tištěná kniha
Nové jevy v právu na počátku 21. století - sv. 4 - Soukromé právo

Nové jevy v právu na počátku 21. století - sv. 4 - Soukromé právo

Tomášek, Michal

témata: právo

vázaná, 426 str., 1. vydání
vydáno: únor 2010
ISBN: 978-80-246-1687-2
doporučená cena: 260 Kč

E-shop

Anotace

Předposlední svazek rozsáhlé monografie výzkumného týmu Právnické fakulty Univerzity Karlovy se zaměřuje na příčiny a následky proměn současného soukromého práva. Jednotlivé obory soukromého práva současné doby se nevyvíjejí zcela autonomně. Naopak je zřejmé, že se vzájemně ovlivňují, někde, zejména tam, kde byly v době socialismu uměle legislativně odděleny, dochází k jejich opětnému sblížení. Nové impulzy v naznačeném směru přináší připravovaná rekodifikace českého soukromého práva, jejímž cílem je především obnova pojetí občanského zákoníku jako obecného kodexu. Společně s občanským zákoníkem je předkládán nový obchodní zákon a nový zákon o mezinárodním právu soukromém. Rekodifikace českého soukromého práva otevírá řadu otázek, které se nezbytně odrážejí i v mnoha kapitolách tohoto svazku. Východiska soukromého práva výrazně poznamenává i jev zvaný publicizace soukromého práva, který již delší dobu vnáší do domény původně ryze soukromoprávní prvky práva veřejného. To může vést k určité relativizaci pojmu "soukromé právo", typicky např. v právu obchodních společností. Koneckonců procesní právo jako celek, a tedy i civilní procesní právo, je ve své podstatě právem veřejným. Veřejné právo se výrazně promítá např. i v oblasti pracovního práva, jehož trendy si nadále ponechávají určitou autonomii ve srovnání s vývojem soukromého práva v obecné rovině. Soukromé právo prochází zvláštním vývojem iv rámci evropské integrace. Evropská unie je sice na první pohled spojována především s právem veřejným, své místo si však zejména v poslední době ? pomalu, ale přece ? vymezuje v rámci Evropské unie i právo soukromé, a to prostřednictvím harmonizace právních úprav členských států.

Obsah

Předmluva
1. ÚVODEM - K VÝVOJI SOUKROMÉHO PRÁVA V EVROPSKÉ UNII (Marian Paschke, přeložil Petr Dobiáš)
1.1 Harmonie prostřednictvím harmonizace? K vývoji soukromého práva v Evropské unii
1.1.1 Rozmanitost koncepcí v současné soukromoprávní politice EU
1.1.2 Mezitímní závěry
1.1.3 Harmonie prostřednictvím harmonizace jako úloha právní vědy a právní praxe v Evropě
1.1.4 Závěry
Literatura ke kapitole 1

2. NOVÉ JEVY V PRÁVU OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ (Stanislava Černá)
2.1 Lze prolomit hranice majetkové samostatnosti obchodní společnosti? (Stanislava Černá)
2.1.1. Pojem průniku
2.1.2 Anglosaská doktrína a judikatura
2.1.3 Německá doktrína a judikatura
2.1.4 Francouzská doktrína a judikatura
2.1.5 Možnosti postihu společníka věřiteli společnosti v tuzemských podmínkách
2.1.6 Závěry
2.2 K možnosti prolomení majetkové samostatnosti české společnosti s ručením omezeným (Daniel Patek)
2.2.1 Postavení společníků ve společnosti s ručením omezeným
2.2.2 Nedostatečná kapitalizace a zásahy společníků
2.2.3 Shrnutí
2.3 K povinnosti loajality společníka vůči společnosti a ostatním společníkům (Petr Čech)
2.3.1 Zásada dobré víry ve smluvním právu
2.3.2 Odraz zásady dobré víry ve smluvním základu práva společností
2.3.3 Konkrétní projevy povinné loajality
2.3.4 Loajalita akcionářů v německém právu
2.3.5 Důsledky porušení povinnosti loajality
2.3.6 Potvrzení povinnosti loajality v tuzemské judikatuře
2.4 Kde končí působnost představenstva a začíná působnost valné hromady? (Kateřina Eichlerová)
2.4.1 Obchodní vedení
2.4.2 Omezení jednatelského oprávnění představenstva
2.4.3 Obchodní vedení a faktický koncern
2.4.4 Rozdělení kompetencí mezi jednotlivé členy představenstva při obchodním vedení
2.4.5 Záležitosti neobvyklé, ale nikoli mimořádné
2.4.6 Mimořádné záležitosti
2.5 Závěry (Stanislava Černá)
Literatura ke kapitole 2

