tištěná kniha
Mluvnice současné španělštiny (Lingvisticky interpretační přístup)

Mluvnice současné španělštiny (Lingvisticky interpretační přístup)

Zavadil, Bohumil Čermák, Petr

témata: lingvistika, jazykové učebnice

vázaná, 572 str., 1. vydání
vydáno: prosinec 2010
ISBN: 978-80-246-1641-4
doporučená cena: 480 Kč

E-shop

Anotace

Kniha je výsledkem mnohaleté práce pražských hispanistů a obsahuje strukturálně funkční pohled na zvukový materiál, morfologii slovních druhů a jejich gramatické kategorie, syntax výpovědi, věty i souvětí. Snahou autorů bylo překročit rámec normativních příruček a předložit hispanistické veřejnosti gramatiku interpretační a problémovou, která by zejména vysokoškolským studentům zprostředkovala teoretický vhled do výstavby a fungování jazykového systému, poskytla jim potřebný pojmový a terminologický aparát a dala jim příležitost dospět analýzou konkrétního jazyka k jeho hlubšímu poznání.

Obsah

Seznam použitých zkratek a symbolů

0. ÚVOD
0.1 Jazyk a jeho fungování
0.1.1 Výstavba jazykového systému 0.1.2 Jednotky onomatologické roviny

1. FONETIKA A FONOLOGIE
1.0 Úvod

1.1 Základní charakteristika mluvené podoby jazyka
1.1.1 Charakteristika jazykového korpusu
1.1.2 Vztah psané a mluvené podoby jazyka (poznámka k transkripci)

1.2 Hlásky a jejich klasifikace
1.2.1 Klasifikace španělských samohlásek
1.2.2 Klasifikace španělských souhlásek

1.3 Fonetické jednotky řeči a jejich dělení
1.3.1 Slabika
1.3.2 Přízvukový takt
1.3.3 Promluvový úsek

1.4 Suprasegmentální (prozodické) prostředky
1.4.1 Přízvuk
1.4.2 Změna výšky hlasu - melodie řeči

1.5 Typologická charakteristika fonologického systému španělštiny
1.5.1 Konsonantičnost / vokaličnost španělštiny
1.5.2 Fonologická komplexnost (výskyt fonologických kombinací)
1.5.3 Frekvence konsonantických skupin
1.5.4 Počet slabik ve slově
1.5.5 Slabičnost afixů
1.5.6 Typologická charakteristika současného fonologického systému - shrnutí

2. MORFOLOGIE
2.0 K morfologii obecně
2.0.1 Slovní druhy - obecné problémy

2.1 Morfologie denominátorů
2.1.1 Substantiva
2.1.2 Adjektiva
2.1.3 Adverbia
2.1.4 Verba

2.2 Morfologie amplifikátorů
2.2.1 Číslovky
2.2.2 Zájmena

2.3 Morfologie operátorů
2.3.1 Členy
2.3.2 Předložky
2.3.3 Spojky
2.3.4 Pragmatické markátory

2.4 Morfologie výpovědních kondenzátorů
2.4.1 Interjekce

3. SYNTAX
3.0 K syntaxi obecně

3.1 Syntax výpovědi
3.1.1 Výpověď

3.2 Syntax věty
3.2.1 Základní syntaktické vztahy
3.2.2 Syntaktická struktura věty jednoduché

3.3 Souvětí
3.3.1 Souvětí souřadné
3.3.2 Souvětí adordinační
3.3.3 Souvětí podřadné
3.3.4 Nepravé věty vedlejší

3.4 Strukturace komunikátu
3.4.1 Řeč přímá
3.4.2 Řeč polopřímá
3.4.3 Řeč nepřímá

4. ZÁVĚRY

4.1 Závěrečné shrnutí

4.2 Resumen

5. TECHNICKÁ PŘÍLOHA

5.1 Bibliografie

5.2 Prameny excerpcí

Seznam obrázků

Seznam tabulek

Rejstřík

Recenze

Jak uvádějí v krátkém úvodu autoři, jejich mluvnice není gramatika normativního typu, je to pokus o gramatiku lingvisticky interpretační, která je určena zejména zájemcům o povahu jazykového systému španělštiny (lingvistům, vysokoškolským studentům španělské filologie apod.). Má navázat na vědecké gramatiky světových jazyků (anglická, německá, francouzská) publikované nakladatelstvím Academia v 80. letech minulého století. Autoři vycházejí z tradic pražského funkčního strukturalismu a využívají také poznatky současné obecné lingvistiky, bohemistiky a hispanistiky.
Hned na začátku bych chtěl zdůraznit, že se autorům podařilo důsledně splnit to, co si v úvodu vytkli jako cíl. Jejich mluvnice představuje zdařilý a v české lingvistice zcela ojedinělý komplexní pokus o podrobně zpracovanou fonetiku a fonologii, morfologii a syntax současné španělštiny. Jejich výklad vhodně postupuje od nižších jazykových rovin k rovinám vyšším, a to nejen v rámci celé knihy, ale i v rámci jednotlivých kapitol. Popis jednotlivých jazykových jednotek (hlásek, slabik, fonémů atd.) je velmi podrobný a promyšlený, sleduje systematicky kvantitativní, významové i funkční hledisko, a nutí čtenáře zamyslet se nejen nad příslušnými jevy španělského jazyka, ale hledat i souvislosti obecě lingvistické.
Za další klad předložené knihy považuji také to, že se autoři vedle standardní španělštiny zabývají také jevy, které se vyskytují v hovorovém jazyce, ve španělských dialektech i ve španělštině mluvené v různých zemích a oblastech Latinské Ameriky, a že se ve vhodných případech zmiňují i o historickém vývoji jazyka, který současný stav pomáhá vysvětlit.
Velmi pozitivní je i fakt, že se autoři opírají o vlastní korpus v rozsahu téměř půl miliónu slov, který jim umožnil přesvědčivě kvantifikovat celou řadu jevů v přehledných tabulkách.

Z recenzního posudku: Jiří Černý

Mluvnice současné španělštiny Bohumila Zavadila a Petra Čermáka vychází
z hluboké znalosti tématu i příslušné odborné literatury a po svém vydání se stane
reprezentativní publikací nejen pokud jde o zvolené téma, ale i pro metodologická východiska
a současný stav české hispanistiky v podobě, v jaké vykristalizovala v posledních desetiletích
na Ústavu románských studií FF UK.

Z recenzního posudku: Prof. PhDr. Jana Králová, CSc.