tištěná kniha
Nové jevy v právu na počátku 21. století - sv. 1 - Historické impulzy

Nové jevy v právu na počátku 21. století - sv. 1 - Historické impulzy

Tomášek, MichalMalý, Karel

témata: právo

vázaná, 344 str., 1. vydání
vydáno: prosinec 2009
ISBN: 978-80-246-1686-5
doporučená cena: 240 Kč

E-shop

Anotace

První díl pětisvazkové monografie o nových jevech v právu na počátku našeho století si klade za cíl ukázat, jakou roli hraje historická zkušenost při utváření nového práva. Kolektiv autorů z Právnické fakulty Univerzity Karlovy vyšel v pojetí svého díla z otázky, jak může být právní historie užitečná v probíhajícím proudu přeměn a tvorby nového práva a dále z otázky, jaké poznatky může právněhistorická nauka přinést pro současnou legislativu a právní teorii, jakož i pro úvahy o směřování našeho i evropského právního řádu. Při hledání příslušných odpovědí nelze vystačit jen s odkazem na to, že právo samo o sobě je historická kategorie, že proměnnost práva a jeho tvorby je historicky podmíněná, že v právu se uplatňuje princip kontinuity a že platné právo jako součást právní kultury je ovlivněno nejen domácí tradicí, ale i tradicí evropskou, vyrůstající z kořenů antického právního myšlení a práva kanonického. Právní historie nabízí totiž ještě cosi dalšího: nabízí mapu historického vývoje právního řádu. V této podobě vlastně právní historie nahrazuje společenský experiment, nahrazuje marné či riskantní pokusnictví, které často skončilo tragicky. Právní historie je tak nepochybně schopna přispět k vývoji platného práva, k současné legislativě, zásadním způsobem. Může analýzou historických koncepcí a právních teorií, stejně jako na konkrétních příkladech staré legislativy i právnípraxe přinést historicky ověřitelné doklady o možnostech i nemožnostech právní úpravy společenských vztahů. To se týká nejen období do roku 1989, ale i demokratického právního řádu. Prvého proto, že jsme stále ještě ve fázi jeho překonávání. V druhém pak nejen proto, že právní praxe, soudy i advokacie, se chtě nechtě musejí vracet hluboko do 20. a leckdy i 19. století, ale činí tak i současná legislativa.

Obsah

Předmluva

1. SOCIÁLNÍ ZÁKONODÁRSTVÍ A PROMĚNY MAJETKOVÝCH PRÁV
1.1 Ochrana nájemníků a bytová péče v CSR - aspekty sociálního státu (normativní obraz) 1918-1948 (Ladislav Soukup)
1.2 Zásahy do majetkových práv v českých zemích (národní správa, konfiskace, znárodnění a restituce) v období 1945-1948 ajejich reflexe v mezinárodních jednáních o tzv. "náhradových dohodách" a v privatizačním a "restitučním zákonodárství" po roce 1989 (Jan Kuklík)

2. ÚSTAVNĚPRÁVNÍ IMPULZY V PRÁVNÍM VÝVOJI VE 20. STOLETÍ
2.1 Počátky ústavněprávní ochrany v Evropě (Andrzej Dziadzio, přeložila Katarzyna Krzyžanková)
2.2 Československé zákonodárství od 17. 11. 1989 do 31. 12. 1992 a jeho zásahy směřující do minulosti (Vladimír Kindl)
2.3 "Legalita" autoritativních režimů ve 20. století (Petra Skřejpková)
2.4 Možnosti a limity uplatnění referenda ve 20. století - zkušenosti první ČSR (Karolina Adamová)
2.5 K problematice současné interpretace americké ústavy (Radim Seltenreich)

3. K PROMĚNÁM ČESKOSLOVENSKÉ ÚSTAVNOSTI V 60. LETECH 20. STOLETÍ
3.1 České ideje federalismu 60. let 20. století - inspirace pro současnost (Karolina Adamová)
3.2 Ustavní vývoj Československa 60. let a národnostní otázka (René Petráš)

4. STÁT A CÍRKEV V PRÁVNÍCH DĚJINÁCH
4.1 Zákon o církvích a náboženských společnostech a rozvoj českého konfesního práva na počátku 21. století (Jiří Rajmund Tretera)
4.2 Kmenové instituce církví a náboženských společností v USA ajejich právní postavení (Záboj Horák)

5. ŘÍMSKOPRÁVNÍ KULTURA A JEJÍ SOUČASNÉ PŮSOBENÍ
5.1 Nové cesty a metody právní romanistiky (Michal Skřejpek)
5.2 Derelikce. Soustavné návraty římskoprávních prvků na příkladujednoho institutu (David Falada)

PŘÍLOHY
Zahajovací projev rektora Univerzity Karlovy (Václav Hampl)
Projev předsedy Senátu Parlamentu České republiky (Přemysl Sobotka)
Projev předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (Miloslav Vlček)
Zpráva z mezinárodní konference "Nové jevy v právu na počátku 21. století" (výňatek) (Veronika Bílková, Petr Dobiáš, Martina Kubištová, Jiří Šouša, Jan Wintr)

Recenze

První obraz širšího plátna z palety výstupů výzkumného záměru MSM 0021620804 "Kvantitativní a kvalitativní proměny právního řádu na počátku 3. tisíciletí - kořeny, východiska a perspektivy" řešeného Právnickou fakultou University Karlovy v Praze přináší mozaiku textů zaměřených na oblasti sociálního zákonodárství a změn majetkových vztahů na teritoriu českých zemí/ČSR v moderní době, ústavně právních impulsů v právním vývoji 20. století, vývoje československé ústavnosti v šedesátých letech 20. století, státu a církví na prahu 21. století a v neposlední řadě současné reflexe římskoprávní kultury v českém právu. Vyzvednout je třeba především kreativní konceptualizaci při uspořádání souboru příspěvků do jednotlivých kapitol a hledání jednotících hledisek vyjádřených v jejich názvech. Hlubší smysl a význam dává celé publikaci obeznalá předmluva, jež v hutné zkratce shrnuje základní cíle díla.

Z recenzního posudku: Doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc.