Blog

Audioukázky z povídkové tvorby

16. 03. 2023 Dominika Jozová

Uvádíme ukázky z německo-české čítanky Anděl vzpomínek (2016), která představuje pět současných německých próz v originále a překladu mladých českých překladatelů, antologie moderní povídkové tvorby z jihovýchodní Evropy Odkud vítr vane (2017), antologie předních vietnamských představitelů dvou etap moderní vietnamské realistické literatury Dvě hostiny (2020) a z antologie moderní ázerbájdžánské povídkové tvorby Sari Gelin (2022).

V polovině minulého desetiletí jsme v nakladatelství začali (vedle většinových odborných prací) směřovat svůj zájem i k zahraniční beletrii a uvádět ji v reprezentativních povídkových antologiích v převodech renomovaných překladatelů, hlavně však jejich žáků a pokračovatelů v oboru. V úzké spolupráci s předními zahraničními institucemi a odborníky z akademického prostředí se pečlivě vybírají prózy, díky nimž má česká veřejnost (včetně zájemců ze strany jazykově příslušných menšin) možnost seznámit se s literaturou a reáliemi i vzdálenějších kultur.

Engel des Erinnerns / Anděl vzpomínek

Deutsch-tschechisches Lesebuch / Německo-česká čítanka

Německo-česká čítanka Anděl vzpomínek představuje pět současných německých próz v originále a překladu mladých českých překladatelů. Jde o vynikající prózy německých a rakouských autorů Reinharda Jirgla, Gunthera Geltingera, Maji Haderlapové, Sabriny Janeschové a Vereny Rossbacherové, jejichž společným rysem je fenomén vzpomínek na dramatické události ve střední Evropě v druhé polovině 20. století.

Ukázku z románu Bažina čte v překladu Miloslava Mana Jana Mařasová.


Odkud vítr vane

Antologie povídek z jihovýchodní Evropy

U zrodu antologii překladů s názvem Odkud vítr vane, vytvořených studenty z Katedry jihoslovanských a balkanistických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, byl překladatelský seminář věnovaný národním literaturám balkánského a jihoslovanského areálu vedený jeho garantem dr. Lucií Gramelovou. Právě ona navrhla antologii studentských prací jako projekt katedry s perspektivou možného publikování. Semináře se zúčastnil velký počet studentů z různých ročníků a rozmanitých specializací jihovýchodoevropského programu. Jejich silná motivace při práci na společném díle byla překvapivá: myšlenku přispět do antologie přijali s nadšením za svou. Velmi pečlivě se už od začátku rozhodovali pro jednotlivé texty: při výběru autorů museli prokázat hlubokou znalost „svých literatur“. Vybrali ty, kdo se jim v jednotlivých národních literaturách Balkánu jevili pro českého čtenáře jako nejzajímavější.

Z rumunského originálu ukázky Fotograf nevěst a Chtěl jsem vědět, odkud vítr vane přeložila Klára Našincová, čte Jana Mařasová.


Dvě hostiny

Antologie povídek z Vietnamu

Sbírka Dvě hostiny uvádí pod svým poněkud metaforickým názvem výběr povídek předních vietnamských představitelů dvou etap moderní vietnamské realistické literatury. K první generaci Vietnamců, kteří měli možnost ve své zemi dosáhnout vzdělání moderního západního typu, náležel Nguyễn Công Hoan. Nam Cao, druhý z uváděných autorů, patřil naopak k těm, kdo svůj literární věhlas získali ještě na sklonku koloniální éry.
V exkurzu do tří dekád moderní vietnamské literatury od chvíle, kdy se vietnamští autoři teprve seznamovali s žánrem povídky západního stylu, přes nejrozvinutější fáze realismu až po období otevřeného odporu proti francouzské nadvládě, se českému čtenáři naskýtá možnost blíže nahlédnout do vietnamské duše skrze moderní pojetí literatury, jež realisticky popisuje každodenní život, přičemž zachovává tradiční chápání morálky a společenské angažovanosti spisovatele.

Povídku Sportovní duch přeložil Ondřej Slówik, čte Jana Mařasová.


Sari gelin

Antologie povídek z Ázerbájdžánu

Sari gelin, výbor z moderní ázerbájdžánské povídkové tvorby, vypovídá o životě kavkazské země pro českého čtenáře geograficky i kulturně vzdálené a stále poněkud exotické. Antologie reaguje na dosavadní absenci ázerbájdžánské literatury na našem knižním trhu a poprvé nabízí české překlady pořízené přímo z originálů. Celkový zážitek z četby má umocnit obsáhlá zasvěcená studie o ázerbájdžánské literatuře, která zároveň nabízí interpretační rámec jednotlivých povídek. Antologie jako celek tak chce inspirovat k dalším průzkumům bohatého a nám dosud téměř neznámého literárního světa…

Povídku Pilaf čte v překladu Šebnem Asadové Jana Mařasová.