AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (AUC Iuridica) is a legal journal published since 1955, which presents longer essays as well as short articles on topics relevant for legal theory and international, European and Czech law. It also publishes works concerning current legislative problems.

Although intended primarily for domestic audience, AUC Iuridica is useful also for foreign experts, who can take advantage of summaries in foreign languages (English, German and French) and key words, which are systematically added to the main articles and essays.

The published articles are subject to peer reviews. If necessary, reviewed texts are sent back to the author for revision.

AUC Iuridica accepts contributions from any contributor on any current legal topic.

The journal is registered in the Czech National Bibliography (kept by the National Library of the Czech Republic) and in the Index to Foreign Legal Periodicals (kept by the American Association of Law Libraries).

The journal is archived in Portico.

AUC IURIDICA, Vol 66 No 2 (2020), 121–144

Příkaz v řízení o přestupku

[The Order in Administrative Offence Proceedings]

Helena Prášková

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2020.16
announced: 07. 07. 2020

abstract

This paper deals with the administrative order as one of the forms of a decision in the administrative offence proceedings. In the introduction, the reasons for introducing of summary proceedings and different types of a decision according to the valid legislation are mentioned. The next chapter is devoted to the development of the legislation, what concerns administrative order in administrative offence proceedings and criminal warrant. Specific conditions of issuing the order in administrative offence proceeding are discussed in detail. The article also lists the content elements of the order and deals with its delivery, in particular the admissibility of its alternative delivery. In conclusion, the legal consequences and effects of issuance of the order, of its delivery and of its coming into force are summarized.

keywords: the administrative order in administrative offence proceedings; conditions of the administrative order; elements of the order; the delivery of the order; the legal consequences of the order

references (25)

1. CRHA, L.: K právní moci trestního příkazu. Trestní právo. 1997, č. 10, s. 2-3.

2. HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 145.

3. JELÍNEK, J. Trestní příkaz jako forma odklonu v trestním řízení. In: JELÍNEK. J. (ed.) Alternativní řešení trestních věcí (trestněprávní, trestněprocesní a kriminologické aspekty). Praha: Linde, 2015.

4. JELÍNEK, Jiří. Trestní příkaz včera, dnes a zítra. Kriminalistika, 2015, roč. 48, č. 2, s. 81–100.

5. JEMELKA, L. ‒ VETEŠNÍK. P. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Zákon o některých přestupcích. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017.

6. KOPECKÝ, M. Blokové a příkazní řízení o přestupcích. Správní právo, 1992, č. 2, s. 7 a násl.

7. KOPECKÝ, M. Správní právo. Obecná část. 1. vydání. Praha: C. H. Beck., 2019.

8. MATES, P. a kol. Základy správního práva trestního. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017.

9. NOVOTNÝ, O. Je naše trestní právo procesní v krizi? Trestní právo, 2006, č. 7–8, s. 28–31.

10. NOVOTNÝ, O. Odklony v trestním řízení. In. JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo procesní – minulost a budoucnost. Praha: Leges, 2016, s. 270 a násl.

11. PIPEK, J. Alternativní způsoby vyřízení trestních věcí. Právní rádce. Praha: Economia, 1999, č. 2, s. 19.

12. POUPEROVÁ, O. Rozhodnutí správního orgánu a jeho platnost. Správní právo, 2018, č. 8. s. 510 a násl.

13. PRÁŠKOVÁ, H. Nové přestupkové právo. 1. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 299.

14. RASCHAUER, N., WESSELY, W. Kommentar zum Verwaltungsstrafgesetz. Wien: Jan Sramek Verlag, 2010.

15. RIZMAN, S. O právní moci trestního příkazu jinak. Trestní právo. 1997, č. 12, s. 13‒14.

16. SOTOLÁŘ, A., PÚRY, F., ŠÁMAL, P. Alternativní řešení trestních věcí v praxi. Praha: C. H. Beck, 2000.

17. SUCHÝ, Oldřich. Odklon v trestním řízení. Právník, 1991, roč. 130, č. 3, s. 247–255.

18. ŠELLENG, Dalibor. Trestní příkaz. Praha, 2015. Rigorózní práce. Univerzita Karlova v Praze. Právnická fakulta.

19. VALOVÁ, Viktorie. Samosoudce a trestní příkaz v československém trestním řízení. AUC – Iuridica, 1985, č. 2, s. 124–163.

20. VANTUCH, Pavel. Trestní příkaz, podmínky pro jeho vydání a možnosti obhajoby. Trestní právo, 2013, roč. 17, č. 7-8, s. 4–13.

21. VEDRAL, J. Správní řád. Komentář. 2. vydání. Praha: Bova Polygon, 2012.

22. VEDRAL, J. K novému zákonu o přestupcích. Správní právo, 2017, č. 7, str. 411.

23. VRTĚL, Petr. Ztížené řízení před samosoudcem. Trestněprávní revue, 2002, č. 4.

24. ZEMAN, J. Některé aspekty úpravy trestního příkazu. Trestní právo. 1999, č. 12, s. 11-16.

25. ZEMAN, P., DIBLÍKOVÁ, S., SLAVĚTÍNSKÝ, V., ŠTEFUNKOVÁ, M. Zkrácené formy trestního řízení – možnosti a limity. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2013, s. 37.

Creative Commons License
Příkaz v řízení o přestupku is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
published: 4 x per year
print price: 65 czk
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Download