tištěná kniha
Poradenská psychologická diagnostika dětí a dospívajících

Poradenská psychologická diagnostika dětí a dospívajících

Vágnerová, MarieKlégrová, Jarmila

témata: psychologie

vázaná, 540 str., 1. vydání
vydáno: září 2008
ISBN: 978-80-246-1538-7
doporučená cena: 295 Kč

E-shop

Anotace

Publikace sleduje v dosud nejkomplexnější podobě problematiku psychologické diagnostiky dětí ve školním věku. Autorky nejprve zkoumají oblast kognitivních funkcí u standardní části dětské populace a v případě diagnostiky mentálně postižených dětí, nadprůměrně nadaných dětí a dětí ze specifi ckého sociokulturního prostředí. V kapitole o tzv. školní zralosti se věnují schopnostem plnění úkolu a sociální adaptace, opět v úzké souvztažnosti s praktickým školním poradenstvím a prací školního psychologa a s ohledem na děti trpící poruchami některých dovedností (čtení, psaní, počítání). Další kapitoly jsou zaměřeny na emoční charakteristiky a behaviorální projevy dítěte, problematiku školní úspěšnosti, motivace a sociální pozice v kolektivu třídy. Kniha nabízí obsahově bohatý materiál pro každodenní využití v praxi školních a poradenských psychologů i originální podněty pro další rozvoj odborné psychodiagnostiky.

Obsah

I. ÚVOD
1. Poradenská psychodiagnostika
1.1 Charakteristika testových metod
1.2 Charakteristika klinických metod
2. Psychologické vyšetření
2.1 Úvodní fáze poradenského vyšetření
2.2 Vlastnívyšetření
2.3 Závěrvy šetření
2.4 Specifičnost psychologického vyšetřování v závislosti na věku

II. DIAGNOSTIKA SCHOPNOSTl
1. Diagnostika inteligence - její možnosti a omezení
1.1 Vymezení pojmu inteligence
1.2 Měření intelektových schopností
1.3 Obecná pravidla vyšetření inteligence
1.4 Testy inteligence a jejich použití
2. Základní testy inteligence užívané v dětském věku
2.1 Stanford-Binetův test inteligence
2.2 Wechslerovy zkoušky inteligence pro děti
3. Další testy inteligence užívané u dětí a mládeže
3.1 Amthauerův Test struktury inteligence IST 2000R
3.2 Kaufmannova hodnotící baterie pro děti K-ABC
3.3 Ravenovy testy inteligence
4. Vyšetření dětí s nestandardní úrovní inteligence
4.1 Vyšetření inteligence nadprůměrně nadaných dětí
4.2 Vyšetření inteligence a adaptačních schopností dětí s mentálním postižením
4.3 Vyšetření inteligence dětí ze sociokulturně odlišného prostředí
5. Diagnostika paměťových schopností
5.1 Charakteristika paměti a její vývoj ve školním věku
5.2 Měření paměťových schopností
6. Diagnostika pozornosti
6.1 Charakteristika pozornosti ajejí vývoj ve školním věku
6.2 Hodnocení pozornosti

III. DIAGNOSTIKA ŠKOLNÍ ZRALOSTI A ŠKOLNÍCH DOVEDNOSTÍ
1. Diagnostika školnízralosti a připravenosti
1.1 Screeningové posouzení školní zralosti
1.2 Podrobnější vyšetření školní zralosti a připravenosti
2. Diagnostika jazykových schopností a dovedností
2.1 Diagnostika sémantických schopností
2.2 Diagnostika morfologických a syntaktických schopností
2.3 Diagnostika fonologických schopností
2.4 Diagnostika pragmatické složky řeči
2.5 Diagnostika specifické poruchy jazykových schopností
3. Diagnostika čtení
3.1 Diagnostika vizuální percepce
3.2 Hodnocení úrovně čtenářských dovedností
4. Diagnostika psaného projevu
4.1 Diagnostika grafomotorických dovedností
4.2 Diagnostika psaní s porozuměním
5. Diagnostika specifické poruchy čtení a psaného projevu
5.1 Vztah inteligence a specifických poruch čtení a psaného projevu
5.2 Hodnocení percepčních schopností u dětí se specifickou poruchou
čtení a psaného projevu
5.3 Hodnocení jazykových schopností u dětí se specifickou poruchou čtení a psaného projevu
6. Diagnostika matematických schopností a dovedností
6.1 Testy matematických schopností a dovedností
6.2 Diagnostika specifické poruchy matematických schopností a dovedností

