tištěná kniha e-kniha
Rozbor nynější spisovné angličtiny

Rozbor nynější spisovné angličtiny

Trnka, Bohumil

témata: lingvistika

brožovaná, 288 str., 1. vydání
vydáno: červen 2014
ISBN: 978-80-246-2434-1
doporučená cena: 305 Kč

E-shop

Anotace

Třídílný Rozbor nynější spisovné angličtiny čelného představitele Pražské jazykovědné školy Bohumila Trnky je závažný metodologický text této školy, který knižně a v ucelené podobě vychází v tomto vydání vůbec poprvé. Bohumil Trnka, první z žáků Viléma Mathesia, zakladatele pražské funčně-strukturální jazykovědné tradice a Pražského lingvistického kroužku, v Rozboru jako jediném svém díle celostně uskutečňuje svou koncepci jazykového systému jakožto soustavy čtyř hierarchicky uspořádaných rovin, z nichž popisuje s výjimkou nejvyššího promluvového plánu všechny tři roviny nižší: fonologickou, morfologickou a syntaktickou. Širší odborná veřejnost neměla toto význačné lingvistické pojednání doposud možnost poznat, neboť bylo publikováno pouze v podobě skript pro posluchače Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (poprvé – a po jednotlivých dílech – v letech 1953, 1954 a 1956). Knižně – a anglicky – vyšel pouze Trnkův rozbor roviny fonologické, a to u nás (1935) a v revidovaném vydání japonském (1936) a americkém (1968).

Obsah

Předmluva (Libuše Dušková)

DÍL I.
Rozbor fonologický

Úvod
Rozdělení jazykového rozboru
Poměr fonologie k fonetice. Dějiny bádání
Fonémy a varianty
Monofonémové hodnocení hláskových komplexů
Dvoufonémové hodnocení hlásek
Inventář anglických souhláskových fonémů
Varianty anglických souhláskových fonémů
Třídění anglických fonémů
Přehled fonologického systému anglických souhlásek
Samohlásky
Protiklady i/j, u/w
Realizace krátkých samohlásek
Fonologický systém dlouhých samohlásek a dvojhlásek
Realizace samohláskové délky
Teorie slabičného řezu
Protiklady dlouhých samohlásek a dvojhlásek
Slabika
Dynamický přízvuk ('stress')
Fonologické zhodnocení anglického přízvuku
Umístění hlavního přízvuku ve slově
Samohláskové protiklady v nepřízvučných slabikách
Větná funkce anglického přízvuku
Slabá slova
Fonémová struktura slova
Omezení v účasti fonémů na kombinacích (na styčném kontrastu)
Omezení ve sledu fonémů
Omezení v počtu styčných fonémů
Omezení v pozici fonémů a fonémových shluků
Fonologické cizosti
Signalizační funkce a prostředky této funkce
Kvantitativní fonologie
Psaná a mluvená angličtina. Pravopis
Působení psané řeči na mluvenou
Výslovnost latinských slov v angličtině


DÍL II.
Morfologie slovních druhů (částí řeči) a tvoření slov

Slova a fonémy
Sémantika a synsémantika
Fundující a odvozující části slova. Alternace. Morfologické exponenty
Analogie. Fonologický plán není křížen plánem morfologickým
Homofonní a diafonní realizace slova
Základní význam a významové variace slova a morfému
Morfologické protiklady. rozdělení morfologie
Části řeči
Morfologické protiklady substantiv
Protiklad singulár - plurál
Komplementární exponenty plurálu
Protiklad počitatelnosti a nepočitatelnosti
Protiklad pád obecný - pád adnominální
Morfologické exponenty adnominálního pádu
Adjektiva
Účast ve stupňování. Základní významy stupňování
Která adjektiva se mohou stupňovat
Exponenty komparativu
Exponenty superlativu
Stupňování adverbií
Morfologické protiklady slovesa
Morfologické exponenty préterita a participia perf. pas.
Pravidelná slovesa
Nepravidelná slovesa
Exponenty 3. os. sg. prézenta ind.
Stará koncovka -th, -eth ve 3. os. sg. prézenta
Koncovka 2. os. sg. prézenta a préterita
Tvar -ingový
Konverze částí řeči
Konverze jmen (substantiv a adjektiv) a adverbií v slovesa
Konverze sloves v substantiva
Konverze adjektiv v substantiva a substantiv v adjektiva
Konverze adverbií v adjektiva
Části řeči rozlišené alternací
Substantiva a adjektiva rozlišená od sloves alternací
Alternace samohlásek
Alternace souhlásek
Alternace přízvuku
Tvoření kauzativ alternací
Tvoření slov příponami
Substantivní přípony
Nomina agentis
Nomina patientis
Nomina actionis
Sufixy, jimiž se odvozují od sloves substantiva označující místo, čas a nástroj
Nomina qualitatis
Substantiva odvozená od jiných substantiv
Nomina actoris
Substantiva označující stav a zaměstnání nebo předmět činnosti fundujících substantiv
Deminutiva
Feminina odvozená od maskulin
Adjektivní přípony
Adjektiva tvořená od substantiv
Adjektiva tvořená od sloves
Adjektiva tvořená od adjektiv a adverbií
Slovesné přípony
Slovesa odvozená od substantiv a adjektiv
Slovesa odvozená od sloves
Tvoření adverbií
Odvozování slov předponami
Kompozita a sousloví
Tvoření slov zkracováním
Tvoření slov z psaných zkratek
Sousloví
Bibliografie

DÍL III.
Syntaxe jména a jmenných tvarů slovesných

Úvodem
K dějinám rozdělení mluvnice
Členy. Morfologie členů
Členy. Syntaxe členů
Syntaxe určitého členu
Syntaxe neurčitého členu
Užívání substantiv bez členu (nulový člen)
Užívání substantiv bez členu z rytmických a jiných důvodů
Syntaxe čísla (singulár - plurál)
Význam plurálu nepočitatelných substantiv
Kolektiva
Plurál pojatý jako singulární celek („Jednotící plurál", ..unification plural")
Významově rozlišené plurály
Pluralia tantum
Změna morfologického singuláru v plurál a plurálu v singulár
K otázce pádů v angličtině
Syntaxe adnominálního pádu
Adnominální sousloví
Elipsa řídicího substantiva
Opis adnominálního pádu
Opis adnominálního pádu v jeho jednotlivých funkcích
Pleonastický pád adnominální
Obecný pád
Syntaxe adjektiv. určování substantiv
Postavení atributivních adjektiv
Postavení adjektiv v predikativní funkci
Užívání komparativu
Užívání superlativu
Opisná komparace
Slovesný rod a způsob u adjektiv
Opěrné one
Syntaxe infinitivu
Nominální funkce infinitivu
Předložkový a bezpředložkový infinitiv
Rozdělený infinitiv
Slovesné rysy infinitivu
Vazby apo koinou (o společném členu)
Vazba nominativu s infinitivem
Vazba sloves be a have s předložkovým infinitivem
Absolutní infinitiv
Syntaxe tvaru -ingového
Substantivní funkce -ingového tvaru
Adjektivní funkce -ingového tvaru
Syntaktické rysy -ingového tvaru v postaveních substantiva
Syntaktické rysy -ingového tvaru v postaveních adjektiva
Synonymní vazby -ingového tvaru
Čas a rod -ingového tvaru
Absolutní vazby -ingové
Závěrečné poznámky k -ingovým tvarům
Participium
Ryze adjektivní funkce participia
Slovesně nominální funkce participií
Absolutní vazby participiální
Bibliografie

Seznam zkratek z značek

Rejstřík