantage of summaries in foreign languages (English, German and French) and key words, which are systematically added to the main articles and essays.

The published articles are subject to peer reviews. If necessary, reviewed texts are sent back to the author for revision.

AUC Iuridica accepts contributions from any contributor on any current legal topic.

The journal is registered in the Czech National Bibliography (kept by the National Library of the Czech Republic) and in the Index to Foreign Legal Periodicals (kept by the American Association of Law Libraries).

The journal is archived in Portico.

–––

We are pleased to inform you that the journal Acta Universitatis Carolinae Iuridica was the first journal of the Faculty of Law of Charles University to be included in the prestigious international database SCOPUS. This Elsevier database is the largest abstract and citation database of peer-reviewed literature in the world. The editors of the journal expect from the inclusion in the elite SCOPUS database not only an increase in the readership of the journal, but also an increase in interest in the publication of papers by both Czech and foreign authors.

AUC IURIDICA, Vol 70 No 1 (2024), 63–75

Právní regulace související s výrobky v kontextu cílů Evropské unie v oblasti ochrany klimatu

[Legal Regulation Related to Products in the Context of the European Union’s Climate Objectives]

Tereza Fabšíková

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2024.5
published online: 25. 03. 2024

abstract

This paper examines how objectives of the European Union in the field of climate change affect the legal regulation of products and what impacts they also have on some connected issues. The current ecodesign legal regulation is based on the Ecodesign Directive and the particular requirements on products are then set in regulations following the Ecodesign Directive. The paper primarily focuses on the changes in ecodesign product regulation brought by the new Ecodesign for Sustainable Products Regulation proposal. The issue of the proposed legal regulation connected with environmental claims is also addressed in the text as it is an important complement to the sustainable products legal regulation.

keywords: ecodesign; climate change; Ecodesign Directive; Ecodesign for Sustainable Products Regulation proposal; environmental claims

references (20)

1. BUNDGAARD, A. M. - MOSGAARD, M. A. - REMMEN, A. From energy efficiency towards resource efficiency within the Ecodesign directive. Journal of Cleaner Production. 2017, Vol. 144, s. 358-374. CrossRef

2. FABŠÍKOVÁ, T. Aktuální vývoj evropské právní úpravy v oblasti ekodesignu výrobků. Acta Universitatis Carolinae Iuridica. 2019, Vol. LXV, č. 3, 69-74. CrossRef

3. FABŠÍKOVÁ, T. Požadavky na ekodesign výrobků z pohledu unijní a národní legislativy. In: ŠTĚPÁNKOVÁ, K. (ed.). Právo v podnikání vybraných členských států Evropské Unie: sborník příspěvků k X. ročníku mezinárodní vědecké konference: Praha 9. 11. 2018. Praha: TROAS, 2018, s. 64-71.

4. Důvodová zpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o stanovení rámce požadavků na ekodesign udržitelných výrobků a o zrušení směrnice 2009/125/ES. COM(2022) 142 final.

5. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369 ze dne 4. července 2017, kterým se stanoví rámec pro označování energetickými štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU.

6. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o stanovení rámce požadavků na ekodesign udržitelných výrobků a o zrušení směrnice 2009/125/ES. COM(2022) 142 final.

7. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign udržitelných výrobků a o zrušení směrnice 2009/125/ES - společný postoj. Brusel, 15. května 2023, 9014/2023.

8. Návrh směrnice o dokládání a sdělování výslovných environmentálních tvrzení (směrnice o environmentálních tvrzeních). COM(2023) 166 final.

9. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2005/29/ES a 2011/83/EU, pokud jde o posílení postavení spotřebitelů pro ekologickou transformaci prostřednictvím lepší ochrany před nekalými praktikami a lepších informací, COM(2022) 143 final.

10. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1119 ze dne 30. června 2021, kterým se stanoví rámec pro dosažení klimatické neutrality a mění nařízení (ES) č. 401/2009 a nařízení (EU) 2018/1999 ("evropský právní rámec pro klima").

11. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011 ze dne 27. září 2011 o názvech textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků a o zrušení směrnice Rady 73/44/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 96/73/ES a 2008/21/ES.

12. Nařízení Komise (EU) 2019/2023 ze dne 1. října 2019, kterým se stanoví požadavky na ekodesign praček pro domácnost a praček se sušičkou pro domácnost podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, mění nařízení Komise (ES) č. 1275/2008 a zrušuje nařízení Komise (EU) č. 1015/2010.

13. Nařízení Komise (EU) č. 66/2014 ze dne 14. ledna 2014, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign trub, varných desek a sporákových odsavačů par pro domácnost.

14. Nařízení Komise (EU) č. 547/2012 ze dne 25. června 2012, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o ekodesign vodních čerpadel.

15. Nařízení Komise (EU) č. 666/2013 ze dne 8. července 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign vysavačů.

16. PRENDEVILLE, S. M. - O'CONNOR, F. - BOCKEN, N. M. P. - BAKKER, C. A. Uncovering ecodesign dilemmas: a path to business model innovation. Journal of Cleaner Production. 2017, Vol. 143, s. 1327-1339. CrossRef

17. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému sociálnímu a hospodářskému výboru a Výboru regionů. Zelená dohoda pro Evropu. COM(2019) 640 final.

18. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů. Strategie EU pro udržitelné a oběhové textilní výrobky. COM(2022) 141 final.

19. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému sociálnímu a hospodářskému výboru a Výboru regionů. Nový akční plán pro oběhové hospodářství Čistší a konkurenceschopnější Evropa. COM(2020) 98 final.

20. Sdělení Komise. Pracovní plán pro ekodesign na období 2016-2019. COM(2016) 773 final.

Creative Commons License
Právní regulace související s výrobky v kontextu cílů Evropské unie v oblasti ochrany klimatu is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
periodicity: 4 x per year
print price: 65 czk
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Download