tištěná kniha
Bohumil Kafka. Příběh sochaře (1878-1942).

Bohumil Kafka. Příběh sochaře (1878-1942).

Wittlich, Petr

témata: výtvarné umění

brožovaná, 292 str., 1. vydání
vydáno: listopad 2014
ISBN: 978-80-246-2614-7
doporučená cena: 375 Kč

E-shop

Anotace

Monografie věnovaná Bohumilu Kafkovi (1878–1942)je pro porozumění dílu tohoto předního představitele českého figurálního sochařství první poloviny 20. století a jeho dobovým souvislostem nepřehlédnutelným přínosem, v některých ohledech překvapivým.
První, rozsáhlejší část publikace je zaměřena na umělecký a osobní příběh sochaře – významně ovlivněný francouzským uměním – a uzavírá ji kapitola věnovaná Kafkovým pěti monumentálním pomníkům, z nichž nejznámější a také nejviditelnější je jezdecká socha Jana Žižky na pražském Vítkově. V druhé části pak autor se suverénní znalostí uvádí čtenáře do problematiky českého sochařství dané doby a jeho evropského kontextu. Mezi doplňkové texty jsou začleněny ukázky Kafkových písemností, podávající i zajímavé svědectví o diplomatickém boji umělce se světem české politiky.
Brilantní text znalce evropského umění přelomu 19. a 20 století Petra Wittlicha provází kolem 200 reprodukcí sochařova díla a dokumentárních snímků, rozsáhlý přehled biografických údajů, podrobná bibliografie, anglické resumé a rejstřík. Grafická úprava Zdeněk Ziegler.

Obsah

Úvod

I. Život a dílo


Školy (1891-1904)
Pařížské dobrodružství (1905-1908)
Pražská praxe (1909-1916)
Socha a architektura (1917-1925)
Pět pomníků (1926-1942)
Epilog

II. Moderna a tradice

Z písemností Bohumila Kafky
Životopisné údaje
Redakční poznámka
Prameny a literatura
Poděkování
Bohumil Kafka Resumé
Jmenný rejstřík

Recenze

Petr Wittlich se celoživotně zabývá uměním přelomu 19. a 20. století, a to jak v myšlenkově pronikavých syntetických pracích, v jejichž čele stojí kniha Česká secese (1982), představující mezník v uměleckohistorickém bádání, tak ve vynikajících monografiích jednotlivých autorů. Zároveň od svých prvních textů dodnes věnuje zvláštní pozornost sochařství: opět je třeba uvést jeho základní publikaci České sochařství ve XX. století (1978), z nedávné doby pak monumentální knihu Sochařství české secese (2000), která zaznamenala mimořádný mezinárodní ohlas, nebo monografii Jana Štursy (2008), jehož výjimečné osobnosti a tvorbě věnuje Petr Wittlich soustředěný zájem již od konce padesátých let minulého století. Po Štursovi se záslužně zaměřil na Bohumila Kafku, sochaře, který překvapivě dosud neměl celkovou monografii (jeho dílo do roku 1918 monograficky zpracoval před téměř sto lety K. B. Mádl). Pro Petra Wittlicha představuje Kafka přitažlivé téma nejen díky nezpochybnitelným sochařským kvalitám, ale i proto, že příkladně odkazuje k obecnější otázce, týkající se osudu figurálního sochařství v moderní době, tedy k úvaze podstatné pro historii a teorii moderního sochařství.
Podobně jako již ve Štursově případě, i u Kafkovy monografie se Petr Wittlich rozhodl pro základní členění textu do dvou částí: první nazval klasicky "Život a dílo", ve druhé se věnoval teoretickým problémům, k nimž konkrétní tvorba poskytla podněty. V jednotlivých podkapitolách Kafkova "Života a díla" Petr Wittlich poutavě vystihuje umělcův vývoj a sleduje jeho porozumění sochařskému úkolu ve vztahu ke kulturnímu a společenskému kontextu. Bohatě přitom využívá svých objevů z autorovy rozsáhlé písemné pozůstalosti, uložené v Archivu Národní galerie v Praze. Nové informace ke Kafkovu úspěšnému pařížskému pobytu v letech 1905-1908 mohl Petr Wittlich doplnit na základě studia materiálů v Rodinově a v Bourdellově muzeu v Paříži, umožněného díky podpoře tohoto projektu Grantovou agenturou ČR. Ve druhé části, nesoucí název "Moderna a tradice", ukazuje Petr Wittlich napětí mezi Kafkovou radikální secesní plastikou a jeho pozdější oficiální, zejména pomníkovou tvorbou. Kafkův rozchod s myšlenkou modernosti neinterpretuje jednostranně, ale zjišťuje hlubší příčiny, a dokonce nachází nečekané, psychologicky podmíněné spojitosti mezi oběma typy projevu. Kafkovu charakteristiku vhodně doplňuje výběr z jeho autentických textů, samozřejmě nechybí životopisný přehled a bibliografie. Imponující sochařskou tvorbu zachycuje 131 reprodukcí, k nimž se ještě připojuje soubor atraktivních, neotřelých dobových snímků a dokumentárních materiálů.
Text Kafkovy monografie se vyznačuje fascinující znalostí světového umění a obdivuhodným teoretickým zázemím, myšlenkovou svěžestí i vybroušeným literárním stylem. Petr Wittlich je stěžejní osobností dějin moderního českého umění a každá jeho nová kniha se stává skutečnou událostí kulturního a vědeckého života.

