tištěná kniha e-kniha
Obecná psychologie

Obecná psychologie

Dílčí aspekty lidské psychiky a jejich orgánový základ

Vágnerová, Marie

témata: psychologie

vázaná, 416 str., 1. vydání
vydáno: listopad 2016
ISBN: 978-80-246-3268-1
doporučená cena: 390 Kč

E-shop

Anotace

Publikace se zabývá základními aspekty lidské psychiky. Vychází z vymezení obecné psychologie a jejího postavení v systému psychologických věd, uvádí i základní metody, které slouží k poznání a hodnocení jednotlivých psychických projevů a funkcí. Bere v úvahu, že lidská psychika má i svůj orgánový základ, který umožňuje její rozvoj a ovlivňuje způsob jejího fungování, jímž je mozek. Jedna z recenzí jednoznačně praví, že práce je „specifická především silným důrazem na biologický kontext psychologických procesů, jenž představuje jejich funkční bázi“.
Kniha klade nově důraz právě na uvedený orgánový základ psychiky, na proměny probíraných psychických funkcí v různých věkových obdobích a dále na přehledové charakteristiky rozmanitých koncepcí, uplatňujících se ve vztahu ke sledovaným tématům, aniž je přitom přerušována hlavní výkladová linie. Teoretické části se střídají s názornými a čtenářsky srozumitelnými příklady a jsou doplněny grafy a dalším dokumentačním obrazovým doprovodem. Víceméně samostatný oddíl tvoří rozsáhlý soupis psychologické literatury, kde může zájemce najít odkazy k psychologii obecné i k nejrůznějším oborovým odvětvím.

Recenze

Odborná monografie Obecná psychologie v autorství profesorky Marie Vágnerové, představuje další z řady jejích souhrnných publikací. Jedná se o zevrubně pojatý text, který uceleným a srozumitelným způsobem prezentuje nejnovější poznatky z této oblasti psychologie. Většinou jde o nedávná či zcela nová výzkumná zjištění, která čtenář v českých odborných knihách, zaměřujících se na příslušnou oblast, nenajde. Rozsáhlou bibliografii (více než 600 titulů), z níž autorka čerpá, tvoří především zahraniční výzkumné studie z poslední dekády.
Vzhledem к souhrnným pracím, jež byly u nás v posledních desetiletích k dané problematice vydány, je Obecná psychologie M. Vágnerové specifická především silným důrazem na biologický kontext psychologických procesů, jenž představuje jejich funkční bázi. Čtenář tak má možnost sledovat i neurologickou stránku těchto procesů a získat o nich a o jejich provázanosti komplexnější představu. Díky vynikající autorčině orientaci v neuropsychologických vědách a díky zapracování nejnovějších výzkumů, využívajících moderní a přesnější technologie, je čtenář na mnoha místech textu konfrontován s nutností zásadně korigovat mnohé své dosavadní poznatky z této oblasti psychologie.
I přesto, že text prezentuje velké množství odborných informací z vědních oborů, jimž psychologické souhrnné publikace obvykle tolik pozornosti nevěnují, neztrácí jeho autorka na zřeteli čtenářskou srozumitelnost. Napomáhají jí i schémata, grafická znázornění a obrazová zpracování popisovaných neurologických oblastí. Hlubší porozumění obsahu je podpořeno konkrétními příklady popisovaných funkcí a klinickými případy funkčních změn, к nimž došlo v důsledku úrazu či onemocnění. Navzdory obsahové náročnosti jde o text svěží a čtivý.
Koncepčně odpovídá monografie standardnímu členění souhrnných prací z této oblasti psychologie. Je strukturována do tří základních bloků. Ve dvou kapitolách úvodní části najde čtenář témata představující základ dílčích aspektů lidské psychiky. Jde o téma vědomí a o základní údaje týkající se mozku jakožto centrálního orgánu lidské psychiky. Ve druhé části je v deseti kapitolách věnována pozornost kognitivním aspektům (pozornost, vnímání a smyslové poznávání, paměť, učení, zpracování poznatků, myšlení, inteligence, jazyk a řeč). Třetí část knihy se ve dvou kapitolách zaměřuje na emoční a motivační aspekty lidské psychiky.
Popis jednotlivých obecně psychologických aspektů je v každé kapitole doplněn popisem jejich ontogenetického vývoje během dětství a dospívání i jejich postupného úbytku v průběhu stáří.
V české odborné literatuře představuje monografie prof. M. Vágnerové nepochybně nejaktualizovanější souhrnné pojetí obecné psychologie. Vedle klasických konceptů předkládá i teorie nové, jež vycházejí z nových paradigmat (např. Triarchický model inteligence, vytvořený na základě kognitivního procesu zpracování informací a jejich využití). Často se též jedná o modely vyplývající z komplexu psychologických a neurovědních poznatků.
Zvolené pojetí Obecné psychologie přepokládá u svých budoucích čtenářů určitou obeznámenost se základními psychologickými disciplínami. Cílovou čtenářskou skupinou jsou především studenti psychologických oborů, dále studenti lékařství a dalších tzv. pomáhajících specializací. Najde však čtenáře i mezi nejrůznějšími společenskovědně a medicínsky orientovanými odborníky, zejména mezi psychology, zdravotníky, terapeuty a pedagogy.

