tištěná kniha
Praha barokní

Praha barokní

Vlnas, Vít

témata: pragensia, výtvarné umění
edice: Praha

brožovaná, 328 str., 1. vydání
vydáno: listopad 2017
ISBN: 978-80-246-3610-8
doporučená cena: 420 Kč

E-shop

Anotace

"Praha barokní" pokrývá historické údobí Prahy od Bílé hory po dobu osvícenství, tedy od roku 1620 do osmdesátých let 18. století. Renomovaný český historik umění Vít Vlnas při svém zpracování daného období vývoje Prahy v jejích hmotných a duchovních proměnách vystihl život české metropole jako celistvého kulturního fenoménu, jehož stopy jsou výrazné i na dnešní tváři města – právě baroko určuje ve značné míře pražský genius loci. Jako zasvěcený průvodce komentuje autor procházku městem z Pražského hradu na Vyšehrad přes Hradčany, Malou Stranu, Staré Město a Nové Město, barokním památkám mimo historické jádro věnoval vydělenou část. Vedle dokumentačních historických obrázků a fotografií exteriérů text provázejí mapky s lokalizačním rejstříkem a přehled osobností.
Odhad cca 200 obrázků, cca 320 TS.


Recenze

Cílem knihy Víta Vlnase je představit etapu, která je z hlediska vývoje Prahy naprosto stěžejní. Barokní převrstvení v principu stále ještě středověkého města představuje fenomén, jehož význam zdaleka přesahuje hranice Prahy. Způsob, jakým baroko město proměnilo, je dodnes fascinující: rozvíjením existující urbanisticko-architektonické struktury vznikl celek, který se sice vyznačuje mnoha výjimečnými novými stavbami, avšak který zároveň důsledně syntetizuje a výtvarně pointuje předchozí etapy. Výsledkem století barokních proměn Prahy je působivě prokomponované a v jistém smyslu výtvarně "dokončené" město, jehož nadčasovost byla zdůrazněna kodifikací obrazu města v řadě vedut i rytin ze 17.-19. století.
Neméně závažná je skutečnost, že tato že výtvarná jednota se rodí z hlubokých otřesů a rozporů 17. století. Je zjevné, že autor textu si je této paradoxní skutečnosti dobře vědom. Historický úvod, který téma barokní Prahy otevíraje komplexním vhledem do složité situace, kterou Praha i Čechy během 17. století prošly. Historický text plynule přechází do představení jednotlivých částí města, které je logické, v mezích možností komplexní a dává čtenáři i velmi dobrou představu o periodizaci hlavních dobových uměleckých etap.

Z recenzního posudku: PhDr. Richard Biegel, Ph.D.

Kniha věnovaná barokní Praze, kterou pro edici "Praha" nakladatelství Karolinum napsal renomovaný znalec středoevropské barokní kultury Vít Vlnas naplňuje podle mého přesvědčení bezezbytku základní zaměření této populárně naučné edice, jak ji postulovaly její první svazky zabývající se Prahou v době vlády dvou významných panovníků - císařů Karla IV. a Rudolfa II. K jejím přednostem patří nesporně koncisní, kultivovaně a mimořádně čtivě napsaná úvodní, kulturně historicky koncipovaná studie, která spolu s vhodně zvolenou vizuální dokumentací a katalogem dobře vybraných architektonických, malířských a sochařských památek, nejen poučeně a poutavě osvětluje historické a myšlenkové pozadí pražského baroka, ale stává se i spolehlivým průvodcem po pražských pamětihodnostech, které za svůj vznik vděčí této významné epoše v dějinách města.

Z recenzního posudku: Prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc.

Nejnovější tituly v edici