tištěná kniha
Dva světy základní školy?

Dva světy základní školy?

Úskalí přechodu z 1. na 2. stupeň

Walterová, Eliška a kol.

témata: pedagogika – vzdělávací systémy

brožovaná, 352 str., 1. vydání
vydáno: duben 2012
ISBN: 978-80-246-2043-5
doporučená cena: 305 Kč

E-shop

Anotace

Kniha Dva světy základní školy? Úskalí přechodu z 1. na 2. stupeň je kolektivním výstupem projektu Centrum základního výzkumu školního vzdělávání řešeného v letech 2006-2011. Zabývá se základní školou, institucí, která v České republice poskytuje povinné vzdělávání většině populace ve věku 6-15 let a spojuje primární a nižší sekundární stupeň v jedné organizační jednotce. Zaměřuje se především na výzkumně dosud opomíjené problémy přechodu mezi oběma stupni, hledá skrytá rizika i příležitosti a možnosti usnadnění tohoto přechodu. Přispívá k teorii školního vzdělávání, prohlubuje poznání reality a fungování české základní školy.
Ve výzkumu byla použita škála výzkumných postupů, metod a technik, z nichž některé nebývají v pedagogickém výzkumu využívány frekventovaně, některé byly aplikovány nově.
Výsledky výzkumu dokládají, že přechod z 1. na 2. stupeň školního vzdělávání je možno považovat za klíčový bod vzdělávací dráhy žáků a současně za neuralgický bod vzdělávacího systému. Dilema jednotnosti a diferenciace prochází historií základního vzdělávání. Optimální řešení nebylo nalezeno, zůstává otevřenou otázkou a především výzvou pro výzkum, zda je efektivnější a vhodnější inkluzivní vzdělávání žáků v jedné instituci s diferencovaným vzdělávacím obsahem na nižším sekundárním stupni, následujícím po mainstreamovém primárním stupni, nebo třídění žáků do různých institucí.
Výrazná změna konfigurace vztahů učitelů a žáků, změna fyzického a sociálního prostředí třídy, kurikula a výukových situací je zlomem ve vzdělávací dráze žáků. Přichází v období rané adolescence, kdy u žáků dochází k zásadním změnám ve fyzickém a emocionálním vývoji, v rozvoji myšlení a sociálních vztahů. Důsledky těchto procesů, které mají komplexní povahu a vzájemně na sebe působí, se promítají do školního prostředí a ovlivňují vztah žáků ke škole a učení.
Přechod žáků na 2. stupeň je zátěžovou situací nejen pro žáky, ale i pro management škol a učitele: škola ztrácí zpravidla nejlepší žáky, potažmo i aktivně spolupracující rodiče, přicházejí žáci z různých neúplných základních škol. Mění se složení třídních kolektivů, jejich sociální, demografické a psychologické charakteristiky. Noví žáci se adaptují na školní prostředí, učitelé musí reflektovat rozdíly ve vzdělávacích programech a úrovni škol, z nichž noví žáci přicházejí, a vyrovnat se s nimi.
Komplex identifikovaných problémů a autentické zkušenosti z reálné praxe škol vedl autory knihy i k formulování určitých doporučení podporujících usnadnění přechodu žáků z 1. na 2. stupeň základní školy.

Obsah

Předmluva
Úvod

1. Vývoj primární a nižší sekundární školy v českém kontextu (E. Walterová)
2. Škola 1. a 2. stupně v České republice a v zahraničí a přechody mezi oběma stupni (E. Walterová, D. Greger)
3. Přechod žáků do víceletých gymnázií v selektivních systémech -srovnávací analýza (D. Greger, M. Holubová)
4. Kurikulum 1. a 2. stupně: pohled na gramotnosti (D. Dvořák)
5. Kontinuita kurikula mezi 1. a 2. stupněm v české ZŠ: Pohledy do RVP ZV a žákovských sešitů (P. Knecht)
6. Procesy výuky a příležitosti k učení na 1. a 2. stupni (V. Najvarová, P. Najvar, T. Janík)
7. Vnímání sociálního prostředí školy žáky: Srovnání 1. a 2. stupně základní školy (J. Němec, K. Vlčková)
8. Psychologické charakteristiky a věkové zvláštnosti dětí na přechodu stupňů (J. Mareš, L. Lacinová, S. Ježek)
9. Přechod na druhý stupeň očima žáků (K. Starý, K. Kubalová)
10. Přechod mezi stupni z pohledu učitelů (M. Holubová)
11. První a druhý stupeň optikou ředitelů ZŠ (K. Černý)
12. Učitelské sbory základních škol: dvě odlišné subkultury? (P. Urbánek)
13. Závěrečná rozvaha: Vytváření mostů (E. Walterová)

Přílohy
Seznam literatury
Seznam tabulek a grafů
Summary
Věcný rejstřík

Recenze

Je užitečné poukázat na významnost tohoto závažného a poměrně komplexního tématu, na způsoby jeho (ne)řešení, na určité kontroverze, které to s sebou nese, na možné implikace pro školu a školskou politiku, rozvoj školy jako takové atd. Je to jistě vděčné téma pro rozvoj i výzkum, kupodivu zatím spíše opomíjené Je to téma, které lze nahlédnout perspektivou pedagogicko-, sociálně- či vývoj ově-psychologickou, ale i perspektivou školsko-politickou, manažersko-organizační, jistě ne naposledy i perspektivou pedagogickou (výchovně-vzdělávací) atd. Autoři se věnují některým z nich, těžiště přitom kladou na pohled pedagogický.

Z recenzního posudku: Milan Pol