PRAEHISTORICA

PRAEHISTORICA

Praehistorica jsou odborným akademickým časopisem zaměřeným na archeologii ve Střední Evropě. Časopis vychází od roku 1938 a specializuje se zejména na období pravěku a ranné doby dějinné.

PRAEHISTORICA, Vol 34 No 1 (2018), 7–31

Velkomoravské pohřebiště v Rajhradicích

[Great Moravian burial ground in Rajhradice]

Soňa Hendrychová

DOI: https://doi.org/10.14712/25707213.2018.1
zveřejněno: 30. 05. 2018

Abstract

The presented work focuses on the overall evaluation of the Great Moravian burial ground in Rajhradice (Brno-Country District) uncovered in 1952–1953 and 1975. The work is based on a catalogue of the burial ground published along with the neighbouring burial ground in Rajhrad by Čeněk Staňa. It follows the individual aspects of the burial rite at the necropolis, evaluates the grave inventory, dates the burial ground based on it and puts it into the context of Great Moravian burial grounds.

Klíčová slova: Rajhradice; Great Moravia; graveyard; chronology

reference (70)

1. Bialeková, D. 1977: Sporen von slawischen Fundplätzen in Pobedim, Typologie und Datierung, Slovenská archeológia 25, 103–158.

2. Bialeková, D. 1993a: Slovanské pohrebisko v Pobedime (poloha Na Laze II/71), Študijné zvesti 29, 179–207.

3. Bialeková, D. 1993b: Slovanské pohrebisko v Bojničkách, Študijné zvesti 29, 223–258.

4. Brather, S. 2006: "Totenhochzeit"? Zur Interpretation altersabhängiger Grabausstattungen bei den westlichen Slawen. In: M. Dworaczyk et al. (eds.), Świat Słowian wczesnego średniowiecza. Szczecin – Wrocław, 505–513.

5. Brather, S. 2008: Kleidung, Bestattung, Identität. Die Präsentation sozialer Rollen im frühen Mittelalter. In: S. Brather (ed.), Zwischen Spätantike und Frühmittelakter. RGA-E, Band 57. Berlin – New York, 237–273.

6. Brůžek, J. 2008: Současná česká paleodemografie: falešné naděje přílišného optimismu a nový reálný cíl, Archeologické rozhledy 60, 329–344.

7. Červinka, I. L. 1928: Slované na Moravě a říše velkomoravská. Brno.

8. Dostál, B. 1966: Slovanská pohřebiště ze střední doby hradištní na Moravě. Praha.

9. Dresler, P. – Humlová, B. – Macháček, J. – Rybníček, M. – Škojec, J. – Vrbová-Dvorská, J. 2010: Dendrochronologické datování raně středověké aglomerace na Pohansku u Břeclavi. In: Š. Ungerman – R. Přichystalová (eds.): Zaměřeno na středověk: Zdeňkovi Měřínskému k 60. narozeninám. Praha. 112–138, 750–752.

10. Dresler, P. 2011: Opevnění Pohanska u Břeclavi. Dissertationes archaeologicae Brunenses 11. Brno.

11. Galuška, L. 1996: Uherské Hradiště – Sady. Křesťanské centrum říše velkomoravské. Brno.

12. Galuška, L. 2001: Neznámé slovanské pohřebiště u Vranovic (okr. Břeclav) a jediné nálezy z něj pocházející. In: Z. Měřínský (ed.): Konference Pohansko 1999. 40 let od zahájení výzkumu slovanského hradiska Břeclav-Pohansko. Brno, 185–197.

13. Giesler, J. 1980: Zur Archäologie des Ostalpenraumes von 8. bis 11. Jahrhundert, Archäologisches Korrespondenzblatt 10/1, 85–98.

14. Hanáková, H. – Staňa, Č. – Stloukal, M. 1986: Velkomoravské pohřebiště v Rajhradě. Praha.

15. Hanuliak, M. 2004: Velkomoravské pohrebiská. Pochovávanie v 9. –10. storočí na území Slovenska. Nitra.

16. Hendrychová, S. 2011: Velkomoravské pohřebiště v Rajhradicích. Rukopis bakalářské práce, FF UK, Praha.

17. Hrubý, V. 1955: Staré Město. Velkomoravské pohřebiště "Na Valách". Praha.

18. Hrubý, V. – Hochmanová, V. – Pavelčík, J. 1955: Kostel a pohřebiště z doby velkomoravské na Modré u Velehradu. Brno.

19. Chorvátová, H. 2004: K relatívnej chronológii pohrebiska Staré Město – Na valách, Acta Historica Neosoliensia 7, 199–235.

