tištěná kniha e-kniha
Padesát let cest jazykozpytce a filosofa

Padesát let cest jazykozpytce a filosofa

Nykl, Alois R.

témata: biografie a paměti, orientalistika, lingvistika

brožovaná, 640 str., 1. vydání
vydáno: březen 2017
ISBN: 978-80-246-3354-1
doporučená cena: 450 Kč

E-shop

Anotace

Padesát let cest českého jazykozpytce a filosofa představuje první a jediný zcela dokončený díl pamětí českého Američana, orientalisty a polyglota Aloise Richarda Nykla (1885–1958). Velmi čtivou formou se v nich věnuje svému mládí v Rakousku-Uhersku a pozdější pouti světem, např. ve Švýcarsku, Německu, USA, Mexiku, Egyptě a Japonsku. Po svém návratu do USA v roce 1916 nastoupil dráhu univerzitního profesora a později se stal světově proslulým specialistou na andaluské a srovnávací literatury. V pamětech, napsaných na počátku třicátých let minulého století, se snaží zhodnotit jak svůj život i způsob, kterým nabyl své pozoruhodné jazykové znalosti přímým i teoretickým studiem po celém světě.
Edice je doplněna úvodními studiemi, v nichž editor Josef Ženka zpracoval životní osudy autora. Text bohatě ilustrují unikátní fotografické a archivní materiály pocházející z pozůstalosti A. R. Nykla.

Recenze

Alois Richard Nykl (1885-1958) byl schopný novinář, zdatný cestovatel, který procestoval celý svět, především však vysoce erudovaný vědec - orientalista a mimořádně nadaný polyglot, mj. jeden z prvních překladatelů Koránu do češtiny. Shodou okolností či ironií osudu je dnes prakticky zapomenutou osobností. Zahraniční odborné práce sice citují jeho díla, avšak jeho životem se příliš nezabývají a v českém prostředí Nykla připomínají víceméně jen slovníková hesla a několik starších novinových článků.
Svou autobiografii, resp. "Padesát let cest českého jazykozpytce a filosofa" Nykl sepsal v roce 1934 a opakovaně revidoval až do roku 1938. Několikrát se pokoušel o její vydání tiskem, avšak vždy marně. Edici tohoto díla doplnil Josef Ženka rozsáhlou úvodní studií, v níž zpracoval Nyklův životopis, jeho mimořádné jazykové a lingvistické schopnosti, dále okolnosti geneze české a anglické verze rukopisu včetně historie neúspěšných pokusů o jeho vydání. V kapitole nazvané "Struktura Padesáti let cest" provedl rovněž rozbor editovaného textu. Následuje ediční poznámka a přepis textu.
Z úvodních kapitol je zřejmé, že se Josef Ženka velmi dobře orientuje v problematice a že při zpracování edice prostudoval ohromné množství materiálu. Neomezil se přitom pouze na fond uložený v archivu Náprstkova muzea, který zároveň průběžně zpracovával, ale čerpal z celé řady dalších institucí a využil též vzpomínek pamětníků, kteří se s Nyklem osobně setkali nebo jej znali. Provedl také velmi cenný průzkum v zahraničí, díky kterému dokázal zodpovědět řadu otázek spojených se životem A. R. Nykla a objasnil též mnohé z komplikovaného osudu jeho písemné pozůstalosti.
Edice Nyklovy autobiografie je svědomitě zpracována. Text je transkribován velmi citlivě a je doprovázen bohatým poznámkovým aparátem, sestávajícím z textových poznámek a věcných vysvětlivek. Editor věnoval velkou pozornost zachování a zprostředkování geneze rukopisu a důsledně proto zaznamenává všechny Nyklovy redakce či pozdější úpravy, včetně marginálních. Pro sestavení poměrně složitého systému editorských značek využil české i zahraniční editorské příručky a samotné značky se snažil zvolit s ohledem na čtenáře tak, aby jimi text příliš nezatížil, což se mu většinou úspěšně zdařilo.
Do edice jsou kromě Nyklovy autobiografie zahrnuty ještě další tři texty - "Cesta do Mexika", "Češi v Japonsku I" a Češi v Japonsku II", které ji velmi vhodně rozvíjejí a v mnohém doplňují. Na závěr je připojena také bibliografie Nyklovy bohaté publikační činnosti, přestože zpracování její rané fáze naráží z objektivních příčin na řadu obtíží a nepochybně bude ještě v budoucnu doplňováno.
Předkládaná edice je prvním pokusem o nápravu a navrácení Nyklova jména do širšího povědomí a obrácení pozornosti k neobyčejně zajímavému životnímu příběhu a dílu tohoto českého krajana. Rovněž upozorňuje na stále nevyužitý vědecký odkaz, který je z velké části uchován v Nyklově písemné pozůstalosti uložené v archivu Náprstkova muzea. Vedle faktografických a životopisných údajů zprostředkovává nepřeberný zdroj informací, které bezpochyby využijí pro svou práci historikové, etnografové či jazykovědci. Především však představuje zajímavou historii osudu A. R. Nykla a vynikající pramen pro poznání charakteru, životní filozofie a světonázoru tohoto neobyčejného českého vědce.

