Hlavním cílem edice je napomoci překonat zjednodušující představy o středověkém myšlení, jež mnohdy panují i mezi historiky filosofie či medievisty, a umožnit hlubší seznámení s jeho vnitřní dynamikou, obsahovým bohatstvím a mnohostrannou historickou i systematickou inspirativností. Zvolené tituly budou v mnoha směrech podnětné i pro specialisty, ještě podstatnější ambicí je však poskytnout širší spektrum nástrojů studentům i odborníkům, pro něž – přinejmenším v danou chvíli – středověká filosofie a teologie není hlavním polem studia. Z déledobé perspektivy si pak edice klade za cíl podnítit soustavnější zájem o středověké myšlení i u studentů či badatelů, kteří by jinak podle tradovaných názorů soudili, že středověk „není pro ně“.
Edici řídí Mgr. Lukáš Lička, Ph.D., a Mgr. Martin Pokorný, Ph.D.