Z recenzního posudku: Doc. Mgr. Pavlína Janošová, Ph.D.

Prof. RNDr et PhDr. Marie Vágnerová, CSc. patří mezi naše vůdčí psychologické osobnosti. Významně zasáhla do několika oblastí psychologického bádání i uplatnění psychologie v praxi a získala si velké renomé i jako univerzitní učitelka. Mimo jiné je autorkou řady učebnic, tematizujících zejména úvod do psychologie, vývojovou psychologii, psychologii osobnosti, psychopatologii pro pomáhající profese. Učebnice vycházely v předních našich nakladatelstvích (jmenovitě Portál, Karolinum) a představují základní fundament domácí psychologické učebnicové literatury. Každá z učebnicových publikací prof. Vágnerové znamená závažný přínos к rozvoji oboru, a to šíří rozhledu po bádání v daných oblastech a mimořádnou schopností tuto šíři přehledových exkurzů přehledně syntetizovat a vytvářet tak organické celky, reflektující aktuální stav oboru v jeho skladbě a vývojové potencialitě.
Rukopis "Obecné psychologie", к němuž se vyjadřuji, má oproti jiným u nás dostupným pramenům obdobného zaměření řadu specifik, která jej činí dílem svébytným, obohacujícím stávající nabídku závažnými a pozitivními odlišnostmi. Konkrétně je zde patrný vysoce expertní důraz
• na orgánový základ psychiky, jmenovitě na mozek, s důrazem na výklad vazeb mezi jeho různými oblastmi a konkrétními psychickými funkcemi; na význam mozkových hemisfér a mozkového metabolizmu etc. Tento důraz se zvláště aktualizuje ve vztahu ke kognitivním, emočním a motivačním procesům, ve vztahu к učení a řeči.
• na proměny probíraných psychických funkcí v různých věkových obdobích (a to opět s uplatněním zřetele ke změnám ve fungování mozku);
• na přehledové charakteristiky různých koncepcí, uplatňujících se ve vztahu ke konkrétním probíraným tématům, aniž je přerušována vůdčí výkladová linie.
Rukopis čítá přes 250 stran a pozůstává ze tří částí. Kromě úvodu (1) je tvoří, v souladu s podtitulem jeho názvu, části věnované kognici, a to ve velmi širokém pojetí - celkem přes 160 stran (2) a emocionálním a motivačním aspektům psychiky - celkem cca 60 stran (3). Soupis literatury je vskutku
rozsáhlý a dokládá odkazovou zevrubnost díla - čítá cca 30 stran a obsahuje cca 350 titulů.
Uvedené tři části rukopisu se dále člení na kapitoly (celkem 12) a ty dále na subkapitoly a subsubkapitoly. Členění je přehledné, funkční, spolehlivě čtenáře / studenta orientuj a skýtá možnost pracovat s knihou i ke specifickým účelům (pedagogickým, klinickým, poradenským apod.).
Mohu na základě výše uvedených skutečností konstatovat: Obecná psychologie v pojetí prof. Vágnerové zcela podstatným způsobem obohacuje stávající dostupnou literaturu к tématu. Bez nejmenších pochybností se stane základní učebnicí studentů psychologie, ale mnohými svými pasážemi vzbudí zájem studentů a odborníků jinak zaměřených. Dílo bezesporu ocení doktorandi a také vědečtí pracovníci z příbuzných oblastí, uvědomující si závažnost uplatňování psychologického hlediska.

Z recenzního posudku: Prof. PhDr. Zdeněk Helus, DrSc.