tištěná kniha
Magister noster. Sborník statí věnovaných in memoriam prof. PhDr. Jana Havránka, CSc.

Magister noster. Sborník statí věnovaných in memoriam prof. PhDr. Jana Havránka, CSc.

Velek, LubošGoodsey, Jr., William D.Svatoš, Michal

témata: historie

brožovaná, 630 str., 1. vydání
překlad: Kolářová, Kateřina - Boček, Josef
vydáno: září 2005
ISBN: 80-246-0753-0
doporučená cena: 385 Kč

E-shop

Anotace

Ke vzniku sborníku věnovaného in memoriam prof. PhDr. Janu Havránkovi, CSc., přispěla tři pracoviště, ve kterých Jan Havránek v minulosti působil: Ústav českých dějin FF UK, Ústav dějin Univerzity Karlovy ? Archiv Univerzity Karlovy a Výzkumné centrum pro dějiny vědy.
Publikace obsahuje téměř šedesát tematicky i stylově různorodých příspěvků, z větší části zaměřených podle badatelské orientace autorů (byly rozděleny do široce pojatých kapitol: Historiografie a metodologie moderních dějin; Dějiny univerzit a vzdělanosti; Moderní stát a společnost 18.?20. století; Češi, Němci, Rakušané a Židé). Některé příspěvky jsou potom koncipovány jako vzpomínkové stati, jejichž úkolem je přiblížit osobu Jana Havránka jako vědce, učitele a člověka (kapitola Jan Havránek, přítel, učitel, historik).
Sborník má mezinárodní charakter, ke spolupráci byli přizváni i zahraniční autoři a každý přispěvatel si mohl zvolit, zda uveřejní svůj článek česky, anglicky či německy.

