Třetí strana trojúhelníku

Třetí strana trojúhelníku

Teorie a praxe orální historie

Vaněk, MiroslavMücke, Pavel

témata: historie
edice: Orální historie a soudobé dějiny

e-kniha, 1. vydání
vydáno: duben 2015
ISBN: 978-80-246-2968-1
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 220 Kč

E-shop

Anotace

Název publikace odkazuje na myšlenku amerického historika Michaela Frische, že orální historie je přístupem ke vnímání a pojímání minulosti, který se symbolicky nachází mezi „laickou“ individuální či kolektivní pamětí a „velkými“ politickými dějinami. Kniha nejen široké badatelské obci, ale i zájemcům z řad laické veřejnosti představuje problematiku orální historie v jejích teoretických a praktických perspektivách. Druhé a doplněné vydání tohoto manuálu se snaží podat aktuální pohled na problematiku orální historie jakožto interdisciplinární metody, která významně přispívá k poznání nedávné minulosti, jejíž svědkové a pamětníci doposud žijí. Teoreticky laděná část publikace se věnuje terminologii orální historie, jejímu zrodu a vývoji v českém prostředí i v mezinárodním kontextu, dále pak problematice paměti ve vztahu k orální historii. Praktičtěji zaměřená část se zabývá možnostmi a úskalími realizace orálněhistorického výzkumu, dále pak přináší přehled analytických přístupů, zamyšlení nad interpretačními možnostmi orálněhistorických rozhovorů a konečně jsou zde probírány také otázky etiky a legislativy jako nezbytné součásti orální historie.

Obsah

Předmluva ke 2. vydání
Úvod

1. Co je to orální historie?
Orální historie a její definice
Orální historie mezi metodou a oborem
Orální historie jako metoda kvalitativního historického výzkumu
"Objektivní" versus "subjektivní" fakta
Možnosti a limity orální historie

2. Orální historie a její vývoj
O dějinách…
… a využití lidských svědectví
Zrození orální historie – Spojené státy americké
Velká Británie – orální historie na křižovatce sociálních dějin
Itálie – ke kořenům věci: orální historie a mikrohistorie
Německo – těžké "vyrovnávání se s minulostí"
Francie – dědictví školy Annales
Kanada – o velkém paradoxu
Finsko – orální historie v zemi lesů a tisíce jezer
Postsovětské orální historie a jejich kořeny: přiklad Ruska a Ukrajiny
Indie – v rozpacích nad soudobými "dějinami nezávislosti"
Čina – orální historie v říši středu
Brazílie jako příklad vývoje latinskoamerické orální historie
Expanze a institucionalizace
Zrození a vývoj mezinárodní komunity: International Oral History Association (IOHA)
Strasti a slasti české orální historie
Hledání metod a smyslu: od sametové revoluce do konce devadesátých let
Bod zlomu: příběh Sta studentských revolucí
Na přelomu věků: léta 2000–2006
Šíření metody na prahu současnosti (2006–2011)

3. Orální historie a studium paměti
Metamorfózy paměti
Paměť a orální historie
Specifika selektivity paměti(i)

4. Interview a životní příběh
Interview
Životní příběh (životopisné vyprávění)
Chronologický postup vyprávění
Strukturované životopisné vyprávění

5. Rozhovor
Příprava rozhovoru
Vypracování projektu
Fáze přípravy na rozhovor
Tazatel
Výběr narátorů
Kontaktování narátorů
Přípravný rozhovor
Místo rozhovoru
Příprava techniky
Vedení rozhovoru
První fáze rozhovoru
Druhá fáze vedení rozhovoru
Ukončení rozhovoru
Záznam/protokol o rozhovoru
Přepis rozhovoru
Redakce rozhovoru
Redakční úpravy otázek a vstupů tazatele – spíše v rovině doporučení
Redakční úpravy rozhovoru odehrávajícího se při dvou a více sezeních
Redakční úpravy gramatické, syntaktické a stylistické stránky rozhovoru

6. Analýza rozhovorů
Východiska analýzy a interpretace rozhovorů
Narátorova vlastní analýza a interpretace
"Cesty historikovy" při analýze rozhovorů
Obsahová a psychologická analýza rozhovorů
Analýza smyslu sdělení v rozhovorech
Jazyková analýza rozhovorů
Analýza prostředí a nonverbálních projevů

7. Interpretace orálněhistorických pramenů
Proč interpretovat?
Některé otazníky nad možností interpretace v orální historii
Hledisko pravdy a vytváření mýtů v orálněhistorické interpretaci

8. Etika a legislativa v orální historii
Etické zásady vedení orálněhistorického výzkumu
Orální historie a legislativa České republiky

Místo závěru aneb Perspektivy a limity ve "fázi uznání"…?
Přílohy
Seznam pramenů a literatury
O autorech
Summary
Resumen
Resümee
Jmenný rejstřík

Nejnovější tituly v edici