tištěná kniha e-kniha
Judaismus a ženy v Izraeli

Judaismus a ženy v Izraeli

Zoufalá, Marcela

témata: sociologie, náboženství, judaistika

brožovaná, 160 str., 1. vydání
vydáno: září 2012
ISBN: 978-80-246-2039-8
doporučená cena: 165 Kč

E-shop

Anotace

Kniha se snaží přiblížit realitu dnešní Svaté země prostřednictvím rozhovorů s místními obyvateli. První část zachycuje sociokulturní, historické a náboženské souvislosti, které spoluvytváří komplikovaný obraz izraelské společnosti. Druha část je pak věnována analýze a interpretaci vypovědí současných Izraelců. Kniha představuje českému publiku postoje, názory a sebepojetí izraelských žen a mužů, a to především ve vztahu k nestandardnímu prostředí, ve kterém žijí. Postřehy a komentáře jednotlivců zpřístupňují čtenáři novou prožitkovou dimenzi. Tyto „živé vstupy“ konkrétních osob nám umožňují do jisté míry sdílení situací či přímo spoluprožívání diskutovaných událostí. Publikace může sloužit také jako praktický manuál či inspirace k realizaci terénního antropologického výzkumu.


Obsah

Úvod

1. Izraelská společnost z kulturologické perspektivy
1.1 Sociokulturní rámec sběru dat
1.2 Stát a judaismus
1.3 Postavení žen v Izraeli z genderové perspektivy
1.3.1 Rituály rodinného života
1.3.2 Manželství a rozvod
1.3.3 Ordinace žen v judaismu

2. Antropologický terénní výzkum
2.1 Konceptuální rámec výzkumu
2.2 Užité metody
2.3 Rozhovory a jejich interpretace
Rozhovor č. 1 Zohar
Rozhovor č. 2 Rebeka
Rozhovor č. 3 Liora
Rozhovor č. 4 Moran
Rozhovor č. 5 Efrat
Rozhovor č. 6 Emile
Rozhovor č. 7 Ester

Závěr
Summary
Literatura
Příloha

Recenze

Kniha Marcely Zoufalé je velmi cenným příspěvkem ke stále aktuálnější "antropologii současných světů". Způsob zpracování a zvolené téma je charakteristické zejména pro současnou feministickou antropologii, jež nechává při prezentaci cizích kultur záměrně zaznít nativní "ženský hlas". Práce je velmi inspirativní také po stránce metodologické, neboť představuje originální ukázku "narativní etnografie" kombinované s autorským uměním "antropologické reflexivity". Metoda narativní analýzy autorce umožnila zasadit vyprávění svých respondentů a informátorů do širších sociálních souvislostí a uchopit jejich životní příběhy jako specifický způsob symbolického utváření a interpretování kulturní reality. Při čtení této knihy nikdo nezapochybuje, že autorka naplnila základní výzvu antropologického studia cizích kultur, kterou americký kulturní antropolog Clifford Geertz výstižně vyjádřil slovy: "Být tam, psát tady". Marcela Zoufalá v Izraeli skutečně dlouhodobě pobývala, a co více, dokázala prostřednictvím svého terénního výzkumu popsat a interpretovat jedno z kulturně nejsložitějších a lidsky nejkomplikovanějších míst na naší planetě. O to působivější je výsledek - konzistentní autorská kniha, která předkládá vícerozměrný, leč autentický obraz současné izraelské společnosti jako místa vzájemného střetu i soužití různých systémů víry, kultur, etnik, historických zkušeností a v neposlední řadě asymetrie v postavení mužů a žen.

Z recenzního posudku: PhDr. Václav Soukup, CSc.