Z recenzního posudku: Lenka Bydžovská

Každá z publikací Petra Wittlicha je událostí a stejně tomu bylo i u příležitosti jeho monografie o sochaři Bohumilu Kafkovi.(1) Původních knih o sochařích a sochařství u nás vychází poměrně málo a velké množství výrazných osobností dosud nebylo náležitě zpracováno. Tato zjištění jsou poněkud překvapující, pokud si uvědomíme, jak výrazné sochařské osobnosti se v českých zemích v posledních sto padesáti letech objevily.(2) Je dostatečně známo, že sochařství konce 19. a první poloviny 20. století patří k hlavnímu badatelskému zájmu autora. Od poloviny padesátých let minulého století až do současnosti zveřejnil desítky studií, článků a recenzí, stejně jako syntetických shrnutí a monografických prací. Již jeho první publikovaná studie byla věnována sochařství, respektive kresbám sochaře Jana Štursy.(3) Wittlich se však sochařstvím zabýval i teoreticky. Dodnes známá je jeho polemika s Vojtěchem Volavkou, která se vedla v souvislosti s vydáním knihy O soše.(4) Pro celkové pochopení Wittlichova vztahu k sochařství je třeba připomenout i jeho zájem o tvorbu současníků (například Jana Koblasy), které se sice teoreticky věnoval méně, ale texty, jež na toto téma otiskl, jsou dodnes badatelsky cenné.
Tvorba Bohumila Kafky lákala Wittlicha dlouhodobě, již v roce 1962 publikoval první texty věnované sochařově rané tvorbě.(5) V následujících desetiletích se Kafkovou tvorbou často zabýval v syntetických pracích a po půlstoletí se k jeho dílu vrátil v samostatném textu, studii, kterou publikoval v časopise Umění.(6) Je zřejmé, že v té době již pracoval na velké monografické knize věnované tomuto umělci. Ta je předmětem této recenze. Je třeba zdůraznit, že jde o vůbec první reprezentativní monografii o Kafkovi, která souhrnně zachycuje celou jeho uměleckou a životní cestu. Jedinou srovnatelnou publikací je monografie od K. B. Mádla z roku 1919, která ovšem zpracovává pouze Kafkovo dílo do roku 1918 a další téměř čtvrtstoletí umělcovy tvorby logicky nepokrývá.(7) Je až s podivem, jak malá pozornost byla tomuto sochaři věnována mezi historiky umění.(8) Vedle Wittlicha se Kafkou po druhé světové válce více zabýval jen Václav Procházka, který uspořádal i několik monografických výstav.(9)
Generace, do které Kafka patřil, je dnes vnímána, a to především zásluhou Wittlichových studí a knih, jako svého druhu zakladatelská, jako generace, která svým dílem zásadně ovlivnila a tvarovala nejen české moderní sochařství, ale výtvarné umění vůbec. Pro tyto sochaře - vedle Bohumila Kafky sem patří ještě František Bílek, Stanislav Sucharda, Ladislav Šaloun, Quido Kocian a Josef Mařatka - není nápadná jen vysoká umělecká kvalita jejich děl, ale také zájem o závažná témata, která ve veřejných realizacích vstupovala do širšího společenského kontextu. Inspirativním tématem je i jejich vztah k dílu francouzského sochaře Augusta Rodina. Všichni ze zmíněných sochařů se s Rodinovým vlivem museli nějakým způsobem vyrovnat a reagovat na něj. Pozoruhodné je, že každý z nich k Rodinovu odkazu přistoupil odlišným způsobem, který jen podporuje myšlenku o silných a umělecky nezávislých osobnostech.