Z recenzního posudku: Martin Šámal

V posledních letech vyšlo několik titulů věnovaných zahraniční práci významných českých orientalistů.
V neposlední řadě je pozornost věnována pamětem polyglota Aloise Richarda Nykla (1885-1958), který se stal věhlasným odborníkem na andaluské a srovnávací literatury. Můžeme Nyklovu pozoruhodnou osobnost doprovázet světem jeho vzpomínek na dětství a mládí v Rakousko-Uhersku a na životní pouti Evropou, Spojenými státy, Mexikem, Egyptem nebo Japonskem. V recenzované knize se před čtenářem otevírá důležitá součást několika různorodých celků. Jedná se například o první díl Nyklovy autobiografie, který je následován v současnosti již publikovaným titulem Poznámky k revoluční akci v Chicagu (1914–1918) (ed. Josef Ženka, Karolinum - Národní muzeum, Praha 2017). Dále máme před sebou jeden z mnoha typů pramenů, které po sobě tato komplikovaná postava zanechala následujícím generacím badatelů.
V neposlední řadě je tato kniha pouze jednou částí z dosavadních výstupů Josefa Ženky, který se Nyklovu životu publikačně věnuje již od roku 2011. V úvodní hutné studii zařazené do recenzované knihy nalezne pozorný čtenář odkazy na již publikované časopisecké práce, ale také příslib díla věnovaného obecně Nyklově odborné činnosti s konkrétním důrazem na jeho vynikající převod Koránu do češtiny (1934).
Text Nyklovy autobiografie je velice čtivý. V celkovém dojmu se snoubí nejen literární přednosti díla, ale také pečlivost editorské práce. Ženkovi se podařilo v poznámkách pod čarou poskytnout adekvátní míru informací, které čtenář potřebuje pro porozumění kontextu příběhu. Čerpá z bohaté Nyklovy korespondence, různorodých poznámek a nepublikovaných deníků. Nalezneme zde dále základní informace o značném množství osob, se kterými se Nykl setkal na svých cestách Evropou, Amerikou a Asií, nebo krátké editorské komentáře a vysvětlivky. To vše je doplněno vhodně zvolenými fotografickými a archivními materiály. V toku autobiografie tak lze sledovat různá dílčí témata (např. českou novinářskou scénu v USA na počátku 20. století), nebo postupně získávat představu o vývoji některé z důležitých oblastí Nyklova života (např. osvojování jednotlivých jazyků, prohlubování jeho specifické metody).
Pro mne osobně jakožto religi- onistu je významný předně barvitý popis náboženských reálií, se kterými se autor na svých cestách setkával. Dále je velice zajímavé pokusit se rekonstruovat Nyklův komplikovaný filosofický světonázor, který v autobiografii vysvítá především v mnohdy rázných komentářích za použití náboženského jazyka a terminologie. Výsledný obraz je vysoce eklektický, neboť snoubí různé víry (islám, křesťanství, buddhismus), se kterými se Nyld seznamoval v podobě normativních textů i žitých kulturních interpretací.
Josef Ženka to v úvodu knihy vystihuje přesně: Nyklovým přáním bylo naplnit svou duši nejvznešenějšími myšlenkami shromážděnými na cestách po světě mezi lidmi různých národů a národností v duchu absolutní pravdy.
Nedostatků recenzované edice nenacházím mnoho. Ve výše zmiňované úvodní studii se editorovi podařilo dobře zachytit Nykla jako v zahraničí vysoce oceňovaného autora, jazykovědce, filosofa, novináře, orientalistu a cestovatele. Pokud je to ale první text o této komplikované osobnosti, se kterým se český čtenář setkává, bylo by dobré věnovat se alespoň trochu i běžně lidské rovině Nyklova životního příběhu. Pozorný čtenář však celou řadu informací získá z Ženkových poznámek pod čarou, takže si nakonec může po troše námahy udělat komplexnější představu o Nyklovi jako člověku. Mám na mysli například jeho vztah k přátelům či ženám (s. 155, 182), spokojenost s jeho životním údělem nebo názory na automobilizaci USA (s. 210).
Titul přibližuje osudy a myšlenky jedné z klíčových osobností české jazykovědy a orientalistiky. Nykl není první ani poslední osobností, která je s ohledem na svou odbornou práci daleko známější a oceňovanější v zahraničí (USA, Španělsko nebo Nizozemsko) než ve své vlasti. Ženkova edice je tedy důležitým příspěvkem k tomu, aby se tato skutečnost změnila. □

Martin Klapetek, Dějiny a současnost, únor 2018, str. 48