tištěná kniha
Češi a Němci ve světě tělovýchovy a sportu

Češi a Němci ve světě tělovýchovy a sportu

Waic, Marek

témata: sport a tělovýchova – historie sportu

brožovaná, 590 str., 1. vydání
vydáno: červen 2004
ISBN: 80-246-0768-9
doporučená cena: 385 Kč

E-shop

Anotace

Publikace obsahuje 17 odborných studií věnovaných historii českých a německých tělovýchovných a sportovních organizací do roku 1945. Autory jednotlivých studií jsou čeští, rakouští a němečtí historici. Publikace vyšla v českém a německém jazyce.

Obsah

Úvodem
Svaz ruského sokolstva - Jan Balcar
Polský Sokol v Německu - Diethelm Blecking
Německé turnerské jednoty v Praze v pozdní době habsburské monarchie (1861 až 1914) - Harm - Hinrich Brandt
Deutscher Turnverband a československý stát v letech 1918-1933 - Michal Burian
Olympijská mozaika. Postoj řeckého krále Otto I. z rodu Wittelsbachů k memorandu ministra vnitra I. Kolletise z roku 1835 o řecké národní slavnosti - Wolfgang Decker
České tělovýchovné organizace ve Vídni před první světovou válkou - Monika Glettler
Německo-americké turnerské hnutí. Vznik a vývoj do první světové války - Annette R. Hofmann
Německý skauting v Praze - Tomáš Jelínek
Sokolské hnutí v USA do roku 1918 - Jiří Jožák
Češi a Čechoslováci v mezinárodním olympijském hnutí - Jiří Kössl, Marek Waic
Turnerství v Německu - proměna národní tělesné a pohybové kultury v moderní sportovní hnutí volného času - Michael Krüger
Kde leží střed Evropy? Masově - kulturní reprezentace střední Evropy ve sportu 20. století - Matthias Marschik
Turnerské hnutí v Německu 1918-45 - Lorenz Peiffer
Vývoj turnerských spolků v sudetoněmeckých územích na příkladu České Lípy do roku 1918 - Roman Šinkovský
Vznik a vývoj německé spolkové tělesné výchovy v Českých Budějovicích do roku 1918 - Jan Štumbauer
Sokol v české společností - Marek Waic
Svaz lyžařů republiky Československé a Hlavní svaz německých zimních sportovních spolků - Marek Waic
Turnerské hnutí a československý stát v letech 1934-1938 - Marek Waic
Stručně k autorům

Recenze

Předkládaný sborník studií vznikla v rámci vědeckého výzkumu na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze, který získal podporu Česko-německého fondu budoucnosti. Jeho cílem bylo z různých stran pojmout téma tělovýchovy a sportu v životě obou národů, které spolu dlouhá staletí žily nejen v rámci střední Evropy, ale i v rámci českého, resp. československého státu. Záměr byl chvályhodný, zvláště s ohledem na stále politicky a ideologicky žhavé téma soužití obou národů, v němž tělovýchova a sport hrály velice důležitou a nezastupitelnou roli, často překračující své původní poslání a mající velice silný politický podtext. Už na počátku je třeba zdůraznit, že tento záměr byl naplněn měrou vrchovatou a že je třeba sestavovatele a vedoucí výzkumu za výsledek jejich práce pochválit.
Podařilo se jim totiž oslovit řadu renomovaných historiků nejen v České republice, ale i v Německu a Rakousku. Z pera zastoupených autorů vzešly studie, které stanovený cíl naplňují, a bylo by škoda, aby s jejich závěry nebyla seznámena daleko širší odborná a zejména laická veřejnost.
Dané téma je pojednáno především v oblasti tělovýchovy. Zvláštní důraz je kladen na srovnání vývoje obou hlavních tělocvičných organizací Čechů a Němců, tj. sokolů a turnerů. Pro české čtenáře je potřebné, že velká pozornost byla věnována zejména vývoji turnérství. Právě jím se zabývají studie - v chronologickém pořadí - profesorů Michaela Kriegra (Univerzita Monster) a Harm-Hinricha Brandta (Univerzita Würzburg) o německém turnérství do první světové války, profesora Lorenze Pfeiffera (Univerzita Hannover) o turnérském hnutí v Německu v letech 1918-1945 a Michala Buriana a Marka Waice o německém turnérském hnutí v Československu, k nimž jsou přiřazeny dílčí studie Annette Hofmanové (Univerzita Monster) o turnérství v USA, Romana Šinkovského o turnérských spolcích v českém pohraničí a Jana Stumbauera o německé tělovýchově v Českých Budějovicích. Sokolství je tématem rozsáhlého článku Marka Waice o významu Sokola v české společnosti, dále Jiřího Jožáka o sokolech v USA, Jana Balcara o sokolech v Rusku, Moniky Glettlerové (Univerzita Freiburg) o sokolech ve Vídni a Diethelma Bleckinga o polském Sokolu v Německu. Uvedené studie přinášejí nejen řadu nových, dosud neznámých faktů, ale k tématu přistupují mnohdy komparativně. Ostatně už samo seřazení textů vedle sebe nutní k vzájemnému porovnávání vývoje obou tělovýchovných hnutí.
Olympijskému hnutí jsou věnovány jednak společná studie Jiřího Kössla a Marka Waice o postavení Čechů a Čechoslováků v mezinárodním olympijském hnutí, jednak článek Wolfganga Deckera o pokusu obnovit olympijské hry řeckým králem z rodu Wittelsbachů v roce 1835 v Řecku. Pozoruhodným je text Tomáše Jelínka o německém skautingu v Praze i Marka Waice o vztahu českých a německých lyžařů v meziválečném Československu. Tématu se poněkud vymyká článek Matthiase Marschika.

Z recenzního posudku: František Kolář