tištěná kniha
Nacionalismus, společnost a kultura ve střední Evropě 19. a 20. století

Nacionalismus, společnost a kultura ve střední Evropě 19. a 20. století

Pocta Jiřímu Kořalkovi k 75. narozeninám

Velek, LubošVelková, AlicePokorný, Jiří

témata: historie

brožovaná, 444 str., 1. vydání
vydáno: říjen 2007
ISBN: 978-80-246-1398-7
doporučená cena: 295 Kč

E-shop

Anotace

Obsáhlý svazek Nacionalismus, společnost a kultura ve střední Evropě 19. a 20. století vznikl jako pocta více jak dvou desítek kolegů a přátel k 75. narozeninám historika Jiřího Kořalky. Jiří Kořalka patří mezi nejvýznamnější české historiky starší generace, jehož práce se již několik desetiletí setkávají s mimořádným ohlasem nejen u nás, ale i v zahraničí. Shromážděné příspěvky v Kořalkově sborníku se pochopitelně týkají především těch témat, jimž se během svého profesního života věnoval a věnuje sám jubilant. Vedle dějin moderního nacionalismu, vývoje politické kultury či sociálních dějin a modernizačních procesů 19. a počátku 20. století se tak dostalo prostoru i dějinám kultury, vzdělanosti či dnes neprávem opomíjeným dějinám dělnického hnutí. Součástí sborníku je i soupis bibliografie Kořalkových prací z posledního období.

Obsah

Jiřímu Kořalkovi k 75. narozeninám / Jiří Kořalka zum 75. Geburtstag
Tabula gratulatoria
Bibliografie Jiřího Kořalky za léta 2001–2005 / Schriftenverzeichnis von Jiří Kořalka 2001–2005 (sestavila / verfasst von Květa Kořalková)

I. Národy a nacionalismus / Nationen und Nationalismus
Miroslav Hroch: Formování národa jako zápas o moc
Alice Velková – Luboš Velek: Vnímání národnostní identity u venkovského obyvatelstva v Čechách na začátku 19. století
Karl F. Bahm: Demokratie, Nationalismus, und das Schicksal eines ,„nationalen Zwitters“: Uffo Horn und die 1848er Revolution in Böhmen
Lothar Höbelt: „Die Freiheit und die Nationalität!“ Ignaz Kuranda. Ein deutschböhmischer Literat, Publizist und Politiker (1811–1884)
Jiří Pokorný: Procesí zpátečníků aneb slavnost svatováclavská
Andreas Gottsmann: Tschechisch-katholisch oder russisch-orthodox? Leo XIII. und die Bestrebungen zur Bildung einer tschechischen Nationalkirche
Helmut Slapnicka: Ein deutsch-tschechischer Verständigungsversuch zu Beginn des Ersten Weltkriegs. Arthur Skedls inoffizielle Ausgleichsvorschläge

II. Moderní stát a společnost / Moderner Staat und Gesellschaft
Wolfgang Häusler: Das österreichische Kaisertum von 1804 und seine Bedeutung für das Staats- und Reichsproblem der Habsburgermonarchie
Waltraud Heindl: Bürokratie zwischen absolutistischer Staatsmacht und rechtsstaatlicher Entwicklung
Thomas Kletečka: Staat und Kirche(n) im Zeichen der Revolution von 1848
Milan Hlavačka: Zemská železniční akce
Walter Lukan: „Alles politische Denken und Fühlen, soweit es in Korrespondenzen zum Ausdruck kommt, konzentriert sich bei den Slovenen auf den einheitlichen südslavischen Staat“. Die politische Meinung der slowenischen Bevölkerung 1917/18 im Spiegel der Zensurberichte des Gemeinsamen Zentralnachweisbureaus für Kriegsgefangene in Wien (mit besonderer Berücksichtigung des Verfassers der Berichte – Milan Hodža)

III. Dělnická třída a dělnické hnutí / Arbeiterklasse und Arbeiterbewegung
Catherine Horel: Das Budapester Proletariat 1867–1914 Zwischen sozialer Einheit und nationaler Vielfalt
Jan Galandauer: Českoslovanská sociálně demokratická strana dělnická v Druhé internacionále
Martin Kučera: Vilém Körber – produkt zrání dělnického hnutí

IV. Politická kultura mezi tradicí a modernou / Politische Kultur zwischen
Tradition und Moderne
Hugh LeCaine Agnew: Symbol and Ritual in Czech Politics in the Era of the „tábory lidu“
Peter Urbanitsch: Jan Palacký und das Wahlrecht in der Wählerklasse des großen Grundbesitzes
Jiří Malíř: Předhistorie vzniku Německé agrární strany na Moravě
Pavel Marek: Příspěvek k charakteristice politického profilu Václava Perka

V. Kultura a vzdělávání / Kultur und Bildung
Cathleen M. Giustino: Rodin in Prague, 1902: Modernism and Varieties of Czechness
Milan Myška: Vzdělání a kariéra. Kariéry absolventů Vyššího montanistického učiliště / Báňské akademie v Příbrami 1849–1918
Magdaléna Pokorná: Komise pro ocenění a vydání díla Bolzanova při Královské české společnosti nauk
Jiří Rak: Odkaz husitství v počátcích českého biedermeieru
Petr Čornej: Poúnorová aktuálnost vzdálené husitské minulosti

Seznam zkratek