Důležitý prostor dostal Bohumil Kafka již ve Wittlichově knize České sochařství ve XX. století, stejně jako v zásadní syntéze Česká secese.(10) Završením tohoto syntetického pohledu na české sochařství byla obsáhlá práce Sochařství české secese.(11) Ve všech těchto textech je věnována Kafkovi velká pozornost, také proto, že je Kafkovo dílo velice bohaté a dotýká se celé řady závažných témat dějin moderního umění. Od zřetelně symbolistních děl přes portréty, reliéfy či medaile po veřejnou plastiku, a to jak náhrobní, tak pomníkovou. Tento záběr činí Kafku jedním z nejuniverzálnějších tvůrců mezi sochaři své generace, ale i generací následujících.
Kniha je rozdělena na dvě, respektive tři části. První s titulem Život a dílo, jak uvádí podtitul, vypráví příběh Kafkova života, který autor rozdělil do pěti základních, chronologicky navazujících kapitol. Kafka z knihy vychází jako autor, jehož tvorba byla v průběhu několika desetiletí pozoruhodně vyrovnaná. Své místo v dějinách umění mají jak jeho symbolistní práce, jako například Somnambula (1905-1906), Hlava Jana Křtitele (1905) či Věčné drama (1905), tak i některé monumentální pomníkové práce z pozdějších let. Wittlich v knize odkrývá i pozadí některých soutěží na velké veřejné plastiky, kterých se Kafka účastnil. Odklady, průtahy a zákulisní hry provázely Kafku v podstatě celý tvůrčí život. Nešťastný byl v tomto smyslu osud jeho pomníku Milana Rastislava Štefánika pro Bratislavu. Po dlouhých letech příprav a práce se sochař dočkal finální realizace (1938), ale záhy bylo celé dílo odstraněno (1940), rozebráno a následně zničeno (1954).(12) Finální realizace svého zásadního díla, pomníku Jana Žižky, se již Kafka nedožil. Dokončení jezdecké sochy také přišlo v době nejtvrdší stalinské diktatury, která soše vlastně vnutila nové, od autorových intencí zcela odlišné významy a čtení. To s sebou přineslo i následné umělecké podcenění díla, které však patří k nejvýznamnějším ukázkám jezdeckých soch 20. století.
Druhá část, Moderna a tradice, je vlastně rozsáhlou studií, jež předcházející část doplňuje o teoretičtější a kon-textuálnější pohled. Toto spojení je pro čtenáře přívětivé a Wittlich je využil i ve své monografii Jana Štursy z roku 2008.(13) Třetí část, jakkoli tak není v obsahu označena, tvoří informační aparát, jenž vedle samozřejmé bibliografie a soupisu výstav obsahuje i menší antologii Kafkových vlastních textů a podrobnou chronologii sochařova života.
Významnou součástí monografie je i její obrazový doprovod, vhodně strukturovaný do několika vzájemně propojených celků. Největším jsou reprodukce samotných děl Bohumila Kafky, od plastik po přípravné kresby, črty či studie, které jsou obsaženy v životopisném úvodu knihy. Studii Moderna a tradice doprovázejí práce zahraničních umělců, kteří Kafku v různých etapách jeho tvorby ovlivnili či inspirovali. Reprodukce děl Augusta Rodina, Aristida Maillola, Émila-Antoina Bourdella či Rembrandta Bugattiho vhodně naznačují širší mezinárodní kontext Kafkovy tvorby. Celou knihou procházejí dokumentární fotografie, cenné jsou především v souvislosti s Kafkovou pomníkovou formou. Vyzdvihnout