tištěná kniha e-kniha
Substance Use in a Comparative Perspective

Substance Use in a Comparative Perspective

The Case of Bulgaria, Czechia, Croatia, Romania and Slovakia

Veselý, ArnoštDzúrová, Dagmar (eds.)

témata: lékařské vědy – farmakologie, sociologie

brožovaná, 274 str., 1. vydání
vydáno: červen 2011
ISBN: 978-80-246-1891-3
doporučená cena: 285 Kč

E-shop

Anotace

Práce publikovaná v anglickém jazyce je věnována problematice užívání a zneužívání návykových látek ve vybraných postkomunistických zemích střední a východní Evropy. Prezentuje data o užívání skupiny návykových látek (alkoholu, tabáku, drog) i srovnatelné údaje o zdravotních a sociálních důsledcích jejich užívání, umožňuje srovnání rozdílů mezi jednotlivými zeměmi na tomto poli a jejich vývojové trendy po roce 1989. Metodologický přístup autorů, založený na kvantitativní i kvalitativní analýze, činí z díla nejen autoritativní popis daného stavu v jednotlivých oblastech, ale i zdroj pro hlubší pochopení souvislostí užívání návykových látek z hlediska společenských věd a veřejného zdravotnictví. Poznatky v něm shrnuté tak mohou být podnětem pro další studijní a vědecké účely, v praxi pak pro oblast sociální a zdravotní politiky.

Obsah

Foreword

1. Introduction
Arnošt Veselý, Dagmar Dzúrová

2. Environmental Factors as Determinants of Substance Use
Arnošt Veselý, Martin Nekola, Jana Spilková, Michala Lustigová

3. Risk Behavior in Comparative Perspective
Dagmar Dzúrová, Jana Spilková, Eva Dragomirecká

4. Risk Behavior in Five Post-Communist Countries
Alexandra Bražinová, Ognjen Brborović, Razvan M. Chereches, Alexandru Coman, Dagmar Dzúrová, Albena Kerekovska, Michala Lustigová, Martin Nekola, Stoyanka Popova, Slavica Sović, Jana Spilková

5. Health-related Behavior at the Individual Level: Case Study of Substance Use in the Czech Republic
Jana Spilková, Dagmar Dzúrová, Hynek Pikhart

Executive Summary
Appendix
About Authors
References

Recenze

Autorský tým se pod vedením Dagmary Dzúrové a Arnošta Veselého pustil do náročného úkolu srovnat vývoj v oblasti užívání návykových látek v pěti zemích, které sice mají společnou historickou zkušenost poválečného politického a ekonomického vývoje v bloku zemí ovládaném Sovětským Svazem, avšak zemí značně rozdílných, pokud jde o jazyk, geografickou polohu, kulturní tradice, a neposlední řadě i pokud jde o sociální a ekonomické přeměny během posledních dvaceti let.
Pojetí a zpracování problematiky užívání návykových látek je do značné míry ovlivněno společenskovědní a veřejně zdravotnickou orientací autorů, což má nesporné výhody, zejména pokud se podaří v rámci tohoto přístupu nepřehlížet genetické a biomedicínské determinanty a zdravotní konsekvence problému.
Práce představuje nejen autoritativní popis daného stavu v oblasti, je také zdrojem pro hlubší pochopení souvislostí užívání návykových látek z hlediska společenských věd a veřejného zdravotnictví. Poznatky shrnuté v rukopise mohou být významným podnětem pro další studijní a vědecké účely a v praxi pro oblast sociální a zdravotní politiky. Publikováním v anglickém jazyce se rukopis stane prací, která přináší cenné informace, které dosud v této tématice a pro tuto oblast Evropy nebyly v ucelené podobě k dispozici.

Z recenzního posudku: PhDr. Ladislav Csémy

The monograph provides a comprehensive overview of available data and information from the said countries and strives to organize them in a logic matrix. This allows to show the real picture of the situation in each individual country as well as to compare them among themselves. It would be advisable if the findings gathered in framework of this research serve for formulation of next research projects. A holistic approach should be adopted aimed at assessing the influence of environmental factors such as housing, poverty, employment, social justice and displacement on substance use. It would be welcomed if the research could in the future examine the legal rights of people with substance use problems, the impact of stigma, social exclusion and discrimination, the role of society, school and families in the development and combating the substance use as well as availability of treatment and rehabilitation services in health sector and beyond.

Z recenzního posudku: Darina Sedláková, M.D., MPH