tištěná kniha
Matematická slovní úloha

Matematická slovní úloha

Mezi matematikou, jazykem a psychologií

Vondrová, Naďa a kol.

témata: matematika a statistika, pedagogika – didaktika

brožovaná, 420 str., 1. vydání
vydáno: únor 2020
ISBN: 978-80-246-4516-2
doporučená cena: 440 Kč

E-shop

Anotace

Kniha představuje výsledky rozsáhlého výzkumu uskutečněného na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy interdisciplinárním týmem didaktiků matematiky, lingvistů a psychologů. Matematická slovní úloha je zde zcela nově nahlížena jako textový útvar, který má svá vlastní specifika. Výzkumně bohatá data dovolila identifikovat hlavní kritická místa žákovských řešení z hlediska lingvistiky a matematiky, ale také v jejich vzájemném synergickém působení. Autoři přinášejí řadu nových odpovědí na otázky, které si učitelé kladou při konfrontaci s obavami žáků ze slovních úloh a s neúspěšností jejich řešení. Kniha je určena nejen pro badatele v didaktice matematiky, ale také pro učitele matematiky a jejich vzdělavatele. Výsledky předloženého výzkumu budou užitečné i pro tvůrce matematických testů a autory učebnic.

Recenze

Kladem knihy je jednotná a přehledná struktura kapitol 5–13 popisujících jednotlivé výsledky, tedy vliv ve výzkumu sledovaných parametrů slovních úloh, které mohou ovlivňovat jejich obtížnost. Tyto výsledky jsou vždy velice podrobně zdůvodněny (na můj vkus často až velice podrobně, ale uznávám, že jinak popsat úvahy vedoucí k interpretaci dílčích výsledků patrně nejde). Z metodologického hlediska lze ocenit i kombinaci obou přístupů ke zkoumání získaných dat, tedy kvantitativní hodnocení, jehož interpretace je však často doplněna též o výsledky analýz písemných žákovských řešení a polostrukturovaných rozhovorů s žáky.
Kladem je i velice kultivovaný jazyk, celý text je rozumně proložen vhodnými ilustračními příklady použitých či zaváděných pojmů a idejí. Jako vhodné spatřuji i užívání cizích slov s tím, že některá z nich jsou v závorce vysvětlena.
Rozumně jsou vždy uvedeny i limity výzkumu s doporučením pro případné navazující šetření. Oceňuji i přínos kap. 15 obsahující sekundární didaktické výsledky výzkumu, které mohou být užitečné pro tvůrce úloh, učebnic, sbírek úloh a testů.

Z recenzního posudku: Doc. PaedDr. Petr Eisenmann, CSc.