tištěná kniha
Školství - věc (ne)veřejná

Školství - věc (ne)veřejná

Walterová, Eliška a kol.

brožovaná, 308 str., 1. vydání
vydáno: květen 2010
ISBN: 978-80-246-1882-1
doporučená cena: 270 Kč

E-shop

Anotace

Publikace čtenářům přináší výsledky analýz názorů a postojů české veřejnosti ke školství a vzdělávání včetně názorů na jeho vývoj, reformy a současné problémy. Pozornost je věnována zejména a) názorům na stav současného školství, jeho vývoj a roli aktérů, kteří do podoby vzdělávání zasahují; b) vztahu ke vzdělávání, vzdělanostním aspiracím a preferované vzdělávací dráze; c) pohledům na funkce a problémy současné školy, ale i názorům na podobu ideální školy budoucnosti; d) názory na spravedlivost vzdělávání; e) názorům na školní kurikulum, důležitost jednotlivých předmětů a kompetencí; f) postoje k testování žáků (včetně otázky nové maturity); g) obrazu učitele v očích české veřejnosti. Výsledky jsou založeny na rozsáhlém reprezentativním sociologickém výzkumu dospělé české veřejnosti s důrazem na pohled rodičů.

Obsah

Předmluva

Proměny vzdělávacích potřeb a výzkum veřejného mínění:

Úvod do problematiky

1. Metodologie výzkumu: jak jsme se ptali na to, co nás zajímá

2. Školství a veřejnost: percepce, aspirace, ignorance
2.1 Školství jako přehlížená priorita?
2.2 Spokojenost se stavem a vývojem školství
2.3 Spokojenost se stavem jednotlivých vzdělávacích stupňů
2.4 Hodnocení vývoje českého školství
2.5 Sdělovací prostředky: školství mediální popelkou
2.6 Vysoké vzdělanostní aspirace, vysoké nároky na vzdělávací systém
2.7 Aktéři přispívající k rozvoji školství: "dříči" a "černí pasažéři"?

3. Česká škola: problémy současnosti, vize budoucnosti
3.1 Ohlédnutí za historií a vývojem základní školy
3.2 Na cestě k autonomní, otevřené a učící se škole
3.3 Škola a rodina, výchova a vzdělávání: dělba odpovědnosti
3.4 Problémy české školy pohledem veřejnosti a rodičů: Násilí, šikana a drogy
3.5 Portrét ideální školy: jaké vlastnosti by měla mít?
3.6 Participace veřejnosti na životě školy jako forma občanského angažmá
3.7 Výprava do nedaleké budoucnosti: možné scénáře vývoje české školy

4. Spravedlivý přístup ke vzdělání: kvalitní vzdělání pro všechny nebo jen pro vybrané?
4.1 Rovný přístup ke vzdělávání - větší spravedlivost vzdělání před nebo po roce 1989?
4.2 Mají opravdu všechny děti stejnou šanci získat vzdělání, jaké si přejí, nebo jsou některé skupiny znevýhodněny?
4.3 Názory českých rodičů a veřejnosti na časné rozdělování žáků

5. Kurikulum: předměty, kompetence, reforma
5.1 Stručný pohled do vývoje kurikula
5.2 Kurikulum české školy v transformaci - stručná retrospektiva
5.3 Tvorba a zavádění kurikula základního vzdělávání
5.4 Kurikulum základního vzdělávání očima veřejnosti
5.5 Kurikulární reforma: nepochopení a neznalost rodičovské i široké veřejnosti
5.6 Žebříček důležitosti školních předmětů
5.7 Souběžná validizace: Názory na důležitost školních předmětů a na testování žáků
5.8 Školní předměty pohledem různých sociálních skupin a rodičů: stejná optika
5.9 Celistvý pohled, shrnující interpretace: faktorová analýza a školní realita
5.10 Od předmětů ke kompetencím: znalosti, dovednosti, postoje a hodnoty pro život
5.11 Skupiny kompetencí očima veřejnosti: kognitivní, motorické a sociálně-postojové
5.12 Pohled různých skupin populace na totéž: spíše shoda, nikoliv polarizace názorů
5.13 Co si rodiče přejí a jak hodnotí skutečný stav věci: soulad, nebo rozpor?

6. Testování žáků na konci základní školy a nová maturita: Medializováno a odkládáno
6.1 Testování žáků - ohlédnutí do historie, současnost a výhledy do budoucnosti
6.2 Testování žáků na konci základní školy: hlavní zjištění
6.3 Nová maturita: hlavní zjištění

7. Obraz učitele současnosti
7.1 Učitel v měnící se české společnosti
7.2 Učitelská profese pohledem expertů
7.3 Proměny učitelské profese v krátkém shrnutí
7.4 Podpora profesionalizace učitelství
7.5 Učitelská profese pohledem české i širší veřejnosti
7.6 Percepce učitelské profese v kontextu dalších profesí a otázka mzdového ohodnocení

Závěr: Výsledky, diskuse, výzvy

Literatura
Seznam grafů a tabulek
Summary
Přílohy
Rejstřík

Recenze

Rukopis "Co si česká veřejnost (ne)myslí o škole a vzdělávání?" vznikl v Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze jako jeden z výstupů projektu LC 06046 "Centrum základního vzdělávání". Jeho základem je rozsáhlý empirický výzkum české veřejnosti a jejích názorů na vzdělávání a změny, jímž naše školství prochází. Data empirického výzkumu jsou zasazena do širšího kontextu a obsáhle komentována. Rukopis má 221 s.
Výzkum byl realizován na reprezentativním vzorku dospělé populace ČR (1206 respondentů) s přidáním vzorku 476 rodičů dětí v povinné školní docházce. Metodologické provedení výzkumu (agentura Median) působí velmi kvalifikovaným dojmem.
Jednotlivé kapitoly systematicky analyzují výsledky empirického šetření. Zvlášť lze ocenit, že každá kapitola zasazuje empirická data do širšího kontextu a že každá kapitola končí výstižným shrnutím. Autorský tým věnuje dané problematice dlouhodobě a systematicky, má pro takový způsob práce potřebné kompetence.

Z recenzního posudku: Doc. Jaroslav Kalous, Ph.D.