si zaslouží i elegantní grafická úprava knihy. Její autor, Zdeněk Ziegler, neměl lehký úkol, když pracoval výhradně s černobílými reprodukcemi, s jedinou barevnou výjimkou hned v úvodu (Kafkův portrét od Miloše Jiránka z roku 1904). Přesto kniha nepůsobí "fádně a šedě", ale naopak čistě, jasně a přehledně. Také nápad s Kafkovým portrétem na obálce byl vhodný, pohled do ateliéru představuje tvůrce i některá jeho díla. Zamyšlená a soustředěná póza ukazuje Kafku, tehdy osmadvacetiletého, jako umělecky sebevědomého tvůrce, jenž sní a promýšlí své budoucí dílo.
Wittlichův přístup je komplexní, spojuje velkou historickou i teoretickou znalost, která je v jeho případě navíc ještě spojena se zvláštní citlivostí k soše. Je to schopnost, jež se jen těžko dá naučit či nacvičit, je to zvláštní empatie a vidění, které jsou možná více časté mezi samými umělci. Wittlichův jazyk je přehledný a čtivý, i složité a náročné problémy či zásadní okamžiky dovede podat slovy, která se zbytečně nezbytňují a nepřehlušují samu myšlenku. Literárnost Wittlichových textů, v tom nejlepším slova smyslu, je dnes výjimečná, a proto je třeba na ni upozornit. Nikoli náhodou nese monografie o Kafkovi podtitul Příběh sochaře. Autor nás opravdu vede sochařovým životem, důraz přirozeně klade na jeho dospělou, uměleckou část. Bohumil Kafka je v monografii ukázán jako živý člověk, který má své lásky, úspěchy, ale i nezdary a zklamání. Kafka byl ostatně jedním z těch tvůrců, kteří svůj život do díla intenzivně promítali. Kafků příběh je však i významným, a v řadě ohledů typickým příkladem osudu jednoho z příslušníků zakladatelské generace moderního sochařství u nás.
Monografie Bohumil Kafka. Pňběh sochaře je zásadní prací pro další detailnější bádání, pro speciální studie i pro možné samostatné výstavy.(14) Je především Wittlichovou zásluhou, že se naše poznání o sochařství přelomu 19. a 20. století postupně zaplňuje významnými a určujícími monografiemi a syntézami. Kniha také dobře ukazuje, jak důležité by bylo věnovat podobnou pozornost i dalším sochařům té doby. Do současnosti neexistují novější monografie o Ladislavu Šalounovi, Stanislavu Suchardovi či Josefu Mařatkovi.(15) Od poslední velké monografie o Františku Bílkovi uplynulo sice již šestnáct let, ale poté vyšly i speciální tematické monografie.(16) Původní velké monografie však nemají ani němečtí umělci pocházející z českých zemí, Anton Hanák a Franz Metzner.(17) Badatelsky přínosné by jistě bylo i lepší poznání tvorby autorů, kteří jsou možná méně umělecky významní, ale často svým dílem výrazně vstupovali do veřejného prostoru, například Čeněk Vosmík, Vilím Amort či Vojtěch Eduard Šaff. Ještě výrazněji se projevují mezery ve zpracování moderního sochařství u nás v generaci, která umělcům přelomu 19. a 20. století předcházela. Poslední monografie o Josefu Václavu Myslbekovi pochází z roku 1979,(18) a tvorba Bohuslava Schnircha dokonce dosud nebyla vůbec zpracována. I v tomto ohledu je Wittlichova kniha důležitým příspěvkem k bádání a doufejme, že přispěje k většímu zájmu o moderní sochařství u nás. Inspirativních a poučných příběhů sochařů je stále ještě dostatek.

