tištěná kniha
Interkulturní psychologie

Interkulturní psychologie

Šulová, LenkaMorgensternová, Monika

témata: psychologie, sociologie

brožovaná, 220 str., 1. vydání
vydáno: říjen 2007
ISBN: 978-80-246-1361-1
doporučená cena: 180 Kč

E-shop

Anotace

Publikace je určena těm, kteří se zajímají o interkulturní psychologii a chtějí se dozvědět něco více o interkulturní senzitivitě. Je určena i těm, kteří se chystají na delší pobyt v zahraničí a zamýšlejí obohatit své poznatky např. o interkulturní komunikaci či konfliktech. Je určena i jako příručka pro trenéry výcviků, kteří pracují s interkulturní skupinou či se zabývají interkulturní problematikou. Proto, aby byl člověk v dnešní době úspěšný, měl by být tzv. interkulturně senzitivní. Člověk by měl disponovat kompetencemi, které by mu napomohly orientovat se a prosadit se v dnešní kulturně různorodé společnosti. Interkulturní kompetence lze chápat jako složitý souhrn schopností a dovedností, do kterých se promítají osobnostní předpoklady (např. sebereflexe, empatie, kulturní citlivost, zvídavost, tolerování odlišnosti, sebedůvěra a snížená míry úzkostlivosti, zkušenost) a které vedou k tomu, že člověk v interkulturní situaci obstojí. Publikace je členěna na teoretickou a praktickou část. V části teoretické se čtenář seznámí s jednotlivými kompetencemi a jejich širšími psychologickými souvislostmi.V praktické části je přehled výcvikových technik, které lze použít během výcviku interkulturních kompetencí.
Dotisk prvního vydání.

Obsah

1. ÚVOD A PRAKTICKÉ INFORMACE (Monika Morgensternová, Lenka Šulová)
2. INTERKULTURNÍ KOMPETENCE A PROHLUBOVÁNÍ INTERKULTURNÍ SENZITIVITY. INTERKULTURNÍ KOMPETENCE POPIS JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ (Monika Morgensternová)
2.1 Kognitivní kompetence
2.2 Afektivní kompetence
2.3 Behaviorální kompetence
3. INTERKULTURNÍ VÝCVIK
3.1 Výcvik interkulturních kompetencí (Monika Morgensternová)
3.2 Jak přežít výcvik aneb Jak nezbavit nadšení začínajícího trenéra (Iva Štětovská)
3.3 Etika ve výcvikové práci sedmero pokušení (Iva Štětovská)
3.4 Hodnocení výcviku (Monika Morgensternová)
4. VÝCVIKOVÉ TECHNIKY PRO ROZVOJ INTERKULTURNÍCH KOMPETENCÍ (Monika Morgensternová, Jan Gruber, Iva Štětovská)
4.1 Výcvikové techniky
4.2 Test kulturní adaptability

Recenze

Neustále narůstající prolínání kultur vyvolává řadu otázek, jak se s tímto fenoménem mají vyrovnat najedná straně jedinci ocitající se v odlišné kulturní většině, na druhé straně společnosti ve vztahu k těmto menšinám z kulturně odlišného prostředí. Psychologii náleží zejména problém jedince vyrovnávajícího se v novém kulturním prostředí především s adaptačními problémy, ale stále častěji také s úspěšným prosazením se a případně zaujetím jistých pozic ve společnosti. Tuto tematiku řeší psychologie již řadu let a ačkoli dospěla k četným důležitým poznatkům, stále zůstává mnoho neobjasněného. Lze proto jen uvítat, že kolektiv autorů připravil k vydání poměrně rozsáhlou práci, která shrnuje starší, ale hlavně prezentuje nové poznatky v oblasti interkulturní psychologie.
Práce je koncipována velmi široce a postihuje všechny hlavní, ale i mnoho dílčích a specifických problémů. V zásadě vychází z toho, že k úspěšnému vyrovnání se a uplatnění se v odlišné kultuře jsou nutné různé kompetence. Kognitivní, afektivní a behaviorální kompetence tak tvoří hlavní části práce. Výklad nosných pojmů (např. kultura, společnost, sebepojetí, identita, komunikace, empatie atd.) je výstižný a srozumitelný a poskytuje dobrá východiska pro objasnění souvisejících otázek v jednotlivých kapitolách. Práce ovšem vyzvedává také důležitou roli osobnostních rysů, které spolu s kompetencemi tvoří základní předpoklad pro úspěšné adaptování se a uplatnění v odlišném kulturním prostředí. Cenné jsou poznatky vztahující se ke konkrétním situacím střetávání se odlišných kultur, jako je vývoj dítěte v bilingvním prostředí, partnerské soužití a další interpersonální vztahy, rituály, řešení konfliktů aj.
Závěrečná část práce je věnována výcviku interkulturních kompetencí. Upozorňuje na hlavní problémy výcvikových programů obecně a potom v jednotné struktuře uvádí 33 technik, využitelných při přípravě lidí na dlouhodobější pobyt v cizí kultuře. Tato pasáž nepochybně zvýší zájem o publikaci, protože nabízí praxi žádané, hotové a ověřené metody, techniky a postupy, jež jsou snadno aplikovatelné v rozmanitých výcvikových situacích.
Editorkám se podařilo sestavit ucelený text, který se přes podíl více autorů vyznačuje přibližně stejnou úrovní zpracování a vyjadřování, je jasně strukturovaný a srozumitelný, prokládaný mnoha zpestřujícími příklady. Za každou kapitolou následuje seznam použité literatury. Uchopení tematiky je zřetelně psychologické a úspěšně se vyhýbá často se vyskytujícímu úskalí, kterým je zabíhání do blízkých vědních oborů.
Z recenzního posudku: I. Slaměník