20. Chorvátová, H. 2008: K problému terminológie a interpretácie guľovitých príveskov- veľkomoravských gombíkov, Studia mediaevalia Pragensia 8, 209–218.

21. Chropovský, B. 1957: Slovanské pohrebisko z 9. storočí vo Veľkém Grobe, Slovenská archeológia 5, 174–239.

22. Chropovský, B. 1962: Slovanské pohrebisko v Nitre Na Lupke, Slovenská archeológia 10, 175–240.

23. Kalousek, F. 1971: Břeclav-Pohansko. Velkomoravské pohřebiště u kostela. Brno.

24. Kavánová, B. 2003: Mikulčice – pohřebiště v okolí 12. kostela. In: N. Profantová – B. Kavánová: Mikulčice. Pohřebiště u 6. a 12. kostela. Brno.

25. Klanica, Z. 1985: Mikulčice-Klášteřisko, Památky archeologické 76, 474–539.

26. Klanica, Z. 2006: Nechvalín, Prušánky. Čtyři slovanská pohřebiště. Díl I., II. Brno.

27. Klápště, J. 2005: Proměna českých zemí ve středověku. Praha.

28. Kodym, O. – Fusán, O. – Matějka, A. 1967: Geologická mapa ČSSR. Praha.

29. Korošec, P. 1979: Zgodnjesrednjeveška arheološka slika karantanskih Slovanov. Ljubljana.

30. Košta, J. 2004: Výpověď souboru raně středověkých mečů ze staromoravského centra v Mikulčicích. Rukopis diplomové práce, FF UK, Praha.

31. Košta, J. 2005: Přehled vývoje mečů karolinského typu, Středočeský vlastivědný sborník 23, 159–172.

32. Košta, J. 2008: Několik poznámek k chronologii pohřebiště u VI. Kostela v Mikulčicích, Studia mediaevalia Pragensia 8, s. 277–296.

33. Kouřil, P. 2003: Staří Maďaři a Morava z pohledu archeologie. In: J. Klápště – E. Plešková – J. Žemlička (eds.): Dějiny ve věku nejistot: sborník k příležitosti 70. narozenin Dušana Třeštíka. Praha, 894–906.

34. Krumphanzlová, Z. 1961: K otázce vampyrismu na slovanských pohřebištích, Památky archeologické 52, 544–549.

35. Kurasiński, T. 2009: Militaria jako element wyposażenia wczesnośredniowiecznych pochówków dziecięcych – próba interpretacji na przykładzie znalezisk z ziem polskich, Archeologia Polski 54, 209–248.

36. Marešová, K. 1983: Uherské Hradiště-Sady. Staroslovanské pohřebiště na Horních Kotvicích. Brno.

37. Mazuch, M. 2013: Velkomoravské keramické okruhy a tzv. mladší velkomoravský horizont v Mikulčicích. Brno.

38. Měřínský, Z. – Unger, J. 1990: Velkomoravské kostrové pohřebiště u Morkůvek (okr. Břeclav). In: Pravěké a slovanské osídlení Moravy. Sborník k 80. narozeninám Josefa Poulíka. Brno, 360–401.

39. Měřínský, Z. 1985: Velkomoravské kostrové pohřebiště ve Velkých Bílovicích. K problematice venkovských pohřebišť 9.–10. stol. na Moravě. Praha.

40. Neuhäuslová, Z. a kol. 2001: Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. Praha.

41. Pollex, A. 2003: Die Totenhochzeit. Ein Beispiel zur Dekodierung slawischen Toteninventare mit Hilfe von Quellen zum neuzeitlichen Volksglauben. In: U. Veit et al (eds.): Spuren und Botschaften. Interpretation materialler Kultur. Münster, 385–398.

42. Poulík, J. 1948: Staroslovanská Morava. Praha.

43. Profantová, N. 2003: Mikulčice – pohřebiště u 6. kostela: Pokus o chronologické a sociální zhodnocení. In: N. Profantová – B. Kavánová: Mikulčice. Pohřebiště u 6. a 12. kostela. Brno.

44. Rejholcová, M. 1995: Pohrebisko v Čakajovciach (9.–12. storočie). Nitra.

45. Ruttkay, A. 1976: Waffen und Reiterausrüstung des 9. bis zur ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts in der Slowakai, Slovenská archeológia 24, 245–395.

