STUDIA MEDIAEVALIA PRAGENSIA

STUDIA MEDIAEVALIA PRAGENSIA
Sborník Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK zaměřený na problematiku středověku ve střední Evropě, vychází od roku 1988. Přináší zejména archeologické studie a články, soustavně se věnuje i kontaktním medievistickým oborům (historie, dějiny umění aj.). Obsahuje práce domácích i zahraničních autorů.
Domovská stránka časopisu

Redakční rada


Kontakt:
e-mail: books@ff.cuni.cz

Univerzita Karlova v Praze
Filozofická fakulta
Vydavatelství
nám. J. Palacha 2
116 38 Praha 1

Distribuce:
viz výše

STUDIA MEDIAEVALIA PRAGENSIA, Vol 2012 No 2

157 x 230 mm
vychází: 1 x ročně
ISSN: 0862-8017