Obsah

Slovo úvodem
Soupis prací Jana Havránka 1988-2004 (sestavila Jiřina Urbanová)
I. Jan Havránek, přítel, učitel, historik
Gary B. Cohen, Jan Havránek učitel mimořádných kvalit
Jiří Kořalka, Jan Havránek jako historik 19 století
Jiří Pešek, Jan Havránek jako učitel
Jaroslava Pešková, Jan Havránek - přítel a kolega
Josef Petráň, Kolega Jan Havránek
Michal Svatoš, Jan Havránek jako historik univerzitních dějin
II. Historiografie a metodologie moderních dějin
Jiří Georgiev, Mathias Pangerl Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Geschichtsschreibung in Böhmen
Miloš Havelka, The Need for Theory in Contemporary Czech Historiography
Luďa Klusáková, The Burgus of Leiden The Image of the City as the Component of Identity
Pavel Kolář, Fachkontroverse und institutionelles Umfeld in der Geschichtswissenschaft
Die Debatte um die Nachfolge Oswald Redlichs an der Wiener Universität 1919-1931und die Reonentierung der historischen Hilfswissenschaften
Petr Kapička, Karel Jeřábek between 1945-1950 Remembrance of the Last Lobkowicz Archivist and Librarian
Ferdinand Seibt, Neue Geschichtsbilder
Jiří Štaif, Historians Represented in J R Vilimek's National Album (1899) Stanley 3 Winters, Some Contributions of Women Historians to Czech and East European Studies in the United States
III. Dějiny univerzit a vzdělanosti
Zdeněk Beneš, Ves svůj um sběrajte
John Connelly, Cultural Revolution Studentocracy in Czech Higher Education, 1948-54
Ivana Čornejová, Výběr a výkvět národa Snahy o úpravu platů profesorů na pražské univerzitě na přelomu 19. a 20. století
Waltraud Heindl, Universität und Staatsideologie Die österreichische Monarchie an der Wende vom 18 zum 19 Jahrhundert
Gernot Heiss, Der Nationalokonom Walter Heinrich und seine Beziehungen zu den National soziallsten in Böhmen und m Deutschland Zur politischen Einschätzung des Spann Kreises
Ludmila Hlaváčková, Die Gründung von Vereinen und Zeitschriften der deutschen Arzte in Böhmen in den sechziger und siebziger Jahren des 19 Jahrhunderts
Wolf B. Oerter, Materialien aus dem Archiv der Karlsuniversität zum Habilitationsverfahren des Ägyptologen Ludwig Keimer an der Deutschen Universität Prag
Jiří Pešek, Deutsche Slawistik an der Prager Universität 1909-1945 im Lichte ihrer Dissertationen
Magdaléna Pokorná, Slovník vědeckého názvosloví. Nástroj k rozvoji vědy i politické loajality v polovině 19. století
Helmut Slapnicka, Die Beteiligung deutscher Professoren an den tschechoslowakischen Kodifikationsplanen (1919-1938)
Petr Svobodný, Dieselben Leute - neue Karrieren: Die Schicksale von Hochschullehrern der deutschen medizinischen Fakultät in Prag nach 1945
Marie Štemberková, Language Courses in the English Seminar of Charles University during the First Republic
Jan Urban, Jak starosedlská dítka školou povinná ke svým zámeckým škamnám přišla
Teter Urbanitsch, Zuř ?peregrinatio academica" von Wiener und Prager Professoren in der z. Hälfte des 19. Jahrhunderts
IV. Moderní stát a společnost 18.-20. století
Hugh LeCaine Agnew, Uneasy Lies the Crown that no Head Wears? (Francis Joseph and the Crown of St. Wenceslas)
Jan Galandauer, Kriegsbegeisterung in Prag
Frank Hadlcr, Tschechoslowakische Momente in Portland, Oregon oder Einblicke in das kurze Leben einer Zweigstelle der Bohemian National Alliance im amerikanischen Westen (1916-1920)
Milan Hlavačka, Sketch of a Political Biography of Jiří Kristián Prince Lobkowicz
Wílma A. Iggers, The "Company". Family History as Social and Ethnic History
Antonín Klimek, Uber das Hochschulstudium von Edvard Beneš
Martin Kučera, Nezávislé listy - noviny v perzekuci (1893-1894)
Hans Lemberg, Prag im Zerrspiegel. Die Propagierung des ?deutschen Prag" in der Protektoratszeit
Bedřich Loirwenstein, Vernunft und Revolution
Robert Luft, Ein ?Realist" zwischen Wissenschaft, Bildungsreform und Politik. František Drtina, Masaryks Kollege im Wiener Reichsrat
Jiří Malíř, Die Teilnahme von Frauen an den Erganzungswahlen in den mahrischen Landtag 1865
Karel Malý, K tradicím českého státu
Eduard Maur, Geneze ?osvobozovacího patentu" Karla VII. z 5. července 1742
Miloslava Melanová, Omladinisten in einem deutschböhmischen Zentrum.(Der Omladina-Verein in Reichenberg in den Jahren 1891-1894)
Jaroslav Opat, T. G. Masaryk's Early Philosophy of Nationality. (Part of a Larger Study)
Josef Petráň, Výzva ministra Kaprase studentům 16. listopadu 1939
Ivo Rejchrt, Dva projevy Františka Ladislava Riegra z roku 1885
Helmut Rumpler, Budapest - Wien - Fiume 1905. Die Entscheidung für die Osterreichische
Wahlreform von 1907 im Kontext der Wende der europäischen Außenpolitik
Ivan Šedivý, The Changing Image of Heroism and the Military Ideal in nineteenth-Century Austria
Jerzy Tomaszewski, In Search for a New Policy. (Poland and Czecho-Slovakia at the End of 1938)
Luboš Velek, The Nobel Prize for T. G. Masaryk: Epilogue to the "Zagreb Trial"
V. Češi, Němci, Rakušané a Židé
Cathleen W. Giustino, Ghetto Clearance and the Persistence of Anti-Semitism in Prague around 1900
Pavla Horská, České národohospodářské obrození
Miroslav Hroch, Český zápas proti dualismu očima šlesvických Dánů
Miroslav Kunštát, Před branami Výstaviště. Glosy ke stavebnímu a uměleckému rozvoji Prahy 7 na sklonku 19. století
Jiří Pokomý, Václav Kukaň a ?život v otráveném vzduchu"
Jiří Rak, Čech v císařské uniformě. Několik poznámek na základě vojenských humoresek
Amold Suppan, Österreicher, Tschechen und Sudetendeutsche als Konfliktgemeinschaft im 20. Jahrhundert
Joseph Frederick Žaček, Bedřich Smetana: a late-blooming Czech Nationalist?
Seznam zkráceně citované literatury a pramenů
Seznam zkratek

Recenze

Michal Svatoš, Luboš Velek a Alice Velková vydali sborník Magister noster. Sborník statí věnovaných in memoriam prof. PhDr. Janu Havránkovi, CSc. - Festschrift in memoriam Prof. PhDr. Jan Havránek, CSc. - Studies dedicated to Prof. PhDr. Jan Havránek, CSc, in memoriam (Karolinum, Praha 2005), který je úctyhodný již svým rozsahem - na 630 stranách se nachází téměř šedesát příspěvků. Přes velký rozsah se redaktorům podařilo zachovat poměrně úzké tematické zaměření publikace. Ve sborníku se objevují čtyři tematické okruhy věnované historiografii a metodologii moderních dějin, dějinám univerzit a vzdělanosti, modernímu státu a společnosti 18.-20. století, a konečně oddíl nazvaný Češi, Němci, Rakušané a Židé. Kromě toho se zde nacházejí vzpomínky kolegů, přátel i žáků Jana Havránka a v neposlední řadě jeho bibliografie za léta 1988-2003. Jak již bývá u podobných sborníků obvyklé, nacházejí se zde jak příspěvky obecnějšího zaměření, tak materiály spíše charakteru ilustračního. Přesto by ho zájemci o dějiny vzdělanosti či obecně o dějiny středoevropského prostoru (a Prahy zvlášť) na přelomu 19. a 20. století neměli opomenout.
(yt), Kuděj 1/2006, str. 103