IV. DIAGNOSTIKA MIMOINTELEKTOVÝCH FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH ŠKOLNÍ VÝKON
1. Diagnostika sebehodnocení ve vztahu ke školní práci
1.1 Vývoj sebehodnocení a jeho vztah ke školní práci
1.2 Možnosti diagnostiky sebehodnocení
1.3 Testy sebehodnocení
2. Diagnostika vztahu ke škole a motivace ke školní práci
2.1 Vývoj vztahu ke škole
2.2 Testy hodnocení vztahu ke škole
3. Diagnostika emočního prožívání
3.1 Vývoj emocí a jejich vztah ke škole
3.2 Hodnocení emočního prožívání
3.3 Testy emočního prožívání a jeho projevů v chování
3.4 Rozhovor a pozorování emočních nápadností v průběhu vyšetření
3.5 Hodnocení inteligence u dětí s emočními problémy
3.6 Diferenciální diagnostika emočních problémů, které se vztahují ke škole

V. DIAGNOSTIKA DĚTSKÉHO CHOVÁNÍ A S NÍM SOUVISEJÍCÍHO POSTAVENÍ VE TŘÍDĚ
1. Diagnostika dětského chování
1.1 Charakteristika problematického chování a jeho vývoj
1.2 Obecná pravidla diagnostiky nápadností dětského chování
1.3 Metody diagnostiky chování
1.4 Diferenciální diagnostika problémů v chování, které se projevují ve škole
1.5 Hodnocení chování sociokulturně odlišných dětí
2. Diagnostika vztahů ve třídě
2.1 Charakteristika vztahů ve třídě a jejich vývoj
2.2 Metodyposuzování vztahů ve třídě

Přílohy
Seznam použitých zkratek
Seznam literatury
Jmenný rejstřík
Věcný rejstřík

Recenze

V současné domácí odborné literatuře lze nalézt jisté množství publikací obsahujících diagnostiku dětí školního věku. Komplexní publikace sledující toto téma a současně jej umísťující do nejen diagnostického, ale současně i poradenského kontextu v adekvátní šíři a kvalitě však stále chybí. Tuto absenci se snaží vyplnit proponovaná publikace.
Základní koncepce celé práce vychází z obsahů nejčastějších diagnostických a s nimi spojených poradenských činností především pedagogicko - psychologických poraden a práce, dnes na našich školách stále více přítomného, školního psychologa. Tomu je podřízeno řazení a vnitřní členěníjednotlivých kapitol. V prvé řadě se jedná o zjištění úrovně a struktury kognitivních funkcí, tj. rozumových schopností (včetně diagnostických metod pro nestandardní části dětské populace - od dětí s mentální retardací, dětí nadprůměrně nadaných až po děti ze specifického sociokulturního prostředí), dále jsou kontextuálně prezentovány metody zjišťující kvalitu paměti a úroveň pozornosti. Významným znakem těchto, stejně jako i dalších kapitol, je vedle toho, že jsou tyto metody teoreticky definovány a analyzovány, také to, že jsou názorně prezentovány, včetně konkrétních kasuistických příkladů usouvztažněných do poradenských souvislostí. Další kapitoly práce jsou věnovány problematice diagnostikování školní zralosti a připravenosti - opět komplexně a názorně, včetně významných aspektů školní zralosti, jako jsou schopnost plnění úkolu a kvalita sociální adaptace. Významnou součástí práce dětského školního psychologa je diagnostická a poradenská práce s dětmi trpícími poruchami čtení, psaní a počítání. Kapitoly jsou opět velmi precizně zpracovány, včetně jasně definovaných možností a hranic diagnostické a poradenské interpretace. Závěrečné kapitoly, které v takovém rozsahu a celistvosti u nás zřejmě ještě nebyly publikovány, prezentují diagnostické a poradenské metody (včetně vhodně vybraných a v pedagogicko-psychologické praxi málo používaných některých klinických metod) zaměřených na emoční charakteristiky dítěte a jeho behaviorální projevy a faktory výrazně ovlivňující školní úspěšnost, jako je motivace ke školní práci a sociální pozice v třídním kolektivu.
Posuzovatel přiznává, že tento jím předkládaný text je spíše kladnou recenzí než lektorským posudkem. Tento fakt je možno vysvětlit celkovou obsahovou úrovní práce, a především možnostmi využití publikace v praktické rovině, tj. v každodenní práci školního a poradenského psychologa. Informace obsažené v práci jsou najedné straně návodné pro začínajícího poradenského psychologa, ale na druhé straně také umožňují zkušenému odborníkovi překonat stereotypní schémata vlastní práce a rozšířit jak vlastní "zavedené" diagnostické pracovní postupy, tak i poradenské kontexty a souvislosti.

Z recenzního posudku: PhDr. Josef Duplinský, CSc.