tištěná kniha e-kniha
Granadské elity v 15. století

Granadské elity v 15. století

Ženka, Josef

témata: historie, historie – středověk

brožovaná, 180 str., 1. vydání
vydáno: červen 2011
ISBN: 978-80-246-1904-0
doporučená cena: 180 Kč

E-shop

Anotace

Granadský emirát po celou svou existenci sváděl boj o přežití s okolními křesťanskými královstvími a muslimskými říšemi. V 15. století v něm převzalo moc na úkor panovníků několik velkých rodin a jejich členové vedli téměř neustále boj o moc v emirátu. Právě těmto granadským rodinám a jejich podstatnému přispění k zániku poslední říše muslimského Španělska se věnuje kniha Josefa Ženky. Autor se snaží na základě analýzy jednotlivých rodin a událostí 15. století dokázat, že ani Granada nebyla výjimkou v arabsko-islámském světě a elitám se před zánikem emirátu podařilo granadské emíry odstavit od faktické moci. Knihu doplňují genealogické stromy a soupisy panovníků a prvních ministrů.

Obsah

Úvod

1. Vládnoucí elity 15. století
1.1 Charakter granadské společnosti
1.1.1 Nejvyšší funkce v emirátu
1.2 Velké granadské rodiny
1.3 Rodina Bannigaš (Venegas)
1.3.1 Otázka zakladatele - Kdo byl Ridwán Bannigaš?
1.3.2 Další příslušníci rodiny, potomci Ridwána Bannigaše
1.4 Rodina Mufarridž (Mofarix, Monfarix apod.)
1.4.1 Zakladatel Abú as-Surúr Mufarridž
1.4.2 Další příslušníci, potomci Abú as-Surúra Mufarridže
1.5 Rodina al-Amín (Alamines)
1.6 Rodina Ibn Kumáša (Abencomixa)
1.7 Rodina Ibn cAbd al-Barr
1.8 Rodina Ibn as-Sarrádž
1.9 Další rodiny či význační jedinci
1.10 1.9.1 "Abencerrajes"
1.11 Renegáti konvertité jako složka granadské elity
1.12 Vládnoucí dynastie - zdroj privilegovaného postavení elity
1.13 Genealogie nasrovského rodu 15. století

2. Granadské elity a jejich působení do roku 1453
2.1 První převrat a vstup Muhammada IX. do politiky (1392-1427)
2.2 Nejasné panování Muhammada VIII., úloha elit při návratu Muhammada IX. a povstání Júsufa Ibn al-Mawl (1427-1432)
2.3 Období relativního vnitřního klidu a občanská válka na konci čtyřicátých let (1432-1453)
3. Granadské elity mezi lety 1453-1470
3.1 Nástupnictví po Muhammadu IX. a příklon elit k větvi Abú Nasra Sacda (1453-1482)
3.2 Pokusy panovnické moci o eliminaci "Abencerrajes"
4. Granadské elity a závěrečná válka (1482-1492)
4.1 "Abencerrajes" a Abú al-Hasan cAlí
4.2 "Abencerrajes" a Muhammad b. Sacd (1483-1489)
4.3 Kapitulace Granady

Závěr - Granadské elity v 15. století
Bibliografie
Přílohy
Summary
Rejstřík

Recenze

Předložená práce je výsledkem několik roků trvajícího studia problematiky posledního arabského státního celku na Pyrenejském poloostrově, tzv. emirátu rodu Nasr (1230-1492). O jeho vzniku ve třicátých letec 13. století publikoval již 2007 samostatnou historiografickou studii. Nakladatelství Karolinum k publikaci navržená práce je věnována závěrečnému období dějin nasrovského emirátu. Její význam spočívá v tom, že přispívá k přehodnocení pohledu na dějiny tohoto posledního muslimského státu v Španělsku a k dokonalejšímu pochopení jeho úpadku a zániku v r. 1492.
Tento proces degradace autor sleduje na krystalisaci tzv. elit granadského emirátu rodu Nasr, či Banú Ahmar, elit tvořených velikými granadskými rodinami, na jejich vzájemném soupeření o politický vliv a na jejich zásazích do vedení státu. Autor svojí podrobnou analy?sou úlohy těchto rodin prokazuje jejich rozhodný vliv na osudy nasrovských emírů, na jejich využití v zájmu těchto rodin, na úzké sepjetí vládců s rodovou skupinou, která jim pomohla na trůn a na podmíněnost vlivu elit existencí vládnoucí dynastie. Tak autor zdařile vyvrací obec?ně tradovanou a přijímanou představu o vedoucí roli nasrovských vladařů.
Práce je založena na velmi obsáhlém soubor pramenů, a to jak arabských tak španěl?ských pramenů narativních tak i archivních a epigrafckých, a samozřejmě na bohatém souboru druhotné literatury, monografiích a odborných článcích.

Z recenzního posudku: Prof. dr. Rudolf Veselý, CSc.