tištěná kniha e-kniha
Challenges of mass methanol poisoning outbreaks: Diagnosis, treatment and prognosis in long term health sequelae

Challenges of mass methanol poisoning outbreaks: Diagnosis, treatment and prognosis in long term health sequelae

Zacharov, Sergej

témata: lékařské vědy – patologie, přírodní vědy – chemie

brožovaná, 220 str., 1. vydání
vydáno: únor 2019
ISBN: 978-80-246-4248-2
doporučená cena: 350 Kč

E-shop

Anotace

Tato monografie shrnuje poučení z české hromadné otravy metanolem se 137 případy a více než 50 úmrtími, což představuje jednu z největších metanolových "epidemií" v XXI. století v celém světě. Specifická oblast studie je definována řadou výzev, jimž čelí zdravotní systémy během vypuknutí hromadných otrav: zpožděný kontakt pacienta s lékařem a nevčasná diagnostika, nespecifické klinické příznaky a symptomy při přijetí, potřeba využití plynové chromatografie pro detekci metanolu, omezená dostupnost některých léčebných metod v menších nemocnicích, nedostatečné důkazy klinické účinnosti a bezpečnosti řady přednemocničních a nemocničních terapeutických opatření, vysoká míra úmrtnosti a podhodnocená prevalence dlouhodobých zdravotních následků u osob, které otravu přežily.

Recenze

Předložený rukopis monografie s názvem Challenges of mass methanol poisoning outbreaks: Diagnosis, treatment, and prognosis of long-term health sequelae je zaměřen na toxikologii a léčbu otrav metanolem a vychází z nedávných klinických zkušeností autora.
(...)
Prezentované nálezy a závěry se opírají o kvalitní publikace, které již autor zveřejnil v periodicích s impaktním faktorem.
Téma rukopisu je nejen na území České republiky stále aktuální s ohledem na rozsah a dopady Metanolové aféry z roku 2012. Při zmínění Metanolové aféry musím vyzdvihnout fakt, že doc. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D. není jen teoretickým hodnotitelem, ale sám se jako expert účastnil léčby a vyhodnocování vzorků otrávených v této aféře. Pohled odborníka s praktickou zkušeností je pro čtenáře velmi cenný. Doc. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D. se však nespokojil pouze se zkušenostmi z Metanolové aféry v České republice, ale své nálezy a závěry porovnává i s dalšími událostmi, což zvyšuje celkovou úroveň této práce.
Samotný rukopis je sepsán čtivou formou, je logicky strukturován a čtenář se v něm může velmi snadno orientovat.
(...)
Jedná se o přínosné dílo, které bude vítaným zdrojem informací pro komunitu odborníků zabývajících se toxikologií a léčbou otrav metanolem, ale i pro širší skupinu čtenářů, kteří chtějí získat informace v dané oblasti.

Z recenzního posudku: pplk. prof. RNDr. Miroslav Pohanka, PhD., DSc.