tištěná kniha e-kniha
Soudobá sociologie IV.

Soudobá sociologie IV.

Aktuální a každodenní

Šubrt, Jiří a kol.

témata: sociologie

brožovaná, 384 str., 1. vydání
vydáno: srpen 2010
ISBN: 978-80-246-1789-3
doporučená cena: 335 Kč

E-shop

Anotace

Úvodní poznámka editora: Čtvrtý svazek učebních textů ze Soudobé sociologie nese podtitul, který je inspirován francouzským sociologem Michelem Maffesolim. Formulace Aktuální a každodenní naznačuje, že obsah má poměrně heterogenní charakter a zahrnuje příspěvky sledující tematiku, jež v současnosti přitahuje pozornost a namnoze se dotýká zkoumání otázek každodenního života. Touto publikací se uzavírá tetralogie studijních textů, jejíž jednotlivé svazky vyšly v předchozích třech letech. První díl s podtitulem Teoretické koncepce a jejich autoři [2007] se zaměřil na klíčové postavy soudobého sociálněvědního myšlení (I. Wallerstein, Z. Bauman, A. Toffler, N. Luhmann, R. Munch, A. Giddens, M. Castells, U. Beck, A. Honneth, N. Fraser, A. Etzioni). Obsah druhého dílu [2008] je ve své podstatě vymezen názvem Teorie jednání a sociální struktury (obsahuje kapitoly věnované koncepcím H. Blumera, H. Garfinkela, E. Goffmana, P. Bergera, T. Luck-manna, R. Collinse, J. Habermase, P. Bourdieua, J. S. Colemana, neopozitivismu, funkcionalismu, diskurzivní analýze, sociální stratifikaci, kohezi, důvěře, sociálnímu kapitálu a deviaci). Kapitoly třetího dílu [2008] Diagnózy soudobých společností referují o podstatných otázkách života v soudobých společnostech (vědění, informace, ekologie, práce, kvalita života, sociální stát, kultura, postmoderna, multikulturalismus, globalizace, rizika, konflikty) a o autorech, kteří se jimi zabývají (D. Bell, A. Touraine, R. N. Bellah, G. Schul-ze, G. Lipovetsky, J. Baudrillard, P. Virilio, J. Alexander). Závěrečný, čtvrtý svazek je různorodý co do sledované tematiky (sociobiologie, trvale udržitelný rozvoj, kulturami studia, feminismus, distributivní spravedlnost, typy kapitálů, střední třída, vysoké a populární umění, symbolické násilí, náboženství, sociální sítě, grounded theory) i postav sociologického myšlení, jimž je věnována pozornost (R. Sennett, M. Maffesoli, B. Latour, M. Juergensmeyer). Také v tomto případě jako u předchozích svazků platí, že předkládané učební texty nemají charakter koncepčně strukturované učebnice, nýbrž spíše sborníku, jehož hlavním cílem je představit ze soudobé sociologie to, co u nás zatím není příliš známé a rozšířené. Editor, který se i tentokrát obklopil spoluautory mladšího věku s různorodou publikační zkušeností, doufá, že se autorskému kolektivu podařilo sestavit kolekci textů, která má šanci oslovit nejen studenty sociologie, ale i širší zainteresovanou veřejnost.

Obsah

Úvodní poznámka editora

Jitka Lindová, Marco Stella
Společnost a společenskost z evolučního pohledu

Gabriela Thöndlová
Možnosti a meze trvale udržitelného rozvoje

Jan Balon, Radim Hladík
Proměny studia kultury: projekt kulturálních studií

Lenka Veselá
Feministické reflexe vědy

Ivo Bayer, Jiří Šafr
Sociologická pojetí distributivní spravedlnosti

Arnošt Veselý
Pojem "kapitál" v současné sociologické teorii

Magdalena Jáchymová-Královcová
Problematika středních tříd v pohledu současné francouzské sociologie

Hana Dittricho vá, Jiří Šubrt
Kritická sociologie Richarda Sennetta

Jiří Šubrt
Michel Maffesoli: Sociologie postmoderního světa

Pavel Zahrádka
Současná problematika vysokého a populárního umění

Irena Aimová
Symbolické násilí a obrazy jako reprezentace sociální skutečnosti

Jakub Mareš
Bruno Latour: Otevřte dveře ne-lidskému

Jan Váně
Která témata soudobá sociologie náboženství chápe jako (ne)aktuální?

Karel Černý
Mark Juergensmeyer: Nová studená válka jako globální vzpoura proti sekulárnímu "neřádu"?

Jan Schmid, Jiří Šubrt
Analýza sociálních sítí

Radka Dudová
Kvalitativní metodologie sociologického výzkumu: konstruktivistická grounded theory a "rozumějící rozhovor"