PRAEHISTORICA

PRAEHISTORICA

Praehistorica jsou odborným akademickým časopisem zaměřeným na archeologii ve Střední Evropě. Časopis vychází od roku 1938 a specializuje se zejména na období pravěku a ranné doby dějinné.

PRAEHISTORICA, Vol 34 No 2 (2018), 5–11

Pohřby kultury se šňůrovou keramikou z Prahy-Ruzyně

[Burials of the Corded Ware Culture from Prague-Ruzyně]

Katarína Petriščáková, Miroslava Šmolíková

DOI: https://doi.org/10.14712/25707213.2019.1
zveřejněno: 16. 04. 2019

Abstract

One grave of Corded Ware Culture was excavated in the course of the rescue excavation by the City of Prague Museum in Prague-Ruzyně in 1999. In the isolated grave lay two burials: adult man and child inhumations. The grave also contained pottery and unspecified animal bones. Analysis of assemblage put this grave in the find-group III. AMS data of adult human remains confirm the years between 3981 ± 22 BP.

Klíčová slova: burials; Corded Ware Culture; pottery; Radiocarbon analysis

reference (18)

1. Baštová, D. – Šmolíková, M. – Zavřel, J. 2011: Hromadný nález broušené industrie z mladšího neolitu v Praze-Ruzyni. Archeologie ve středních Čechách 15/1, 67–78.

2. Baštová, D. – Šmolíková, M. 1999: Archeologický výzkum Praha 6 – Ruzyně. Silniční okruh kolem Prahy, stavba 517 Řepy-Ruzyně. Nálezová zpráva. Uloženo v Archivu Oddělení Archeologických sbírek Muzea hlavního města Prahy, č. j. 014/2018.

3. Buchvaldek, M. 1986: Kultura se šňůrovou keramikou ve střední Evropě. I. Skupiny mezi Harcem a Bílými Karpaty. Praehistorica 12. Praha.

4. Buchvaldek, M. – Koutecký, D. 1970: Vikletice. Ein schnurkeramisches Gräberfeld. Praehistorica 3. Praha.

5. Buchvaldek, M. – Kovářík, J. 1993: Pohřebiště se šňůrovou keramikou v Praze-Jinonicích. Doplněk ke Katalogu šňůrové keramiky v Čechách VI. Praehistorica 20, 119–174.

6. Buchvaldek, M. – Popelka, M. 1994: Poznámky k pohřebišti se šňůrovou keramikou v Praze-Jinonicích. Praehistorica 21. Varia Archaeologica 6, 21–52.

7. Buchvaldek, M. – Havel, J. – Kovářík, J. 1991: Katalog šňůrové keramiky v Čechách VI. Praha. Praehistorica 17, 151–205.

8. Dobeš, M. – Limburský, P. 2013: Pohřebiště staršího eneolitu a šňůrové keramiky ve Vliněvsi. Archeologické studijní materiály 22.

9. Dobisíková, M. – Velemínský, P. 2015: Základní antropologická charakteristika kosterních pozůstatků odkrytých v Praze 5 – Ruzyni v roce 1999. Antropologický posudek uložený v Archivu Oddělení archeologických sbírek Muzea hlavního města Prahy.

10. Kvietok, M. – Kuchařík, M. – Košťál, J. – Horák, J. 2009: Bytové domy Petržílková, ul. Petržílková, Praha 13 – Stodůlky, předstihový výzkum. In: M. Kvietok – M. Kuchařík – J. Košťál – J. Horák, Drobné archeologické výzkumy společnosti Labrys o. p. s. v roce 2008, Zprávy české archeologické společnosti 2008, Supplément 75, 5–6.

11. Neumann, E. 1900–1901: Kostrové hroby ve Stodůlkách. Památky archeologické 19, 66–67.

12. Neustupný, E. 2008 (ed.): Archeologie pravěkých Čech 4. Eneolit. Praha.

13. Petriščáková, K. 2018: Hrob kultury se šňůrovou keramikou v Praze-Řeporyjích. Archaeologica Pragensia 24, v tisku.

14. Petriščáková, K. – Pavúk, P. – Baštová, D. – Šmolíková, M. 2015: Pohrebisko staršej únětickej kultúry z Prahy-Ruzyně. Príspevok k počiatkom doby bronzovej v Čechách. Studia Hercynia 19/1–2, 25–53, 293–294.

15. Stocký, A. 1926: Pravěk země české. Díl I. Věk kamenný. Praha.

16. Turek, J. 2001: Late Eneolithic mortuary practices and thein social signifikance. https://www.academia.edu/1139460/Late_Eneolithic_mortuary_practices_and_their_social_significance.

17. Turek, J. 2005: Praha kamenná. Eneolit – pozdní doba kamenná. In: M. Lutovský – L. Smejtek a kolektiv, Pravěká Praha. Praha, 239–348.

18. Zemanová, P. – Turek, J. 2010: Dětské pohřby z období šňůrové keramiky z Prahy-Stodůlek. Archeologie ve středních Čechách 14/2, 657–666.

Creative Commons License
Pohřby kultury se šňůrovou keramikou z Prahy-Ruzyně is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 2 x ročně
ISSN: 0231-5432
E-ISSN: 2570-7213

Ke stažení