tištěná kniha
Příběh jednoho moderního projektu

Příběh jednoho moderního projektu

Pražský lingvistický kroužek, 1926-1948

Toman, Jindřich

brožovaná, 366 str., 1. vydání
překlad: Petkevič, Vladimír
vydáno: říjen 2011
ISBN: 978-80-246-1862-3
doporučená cena: 315 Kč

E-shop

Anotace

Monografie Jindřicha Tomana, profesora slavistiky na University ofiMichigan (Ann Arbor) v USA, si dává za cíl představit lingvistiku Pražského lingvistického kroužku v širších kulturních a politických souvislostech. Autor se mj. zabývá stylem jazykovědné práce na počátku 20. století, rolí pražské multikulturní společnosti při vzniku Kroužku, propojením Kroužku a avantgardy a vlivem modernistických kulturních ideálů na jazykovědu. Částí práce jsou intelektuální biografie Viléma Mathesia, Romana Jakobsona a Nikolaje S. Trubeckého, které mj. ukazují, jak dalece ideály kolektivní práce, syntézy vědění a důrazu na společensky vymezený závazek vůči jazykovědě ovlivnily jejich práci. Další kapitoly popisují vznik pražské fonologie a otázky teorie jazykové kultury. Monografie původně vyšla anglicky (MIT Press, 1995). Český překlad je doplněn autorovou retrospektivní úvahou a aktualizovanou bibliografií.

Obsah

Předmluva

1 MATHESIŮV PROJEKT

2 JAZYKOVĚDEC JE FUTURISTA: RUSKÁ LÉTA ROMANA JAKOBSONA
Vědecké počátky - dialektologie a folklór
Počátky avantgardy - sbohem slovům ... a víc folklóru
Rané metodologie
Ideál syntézy
Relativismus a věda bez hodnotících soudů
Antipsychologismus a husserlianismus
Radikalismus

3 "JINÉ POMĚRY": MOSKVA, SANKT-PETĚRBURG A REVOLUCE
Moskevská tradice
Společnosti a kroužky: Moskevská dialektologická komise
Realistický přístup k jazyku
Moskevský lingvistický kroužek: počátky a rané cíle
Sanktpetěrburská avantgarda
OPOJAZ: Artisté na visuté hrazdě
OPOJAZ: zájem o teorii
Osobnosti: A. A. Šachmatov
Osobnosti: Jan Baudouin de Courtenay
Po roce 1917
Moskva: superkroužek
Lingvisté a revoluce

4 VILÉM MATHESIUS: HLEDÁNÍ NOVÉ LINGVISTIKY
Mathesiova raná léta
Normální věda
Počáteční témata: lingvistický realismus, jazyková optimalizace
Proti Tainovi a determinismu
Tendence
Mathesiův ahistorismus a Masarykův realismus

5 INTERMEZZO: JAKOBSON A MATHESIUS NA POČÁTKU DVACÁTÝCH LET
Jakobson v Praze v letech 1920-1925
Počáteční období
Směrem k fonologii: Základy českého verše
Jakobsonova koncepce jazyka podle eseje v Pásmu (1925)
Odkaz Masarykova realismu a Mathesiův aktivismus

6 REPUBLIKA VĚDCŮ: MEZIKULTURNÍ INTEGRACE V POVÁLEČNÉ PRAZE
Praha ruská a ukrajinská: místa a osobnosti
Místa setkávání
Osobnosti: Sergej Karcevskij
Osobnosti: Pjotr Bogatyrjov
Osobnosti: Dmytro Čyževskyj
Osobnosti: Nikolaj N. Durnovo
Další ruští a ukrajinští badatelé
Německá Praha
Slavisté na Německé univerzitě
Jakobson a Německá univerzita
Kroužek a Rudolf Carnap
Napětí
Český podíl
Osobnosti: Bohumil Trnka
Osobnosti: Bohuslav Havránek
Osobnosti: Jan Mukařovský
Osobnosti: Miloš Weingart
Osobnosti: Jan Rypka
Republika vědců

7 MAGIE SPOLEČNÉHO JAZYKA
Hledání sdílených témat
Kouzlo sdílených témat
Synchronie a diachronie
Antipsychologismus
Jazyk jako sociální konvence
Jazykový aktivismus, teleologie, volonté obscure
Jazykový kontakt a konvergence
Nové pojetí fonologické struktury
Fonologie jako soukromý diskurs
Nové pojetí systému
Odvaha k syntéze

8 UN'ORGANIZZAZIONE COMBATTIVA
Skupinová dynamika
Kroužek se stmeluje
Dochází ke střetům
Ideál kolektivní práce
Kolektivní prohlášení, kolektivní akce
Kolektivní texty, 1928-1930
Kolektivní akce - debata o purismu (1932)

9 RÉTORIKA MODERNITY: IDEÁLY VĚDY A SPOLEČNOSTI SE PŘEKRÝVAJÍ
Jakobsonův ideologický slovník
Diskurs o minulosti a budoucnosti
Diskurs o dialektické syntéze
Paralely od Čyževského po Nezvala
Souputníci a vizionáři
Bedřich Václavek
Josef Ludvík Fischer
Poslední manifest: Program Slova a slovesnosti

10 RUSKÉ PŘEDSTAVY CELKU: TRUBECKOJ, SPRACHBUND A EURASIE
Ruská léta N. S. Trubeckého
Začátky
Raná metodologie
Relativismus a kulturní autonomie
Jádro věci: "divá tvář asiatského barbarství"
Evropa a lidstvo
Hlavní teze: kulturní relativismus
Relativismus versus klasifikace v jazykovědě
Jazyk a Eurasie
Eurasijství: Tataři, Turci a další divoši
První kroky k eurasijské lingvistice: "Výšiny a propasti ruské kultury" (1921)
"Babylónská věž a zmatení jazyků" (1923)
Zalíbení v symetrii
Teorie jazykové konvergence: Předchůdci a následovníci
"Indoevropský problém" (1936) a svoboda bádání

11 SPOJITÉ NÁDOBY: ROMAN JAKOBSON A ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ AVANTGARDA
První kontakty - radikální časopisy ve dvacátých letech
Avantgarda a funkcionalismus
První konflikty - diskuse o neutilitární povaze umění
Předměty odpovídající svému účelu: poznámka o jasném rozdělení funkcí
"Slova, slova, slova": Teigova reakce na Jakobsonovy teorie
Básníci, spisovatelé, vědci
Závěrečné konflikty - aparátčíci v předvečer války
... a hlubší význam

12 DVA EPILOGY
Dopad druhé světové války
Epilog s trhlinou: Seifertovo poselství vs. Trubeckého pragmatismus
Epilog s mnoha trhlinami - dočasný konec
1945: náznaky naděje
1948: mechanismy anticipace
1948: obrana a přizpůsobení
Žádné velké finále - jen lingvisté ve společnosti

DOKUMENTÁRNÍ PŘÍLOHA
Stanovy spolku "Pražský linguistický kroužek "

Prameny a literatura

POST SCRIPTUM 2010:
Autor pořádá interview sám se sebou

Literatura k pražskému lingvistickému kroužku 1995-2010
Výběrová bibliografie

Rejstřík