3. NOVÉ JEVY V OBLASTI OBČANSKÉHO PRÁVA
(Jan Dvořák)
3.1 Nové jevy v oblasti závazkového práva (Jan Dvořák)
3.1.1 Vývoj a současný stav právní úpravy obligačního práva
3.1.2 Obligace - hospodářský význam a funkce závazkového práva
3.1.3 Obligace - základní teoretické dělení závazkového práva
3.1.4 Posilování smluvních prvků
3.1.5 Veřejnoprávní smlouvy
3.1.6 Závazkové právo v systému občanských zákoníků
3.1.7 Ochrana spotřebitele
3.1.8 Harmonizace smluvního práva v Evropě
3.1.9 Culpa in contrahendo
3.2 Poctivost a důvěra jako jeden ze základních principů evropského smluvního práva (Petr Tégl)
3.2.1 Poctivost a důvěra jako dobrá víra v objektivním smyslu - terminologický problém
3.2.2 Poctivost a důvěra jako právní princip
3.2.3 Poctivost a důvěra v zahraničních právních řádech
3.2.4 Poctivost a důvěra vplatném právu České republiky. Pokusy o vymezení pojmu
3.2.5 Poctivost a důvěra v návrhu nového občanského zákoníku ČR - úvahy de lege Jerenda
3.2.6 Získané poznatky
3.3 Nájem a vlastnictví bytů - uspokojování bytových potřeb a bytová politika ve světle legislativních úprav (Josef Salač)
3.3.1 Historické souvislosti
3.3.2 Současný stav
3.3.3 Institut vlastnictví bytu
3.3.4 Statistické shrnutí
3.3.5 Výhledy do budoucna
3.4 Smluvní pokuta nebo liquidated damages? (Ivana Mrázová)
3.4.1 Americká koncepce liquidated damages
3.4.2 Smluvní pokuta v českém soukromém právu
3.4.3 Srovnání americké a české právní úpravy
3.4.4 Závěry
3.5 Nové i staronové jevy v deliktním právu - vybrané aktuální otázky v právu odpovědnosti za škodu (David Elischer)
3.5.1 Preventivní funkce náhrady škody v souvislosti s koncepcí protiprávnosti jako předpokladu odpovědnosti
3.5.2 Punitive damages - problematika sankční náhrady škody
3.5.3 Imateriální újma
3.6 Moderní trendy ve vývoji institutu právnické osoby (Ondřej Frinta)
3.6.1 Zrod a vývoj konceptu právnické osoby jako samostatného subjektu
3.6.2 Počátky konceptu právnické osoby ve starověkém Římě
3.6.3 Velké teorie o právnické osobě v obecných souvislostech 19. století
3.6.4 Eroze konceptu právnické osoby jako samostatného subjektu
3.6.5 Vlivy evropské integrace
3.7 Závěry (Jan Dvořák)
Literatura ke kapitole 3

4. PROMĚNY MEZINÁRODNÍHO PRÁVA SOUKROMÉHO
(Monika Pauknerová)
4.1 Kodifikace mezinárodního práva soukromého v EU: má ještě smysl rekodifikace českého mezinárodního práva soukromého? (Monika Pauknerová)
4.1.1 Význam mezinárodního práva soukromého a základní východiska jeho úpravy
4.1.2 Otázka spojení kolizního a mezinárodního civilního procesního práva a postavení mezinárodního práva soukromého v systému soukromého práva
4.1.3 Význam kodifikace mezinárodního práva soukromého v České republice a v členských státech EU
4.1.4 Obecné trendy kodifikace mezinárodního práva soukromého v členských státech Evropské unie
4.1.5 Kolizní právo
4.1.6 Specifika mezinárodního civilního procesního práva (exkurz)
4.1.7 Fenomén evropského mezinárodního práva soukromého jako nejdynamičtěji se rozvíjející oblasti evropského soukromého práva
4.1.8 Současný stav - přehled unifikované a harmonizované úpravy mezinárodního práva soukromého v EU
4.1.9 Výhledy - připravované unifikované úpravy
4.1.10 Úvahy o kodifikaci evropského mezinárodního práva soukromého
4.1.n První návrhy kodifikace evropského mezinárodního práva soukromého a jejich hodnocení
4.2 K rekodifikaci mezinárodního práva soukromého národním zákonem (Zdeněk Kučera)
4.3 Proniknutí přes hradbu subjektivity právnické osoby a některé otázky mezinárodního práva soukromého (Jan Brodec)
4.3.1 Případ Salomon v. Salomon
4.3.2 Trustor AB v. Smallbone
4.3.3 Některé případy corporate veil piercing v německém právním řádu
4.3.4 Insolvenční řízení ohledně české společnosti mající COMI v Německu
4.4 Zásady evropského pojišťovacího smluvního práva (Petr Dobiáš)
4.4.1 Ustanovení společná všem smlouvám zahrnutým v zásadách evropského pojišťovacího smluvního práva
4.4.2 Ustanovení společná pro škodové pojištění
4.4.3 Ustanovení společná pro pojištění na pevnou částku
4.5 Národní v. evropská úprava aneb je zapotřebí zákon o mezinárodním právu soukromém? (Naděžda Rozehnalová)
4.5.1 K některým spíše technickým otázkám
4.5.2 Pro a proti přijetí zákona
4.6 Závěry (Monika Pauknerová)
Literatura ke kapitole 4

5. PROMĚNY RODINNÉHO PRÁVA (Dita Frintová)
5.1 Nové trendy vývoje rodinného práva (Michaela Zuklínová)
5.2 Rodina a dítě - otazníky doby (Senta Radvanová)
5.2.1 Rodina - univerzální společenský jev
5.2.2 Nevratné procesy a jejich vliv na rodinu
5.2.3 Měnící se rodina a její vliv na ohrožené děti
5.3 Vybrané otázky rekodifikace rodinného práva v České republice (Dita Frintová, Ondřej Frinta)
5.3.1 Obecně o rodině, právu a vztahu mezi nimi
5.3.2 Historický vývoj právní úpravy rodinných poměrů 7246
5.3.3 Rodinné právo v návrhu nového občanského zákoníku
5.4 Právní, biologické a sociální rodičovství ve světle práv dítěte znát svůj původ (Zdeňka Králíčková)
5.4.1 Mater semper certa est!
5.4.2 Pater semper incertus?
5.5 Závěry (Dita Frintová)
Literatura ke kapitole 5

6. ZMĚNA OKOLNOSTÍ A JEJÍ NÁSLEDKY PRO SMLUVNÍ VZTAHY (Luboš Tichý)
6.1 Úvodní část - vymezení problematiky
6.1.1 Účel
6.1.2 Právní úpravy a doktrína
6.1.3 Plán výkladu
6.1.4 Základní pojmy a hodnotící hlediska 7272
6.2 Vývoj a stav
6.2.1 Základy
6.2.2 Přístupy a řešení A95
6.2.3 Srovnání zahraničních řešení
6.3 Analýza
6.3.1 Pojem a přehled problémů, typologie
6.3.2 Právní povaha dotčených smluvních vztahů jako komplementární aspekt
6.3.3 Kvalifikace dopadů, doktrinální definice
6.3.4 Důsledky dopadů
6.3.5 Problém omylu
6.4 Závěry
Literatura ke kapitole 6

7. REFLEXE GLOBALIZACE V ČESKÉM PRACOVNÍM PRÁVU (Miroslav Bělina)
7.1 Flexibilita a české pracovní právo (Miroslav Bělina)
7.2 Současné trendy pracovního práva (Petr Hůrka)
7.2.1 Flexicurita v pracovním právu
7.2.2 Smluvní volnost, "co není zakázáno, je dovoleno"
7.2.3 "Legislativně technická" novela
7.2.4 Nález Ústavního soudu
7.2.5 Změny "de lege ferenda"
7.2.6 Mezinárodní trendy v pracovním právu
7.2.7 Akademické formy vývoje pracovního práva v Evropě
7.3 Některé aspekty agenturního zaměstnávání v době globalizace (Jan Pichrt)
7.3.1 Jsou stále aktuální úvahy o flexibilizaci právní úpravy agenturního zaměstnávání (pracovního práva vůbec) v době globální krize?
7.3.2 Rozvoj agenturního zaměstnávání jako jeden z požadavků flexibilizace pracovního práva a tři tendence jeho vývoje
7.3.3 K nesystémovosti české právní úpravy agenturního zaměstnávání
7.3.4 Preferovat flexibilitu nebo akcentovat ochranářskou rigiditu?
7.4 Vysílání zaměstnanců v rámci nadnárodního poskytování služeb (Martin Štefko)
7.4.1 Obecně
7.4.2 Úprava vysílání zaměstnanců v rámci nadnárodního poskytování služeb do České republiky
7.4.3 Flexicurity z hlediska nadnárodního poskytování služeb (zaměstnanců)
7.4.4 Race to Bottom (vzhůru ke dnu)
7.4.5 Přeshraniční zprostředkovávání zaměstnání formou agenturního zaměstnávání
7.5 Závěry (Miroslav Bělina)
Literatura ke kapitole 7

8. NOVÉ JEVY V PROCESNÍM PRÁVU (Alena Winterová)
8.1 Hromadné žaloby (Alena Winterová, Petr Smolík)
8.1.1 Vymezení pojmu a podstata problému
8.1.2 Zvláštnosti řízení o skupinové žalobě v právních řádech vybraných zemí
8.1.3 Závěry
8.2 Apelace, kasace a revize v civilním procesu (Alena Winterová, Alena Macková, Dita Frintová)
8.2.1 Stručný přehled právní úpravy obecných opravných prostředků ve vybraných evropských zemích
8.2.2 Shrnutí
8.3 Patent Společenství a jednotné patentové soudnictví - iluze nebo blízká realita (Zuzana Slováková)
8.3.1 K vývoji problematiky patentu Společenství a jednotného patentového soudnictví v rámci Společenství
8.3.2 Patent Společenství
8.3.3 Jednotné patentové soudnictví
8.3.4 Shrnutí
8.4 Insolvenční právo v evropském kontextu (František Žoulík)
8.5 Závěry (Alena Winterová)
Literatura ke kapitole 8

PŘÍLOHY
Dopis ministra spravedlnosti České republiky (Jiří Pospíšil)
Závěrečný projev děkana Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (Aleš Gerloch)
Zpráva z mezinárodní konference "Nové jevy v právu na počátku 21. století" (výňatek) (Petr Dobiáš)