tištěná kniha e-kniha
Soudobá sociologie II.

Soudobá sociologie II.

Teorie sociálního jednání a sociální struktury

Šubrt, Jiří a kol.

témata: sociologie

brožovaná, 394 str., 1. vydání
vydáno: únor 2008
ISBN: 978-80-246-1413-7
doporučená cena: 305 Kč

E-shop

Anotace

Série učebních textů je zaměřena na aktuální otázky soudobé sociologie; druhý díl se tematicky orientuje na problematiku sociálního jednání a sociální struktury. Komplikovaný a nejednoznačný vztah mezi těmito dvěma klíčovými pojmy představuje už po mnoho desítek let pro teoreticky orientovanou sociologii intelektuální výzvu. Publikace zahrnuje rozmanité, v celku dosud nezpracované spektrum přístupů (od neopozitivismu, přes mikro- a makrosociologii až po diskurzivní analýzu či teorii her), reprezentované též různorodým autorským kolektivem zkušených specialistů i nadějných autorů mladší generace. Kvalitní texty jsou určeny jak studentům, kteří již mají základní znalosti oboru a chtějí se seznámit s novými tématy, tak sociologům a dalším odborníkům, kteří si chtějí udržovat kontakt s aktuální teoretickou sociologií, jejími problémy, polemikami a vývojem.

Obsah

Úvodem
Miloslav Petrusek
Neopozitivistická sociologie: Sociologie jako výzkum
Martin Horváth
Herbert Blumer: Symbolický interakcionismus - teoretické a metodologické vymezení
Eva Sanigová
Etnometodologie Harolda Garfinkela
Jana Šilhanová
Analýza rámců Ervinga Goffmana
Ida Kaiserová
Sociální konstruktivismus Petera Bergera a Thomase Luckmanna (v zrcadle české sociologie)
Josef Bernard
Osobní identita v diskurzu společnosti pozdní moderny
Jiří Šubrt
Mikrosociální základy makrosociologie v pojetí Randalla Collinse
Marek Německý
Funkcionální vysvětlení v sociálních vědách
Jan Balon
Teorie komunikativního jednání Jürgena Habermase
Martin Vávra
Diskurz a diskurzivní analýza v sociologii
Jan Radimský
Co znamená mluvit: Ke strukturalistické sociologii jazyka Pierra Bourdieua
Jiří Šubrt
James S. Coleman: Metodologický individualismus
Michal Peliš
Teorie her jako formální teorie racionálního rozhodování
Jadwiga Sanderová
Hlavní proudy teorie a výzkumu sociální stratifikace
Markéta Sedláčková, Jiří Šafr
Koncept sociální koheze, důvěry a sociálního kapitálu v sociologii
Lukáš Urban
O deviaci v současné společnosti

