tištěná kniha
Sport osob s intelektovým postižením

Sport osob s intelektovým postižením

Tilinger, PavelLejčarová, Alena a kol.

témata: sport a tělovýchova – sociologie sportu

brožovaná, 188 str., 1. vydání
vydáno: březen 2012
ISBN: 978-80-246-2037-4
doporučená cena: 200 Kč

E-shop

Anotace

Sport osob s intelektovým postižením
Pavel Tilinger, Alena Lejčarová a kolektiv
Práce vychází z teoretického vymezení pojmu intelektové postižení (IP). Přináší informace o historii a současnosti sportu IP, zmiňuje přehled úspěchů českých sportovců v mezinárodním měřítku, podrobně se zabývá pohybovými aktivitami a sportovní přípravou IP, vymezuje pravidla pro účast sportovců na vrcholných soutěžích organizace Inas. Závěrečné tři kapitoly přinášejí komparativní studie – srovnání výkonnosti nepostižených s IP ve sportu, motorických testech a porovnání IQ a výkonnosti.

Obsah

Obsah
1. Intelektové postižení (Alena Lejčarová)
1.1 Základní definice a vymezení intelektového postižení
1.2 Výskyt intelektového postižení v populaci
1.3 Klasifikace intelektového postižení
1.3.1 Klasifikace intelektového postižení podle jeho hloubky
1.3.2 Klasifikace intelektového postižení podle stupně potřebné podpory
1.3.3 Klasifikace intelektového postižení podle doby jeho vzniku
1.3.4 Klasifikace intelektového postižení podle druhu chování
1.4 Etiologie intelektového postižení
1.4.1 Dědičné příčiny
1.4.2 Získané příčiny
1.4.3 Neznámé příčiny intelektového postižení
1.4.4 Podíl jednotlivých faktorů na vzniku intelektového postižení
1.4.5 Typy intelektového postižení v závislosti na etiologii
1.4.6 Příčiny demence
1.5 Vady a poruchy přidružené k intelektovému postižení
1.6 Jedinec s intelektovým postižením
1.6.1 Zvláštnosti osobnosti jedinců s lehkým intelektovým postižením
1.6.2 Psychologická charakteristika jedinců s lehkým intelektovým postižením
1.6.3 Somatická charakteristika jedinců s lehkým intelektovým postižením
1.6.4 Motorická charakteristika jedinců s lehkým intelektovým postižením

2. Historie a současnost sportu IP ve světě - organizace Inas a SOI (Pavel Tilinger)
2.1 Mezinárodní federace pro paralelní sport pro osoby s intelektovým postižením (Inas - International Federation for sport for para-athletes with an intellectual disability)
2.2 Světové hnutí Speciálních olympiád (SOI - Special Olympic International)

3. Současné možnosti pohybových aktivit a sportu nabízené společenskými organizacemi osobám s intelektovým postižením v České republice - Český svaz mentálně postižených sportovců (Pavel Tilinger, Alena Erlebachová, Pavel Svoboda)

4. Současné možnosti pohybových aktivit a sportu nabízené společenskými organizacemi osobám s intelektovým postižením v České republice - České hnutí speciálních olympiád (Pavel Tilinger)

5. Úspěchy českých sportovců (ČSMPS) a významné události ve vývoji sportu intelektově postižených (INAS-FMH, INAS-FID, Inas, IPC, Paralympijské hry, Global Games) (Pavel Tilinger, Alena Erlebachová, Pavel Svoboda)

6. Pohybové aktivity a sportovní příprava intelektově postižených (Pavel Tilinger)
6.1 Využití pohybových aktivit jako vhodné náplně volného času a prevence společensky nežádoucích aktivit IP mládeže, rozvoje charakteru jedince
6.2 Základní cíle sportovní přípravy dětí a mládeže s intelektovým postižením
6.3 Systém sportovního tréninku a specifika tréninku osob s intelektovým postižením. Srovnání sportovních aktivit intelektově postižených s nepostiženými (Pavel Tilinger, Jiří Suchý)

7. Podmínky způsobilosti osob s mentálním postižením pro mezinárodní sport (licence, umožňující start na soutěžích Inas a IPC) (Pavel Tilinger)
7.1 Kritéria způsobilosti pro účast na soutěžích Inas a IPC
7.1.1 Poznámky k vyplňování žádosti o registraci (verze: únor 2010)
7.1.2 Žádost o dodatečnou registraci
7.2 Rozhodnutí Valného shromáždění IPC o návratu intelektově postižených na soutěže IPC, včetně paralympijských her ze dne 21. 11. 2009

8. Srovnání sportovní výkonnosti intelektově postižených s nepostiženými ve vybraných sportech (Pavel Tilinger)
8.1 Atletika a plavání
8.1.1 Atletika
8.1.2 Plavání
8.2 Basketbal, tenis, stolní tenis, kopaná, futsal
9. Motorická výkonnost osob s intelektovým postižením v závislosti na úrovni jejich intelektových schopností (Alena Lejčarová)

9.1 Úvod
9.2 Charakteristika souboru a použité metody
9.3 Výsledky
9.4 Diskuse
9.5 Závěry

10. Srovnání úrovně motorické výkonnosti osob s intelektovým postižením a osob intaktních (Alena Lejčarová, Pavel Tilinger)
10.1 Úvod
10.2 Charakteristika souboru a použité metody
10.3 Výsledky
10.4 Diskuse
10.5 Závěry

Souhrn

Summary

Přílohy

Recenze

Rozsáhlá publikace, která je unikátní v tomto oboru v České republice a obsahuje podrobný výčet možností jak využívat nabízené sportovní aktivity u osob s intelektovým postižením. Vedle podrobného popisu intelektového postižení obsahuje kniha také popis organizací, které podporují sportovní aktivity osob s intelektovým postižením a svazy, které tyto osoby sdružují. Součástí publikace jsou také výzkumné zprávy, které dokládají, že osoby s intelektovým postižením mohou nejen sportovat, ale také dosahují velmi dobrých sportovních výsledků. Jedna z kapitol je věnovaná možnostem sportování v České republice, další se věnuje úspěchům našich sportovcům na významných evropských a světových soutěžích.
Stěžejní částí předložené publikace je návrh pro sportovní přípravu osob s intelektovým postižením, včetně rozpisu tréninkových jednotek. Jsou zde odděleny kapitoly pro děti a mládež a kapitola pro trénink dospělých. Součástí je také porovnání tréninku s intaktní populací. Velmi důležité jsou kapitoly, které pojednávají o motorické výkonnosti osob s intelektovým postižením i následující kapitola, která porovnává motorickou výkonnost osob s intelektovým postiženým a intaktní populací.
Kniha obsahuje spoustu zajímavých informací z oblasti tělesné výchovy a sportu osob
s intelektovým postižením včetně návrhů a doporučení pro trenéry nebo zájemce o sportování.

Z recenzního posudku: doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D.