AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (AUC Iuridica) is a legal journal published since 1955, which presents longer essays as well as short articles on topics relevant for legal theory and international, European and Czech law. It also publishes works concerning current legislative problems.

Although intended primarily for domestic audience, AUC Iuridica is useful also for foreign experts, who can take advantage of summaries in foreign languages (English, German and French) and key words, which are systematically added to the main articles and essays.

The published articles are subject to peer reviews. If necessary, reviewed texts are sent back to the author for revision.

AUC Iuridica accepts contributions from any contributor on any current legal topic.

The journal is registered in the Czech National Bibliography (kept by the National Library of the Czech Republic) and in the Index to Foreign Legal Periodicals (kept by the American Association of Law Libraries).

The journal is archived in Portico.

AUC IURIDICA, Vol 66 No 2 (2020), 111–120

Správní činnosti v oboru státní služby

[Performance of Public Administration in Area of Civil Service]

Martin Kopecký

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2020.15
announced: 07. 07. 2020

abstract

The paper analyses specifics of legal status of civil servants responsible for public governance at public authorities according to Civil Service Act nr. 234/2014. Civil servants enter into legal relationships with authorities which decide on behalf of state about appointment of state servant and about changes, termination and performance of service relationship. On the other hand, civil servants perform their work as dependant work and they are subordinated to superior persons (senior civil servants). Deciding about rights and duties of state servants belongs to area of public law, which is different to general regulation of work relationship according to Labour Code, which belongs to area of private law. Authorities executing governance of civil service principally release administrative acts, but also use different instruments as public law contracts or internal (service) regulations. The paper analyses specifics of this instruments in area of civil service.

keywords: civil servant; civil service; civil service relationship

references (14)

1. HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, 599 s.

2. HOETZEL, J. Československé správní právo. Praha: Melantrich, 1934.

3. KOPECKÝ, M. Správní právo. Obecná část. Praha: C. H. Beck, 2019.

4. KOTTNAUER, A. ‒ PŘIB, J. ‒ ÚLEHLOVÁ, H. ‒ TOMANDLOVÁ, L. Zákon o státní službě. Ostrava: Sagit 2015, 367 s.

5. LUKEŠ, Z. a kol. Československé správní právo. Obecná část. Praha: Panorama, 1981, 304 s.

6. PICHRT, J. a kol. Zákon o státní službě. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015, 984 s.

7. PICHRT, J. ‒ KOPECKÝ, M. ‒ MORÁVEK, J. (eds.). Služební vztahy a výkon závislé práce. Praha: Wolters Kluwer 2016, 336 s.

8. DOLEŽÍLEK, J. ‒ ŠKODA, J. Zákon o státní službě s poznámkami. Plzeň., A. Čeněk 2015, 317 s.

9. VEDRAL, J. Zákon o státní službě, správní řád a soudní řád správní. Dostupné v systému ASPI, LIT 211618CZ, stav 14. 9. 2016.

10. ŠTEFKO, M. Je kolektivní smlouva soukromoprávním jednáním? Jurisprudence, 2017, roč. XXVI, č. 5, s. 28-34.

11. Dny práva 2015 – Days of law 2015, část IX. Veřejná služba ve veřejné správě (a to i jako služba veřejnosti) (eds.: SKULOVÁ, S., KLIKOVÁ, A., VALDHANS, J.). Masarykova univerzita, Brno 2016, 380 s.

12. Slovník veřejného práva československého (uspořádali HOETZEL, J., WEYR, F.). Svazek V. Brno: Rovnost 1948, 1098 s.

13. F., LAŠTOVKA, K.) Svazek I. Brno: Polygrafia – Rudolf M. Rohrer, 1929, 871 s.

14. PRŮCHA, P. Správní právo. Obecná část. 8. vyd. Brno – Plzeň: Nakladatelství Doplněk a Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 428 s.

Creative Commons License
Správní činnosti v oboru státní služby is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
published: 4 x per year
print price: 65 czk
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Download