Recenze

Předkládaný text s podtitulem Teorie sociálního jednání a sociální struktury je součástí velkorysého víceletého projektu učebních textů ze soudobé sociologie pro posluchače oboru sociologie. A to v budoucnu zřetelně nejen na pražské filosofické fakultě.
Jde o velmi kvalitní texty určené pro ty studenty, kteří mají již solidní základy sociologiejako teoretického vědního oboru. Budou nesporně i velmi dobrým vodítkem pro sociology a odborníky spřízněných věd, kteří si potřebují udržovat, a to bez ohledu na své speciální zaměření, kontakt s teoretickou sociologií, jejími problémy, polemikami, vývojem. Učebnice tak zaplňuje v přehledné formě v mnohém i letitou mezeru, kterou bylo nutno postupně zaplňovat z rozptýlené literární produkce v časopisech, ve sbornících, v dílčích monografiích. Doplňuje tak a dále rozvíjí i první významnou ucelenou informaci Šubrtových Postav a problémů soudobé teoretické sociologie (2001).
Práce jako celek (i s odkazem na předchozí díl a příslib dílu následujícího) je působivým dílem, představujícím velmi plastický obraz v podtitulu uvedené problematiky sociálního jednání a sociální struktury i dílčích souvisejících otázek. Zahrnuje nesmírně široký záběr různých přístupů (vyjmenovaných v editorově úvodu) a pestrou mozaiku autorů.
Uvádí autory velmi známé a hojně citované, kteří se stali již téměř "klasiky" soudobé sociologie, jejich známé i méně známé koncepce a díla. Čtenáři jsou pak na druhé straně představováni také autoři, jejich koncepce a myšlenky, o nichž povědomost v české sociologii je zatím nevelká, nebo které jsou pro mnohé přímo objevovány.
Čtenáři se dostane většinou podrobného seznámení s jednotlivými koncepcemi ajejich autory, s užitečnými informacemi ojejich hlavních dílech a významných životopisných datech, s obsahem a kritickým vyhodnocením prezentovaných teorií (někdy i ojejich dalších rozpracováních, ohlasech a kritikách), s metodologickými problémy. Čtenář ocení ke každé kapitole připojený bohatý seznam pramenné i sekundární literatury.
Je nesporné, že k této plastičnosti přispěl i široký výběr zpracovatelů této učebnice - sborníku. Jejich seznam zahrnuje jak špičkové odborníky, kteří zde ve svých textech zúročili ve prospěch tohoto studijního materiálu své bohaté odborné a literární zkušenosti, tak jména autorů méně známých či začínajících, kterým učebnice poskytla atraktivní příležitost prezentovat výsledky svých dosavadních bádání.
Nesmírná různorodost skladby autorského kolektivu učebnice se promítá nejen do obsahové stránky, široké prezentace uváděných sociologů a myslitelů, teorií, metodologických přístupů, ale i do rozmanitosti, a to někdy i velmi výrazné, formálního zpracování učebnice - sborníku. Avšak i ztohoto hlediska se volnost poskytnutá autorů přičiňuje o pestrost, která se pro čtenáře jeví spíše jako přednost.
Po prostudování můžeme říci, že se zájmem lze také očekávat i přislíbený třetí díl věnovaný sociologickým diskusím o charakteru soudobých společností.
Závěrem shrneme, že předkládaný text velmi důstojně reprezentuje práci katedry a jejích spolupracovníků a že po posouzení všech podstatných hledisek, odborných, formálních i didaktických, lze učebnici plně doporučit k vydání.
Z recenzního posudku: Doc. PhDr. Radomír Havlík

Posuzovaná kniha je - podle slov samotného editora v krátkém úvodu - souborem učebních textů věnujících se soudobé sociologické teorii. Knihaje dalším dílčím výsledkem dlouhodobého systematického úsilí editora popsat a v přehledné podobě českému čtenáři (zejména čtenáři z řad studentů sociálních věd, ale nejenomjemu) předložit přehled současného dění v oblasti sociologické teorie. Toto úsilí již vyústilo v několik autorských monografií, časopiseckých článků, rukopisjiné editované učebnice a řadu vědeckých akcí zpravidla zaštítěných Sekcí sociologické teorie, kteráje součástí Masarykovy české sociologické společnosti (MČSS) a která patří v rámci MČSS v posledních letech mezi nejaktivnější a nejviditelnější. I proto by bylo v současné české sociologické obci obtížné hledat vhodnějšího editora pro další přehledový text.
Protože je současné teoretické myšlení v sociologii velmi bohaté a některéjeho proudy jsou pořádještě v českých zemích ne vždy dostatečně známé, zpracované, etablované a analyticky dostatečně využívané, je úsilí vydat nový učební text chvályhodné a obdivuhodné. Poptávka po informovaných učebních pomůckách je mezi studenty (ale i mezi pedagogy) značná - a díky rostoucímu poštu studentů sociálněvědních oborů na českých vysokých školách i soustavně narůstající - a snad proto jsou erudované, přehledové knihy podobné posuzované publikaci "odsouzeny" k tomu, aby rychle našly cestu do univerzitních knihoven, poslucháren a seminárních místností, do seznamů studijní literatury jak předmětů ryze sociologických tak příbuzných (filozofických, ekonomických, filozofických, antropologických, kulturologických, mediologických, politologických ajiných) a přispěly tak svým dílem k rostoucí kvalitě humanitně zaměřeného terciárního vzdělání v ČR.
Z recenzního posudku: Martin Kreidl