46. Smetánka, Z. 1993: Archeologie ochranného zvuku, Dějiny a současnost 1/93, 7–9.

47. Smetánka, Z. 1998: Archeologie ptačího vejce, Dějiny a současnost 20, 7–10.

48. Sommer, P. 1997: Raně středověká ecclesia lignea a archeologie. In: Z pravěku do středověku. Sborník k 70. narozeninám Vladimíra Nekudy. Brno. 276– 278.

49. Skutil, J. 1983: Raně středověký Rajhrad a jeho místní i funkční proměny, Historická geografie 21, 235–253.

50. Staňa, Č. 1960: Slovanské obytné objekty na hradišti Staré Zámky u Líšně, Památky archeologické 51, 240–293.

51. Staňa, Č. 1961: Zjišťovací výzkum na slovanském hradišti v Rajhradě. Přehled výzkumů 1960, 92–94.

52. Staňa, Č. 1997: Anfänge des Klosters in Rajhrad im Lichte der archäologischen Quellen. In: J. Maříková-Kubková et al. (eds.): Život v archeologii středověku. Praha, 597–609.

53. Staňa, Č. 2006: Velkomoravská pohřebiště v Rajhradě a Rajhradicích. Katalog. Brno.

54. Staššíková-Štukovská, D. 2001: Vybrané nálezy z pohrebiska v Borovciach z pohľadu začiatkov kostrového pochovávania staromoravských a nitrianských Slovanov. In: L. Galuška – P. Kouřil – Z. Měřínský (eds.): Velká Morava mezi Východem a Západem. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Brno, 371–388.

55. Staššíková-Štukovská, D. 2004: Prínos pohrebiska v Borovciach k výskumu raného stredoveku. In: Balneologický spravodajca, Vlastivedný zborník múzea 2001–2002 (Balneohistorica Slovaca 38). Piešťany, 150–157.

56. Staššíková-Štukovská, D. 2006: Problematika včasnostredovekých výklenkových hrobov, Študijné zvesti 39, 77–84.

57. Stloukal, M. a kol. 1999: Antropologie. Příručka pro studium kostry. Praha.

58. Štefan, I. 2009: Frühmittelalterliche Sonderbestattungen in Böhmen und Mähren. Archäologie der Randgruppen?, Ethnographisch-Archäologische Zeitschrift 50, 139–162.

59. Štefan, I. – Krutina, I. 2009: Raně středověké sídliště, hromadný hrob a pohřebiště na Budči, Památky archeologické, 119–212.

60. Tolasz, R. a kol. 2007: Atlas podnebí Česka. Praha – Olomouc.

61. Tomášek, M. 2007: Půdy České Republiky. Praha.

62. Unger, J. 1995: Nová zjištění a nové otázky z areálu rajhradského kláštera, Jižní Morava 34, 218–228.

63. Unger, J. 1997: Rajhrad (okr. Brno-venkov), Přehled výzkumů 1993–94, 232–234.

64. Ungerman, Š. 2001: Poznámka k velkomoravskému nákončí z Rajhradic (okr. Brno- venkov), Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity M 6, 167–176.

65. Ungerman, Š. 2005: Ženský šperk staršího velkomoravského horizontu, Archeologické rozhledy 57, 707–749.

66. Ungerman, Š. 2007: Raně středověké pohřebiště v Dolních Věstonicích – Na Pískách. Rukopis dizertační práce, FFMU, Brno.

67. Ungerman, Š. 2010: Počátky mladohradištních pohřebišť na Moravě. In: Š. Ungerman – R. Přichystalová (eds.): Zaměřeno na středověk: Zdeňkovi Měřínskému k 60. narozeninám. Praha, 220–239.

68. Ungerman, Š. 2011: Schwertgurte des 9. bis 10. Jahrhunderts in West- und Mitteleuropa. In: J. Macháček – Š. Ungerman (eds.): Frühgeschichtliche Zentralorte in Mitteleuropa Studien zur Archäologie Europas 14. Bonn, 575–608.

69. Vendtová, V. 1969: Slovanské osídlenie Pobedima a okolia, Slovenská archeológia 17, 119–232.

70. Zapletalová, D. 2002: Několik poznámek k velkomoravskému Rajhradu. In: Brno v minulosti a dnes 16, 13–31.

Creative Commons License
Velkomoravské pohřebiště v Rajhradicích is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 2 x ročně
ISSN: 0231-5432
E-ISSN: 2570-7213

Ke stažení