POZNÁMKY
1 V době, kdy vznikal tento text, dokončoval Petr Wittlich přípravy sochařské výstavy Neklidná figura uskutečněné v Městské knihovně GHMP.
2 Výjimku tvoří informační portál: http://www.socharstvi.info/, vyhledáno 8. 2. 2016.
3 Petr Wittlich, Kresby Jana Štursy, Praha 1959.
4 Polemika proběhla na stránkách časopisu Umění v letech 1961-1962.
5 Petr Wittlich, Mladý Bohumil Kafka, Výtvarné umění XII, 1962, č. 8, s. 353-359. - Petr Wittlich, Nová tvář Bohumila Kafky, Výtvarná práce X, 1962, č. 7,4. 5., s. 3.
6 Petr Wittlich, Pod velkým stromem: pařížský pobyt sochaře Bohumila Kafky v letech 1904-1908, Umění LX, 2012, s. 470-477.
7 Karel Boromejský Mádl, Bohumil Kafka. Jeho dílo od r. 1900 do r. 1918, Praha 1919.
8 Torzovitost badatelského zájmu dobře ilustruje bibliografie recenzované knihy, s. 272-276.
9 Václav Procházka, Bohumil Kafka (1878-1942). Životní dílo. Katalog výstavy, Praha, duben-květen 1962, Praha, Svaz čs. výtvarných umělců 1962. - Idem, Bohumil Kafka (1878-1942,). Průvodce expozicí na Státním hradě Pecka, Národní galerie v Praze 1976. - Idem, B. Kafka - Suchardúv dům, Podkrkonošské muzeum v Nové Pace, červen-srpen 1978, Galerie plastik v Hořicích, zaří-říjen 1978, Nová Paka - Hořice, Muzeum 1978.
10 Petr Wittlich, České sochařství ve XX. století, Praha 1978. - Idem, Česká secese, Praha 1982.
11 Petr Wittlich, Sochařství české secese, Praha 2001.
12 V roce 2009 byla v Bratislavě znovu postavena kopie Kafkova pomníku.
13 Petr Wittlich, Jan Štursa, Praha 2008.
14 Kafkovo dílo se sice pravidelně objevuje na významných přehlídkách českého umění přelomu 19. a 20. století, poslední samostatná výstav se však uskutečnila již v roce 1978.
15 Určitou výjimku tvoří edice textů Josefa Mařatky, která je doplněna bohatým obrazovým doprovodem, o klasickou monografii však nejde: Petr Wittlich (ed.), Josef Mařatka. Vzpomínky a záznamy, Praha 2003.
16 Hana Larvová (ed.), František Bílek (1872-1941), (kat. výst.), Galerie hlavního města Prahy 2000. - Následně Sandra Baborovská - Karel Srp (edd.), František Bílek a jeho pražský ateliér, Řevnice-Praha 2010. - Pavel Myslín, František Bílek a kniha, Řevnice-Praha 2011.
17 Z posledních let pocházejí pouze dvě významnější práce: Marek Perůtka, Anton Hanák: Sochařské dílo z moravských a slezských sbírek (1900-1915), (kat. výst.), Muzeum Prostějovská, Prostějov 2003. - Jan Mohr, Franz Metzner: socha a architektura mezi secesí a monumentem I Skulptur und Architektur zwischen Jugendstil und Monument (kat. výst.), Severočeské muzeum v Liberci 2006.
18 Zora Dvořáková, Josef Václav Myslbek, Praha 1979.

Otto M. Urban, časopis Umění / Art, č. 2/2016, str. 193-5

Předložený rukopis monografie významného představitele českého figurálního sochařství, Bohumila Kafky, z pera prof. Dr. Petra Wittlicha, předního znalce evropského umění přelomu 19. a 20. století a první poloviny 20. století, zaplňuje další bílé místo v české uměnovědné literatuře. Dosud jsme měli k dispozici kromě dílčích textů a katalogových studií pouze soupis umělcova díla, pořízený Janem Lorišem, a monografii od Karla B. Mádla, vydanou v Praze v roce 1919, zahrnující sochařovo dílo z let 1900-1918. Wittlichova monografie, v níž se mohl opřít o soudobý výzkum a o řadu svých předchozích prací týkajících se umělcova díla a problematiky českého moderního sochařství (např. Sochařství české secese, Karolinum, Praha 2001; České sochařství XIX. a XX. století, Praha 1978 aj.), je v tomto ohledu první publikací, která se vyčerpávajícím způsobem zabývá Kafkovým dílem, a to od školních let po závěrečnou etapu jeho monumentální pomníkové tvorby.
Kniha má přehlednou a logickou strukturu rozdělenou na dvě tematické části. V první části, která je autorem členěna chronologicky, sledujeme v širokém dobovém kontextu Kafkův životní příběh, postupné zrání jeho názorového přesvědčení, tvůrčích záměrů a sochařské dovednosti. Prostřednictvím jednotlivých děl poznáváme námětovou bohatost jeho tvorby a šíři jeho oborové orientace, etapy vlivů a osobité vklady; ke slovu se dostává umělcova odvaha, společenská a výstavní aktivita včetně přiblížení nejrůznějších nesnází a peripetií, které cílevědomého Kafku provázely. Pro jejich přiblížení zveřejňuje Wittlich dobové a umělcovy osobní písemnosti, čerpané z archivních fondů. Text tím dostal přitažlivý rozměr, který čtenáři zpřítomňuje danou dobu a barvitě vypovídá o její umělecké a kulturněpolitické situaci. Závěr této části, nazvaný Epilog, přibližuje pak osudy pětice Kafkových monumentálních pomníků (Milana Rastislava Štefánika, Karla Havlíčka Borovského, Augustina Zátky, Josefa Mánesa a Jana Žižky z Trocnova) odehrávající se po roce 1939 do nedávné doby. Druhá část monografie, nazvaná Moderna a tradice, je zásadní kapitolou rukopisu. Na základě dobového hodnocení, uměleckých kritik a Kafkova hodnocení vlastního díla autor doširoka rozkrývá problematiku českého moderního sochařství v kontextu evropského umění 1. poloviny 20. století. Čtenáři se dostává přiblížení stylových a názorových proměn, vlivů a působení daného prostředí - pařížského i pražského.
Kafkův sochařský projev, s nimž se čtenář v předchozí části detailně obeznámil, je zde s nadhledem a objektivně zasazen do celkového vývojového kontextu; ozřejměny jsou jeho specifické rysy i tvůrčí problémy. Na rozdíl od předchozích badatelů vyzdvihuje autor "expresivní kvalitu" Kafkova sochařského umění, která je jednotící a jako trvalý rys, jak dodává, "prosvítá jeho díly, ať už byly orientovány naturalisticky, symbolisticky, impresionisticky, novoklasicky nebo monumentalisticky".
Druhou část pak výstižně uzavírá výběr z Kafkových písemností, z nichž poznáváme sílu umělcovy osobnosti, jeho odvahu a nebývalou diplomatickou schopnost. Jde o ukázky tří konceptu dopisu a článek O pomník Jana Žižky, který Kafka publikoval v časopise Přítomnost v roce 1937. Zvlášť důležité je připomenutí právě této polemiky s někdejším politikem, senátorem a čestným předsedou Spolku pro zbudování pomníku Fr. Udržalem, díky níž přesvědčivě obhájil realizaci už schváleného pomníku. Po jejím přečtení si uvědomujeme, že ani lidé, ani doby se tolik v průběhu dějin nemění. Též situaci Bohumila Kafky nahlíží Petr Wittlich jako "typický případ osudu českého umělce".
Rukopis uzavírá podrobný výčet životopisných dat a obsáhlá bibliografie zahrnující též Kafkovy texty.
Předložená monografie vyniká odborností, čtivostí a řadou nových, dosud nezveřejněných poznatků, které s jistotou upřesňují sochařovo místo v českém a evropském moderním umění.

Z recenzního posudku: PhDr. Mahulena Nešlehová