tištěná kniha e-kniha
Soudobá sociologie I.

Soudobá sociologie I.

Teoretické koncepce a jejich autoři

Šubrt, Jiří a kol.

témata: sociologie

brožovaná, 336 str., 1. vydání
vydáno: březen 2007
ISBN: 978-80-246-1275-1
doporučená cena: 295 Kč

Anotace

Publikace mapuje významné teoretické trendy, jež ovlivňují charakter sociologie na počátku 21. století. Je určena studentům, kteří mají tuto problematiku ve svých studijních osnovách, i všem ostatním zájemcům z řad odborné i širší veřejnosti. Jednotlivé kapitoly referují o klíčových postavách soudobé sociologie, jakými jsou Immanuel Wallerstein, Zygmunt Bauman, Alvin Toffler, Niklas Luhmann, Richard Münch, Anthony Giddens, Manuel Castells, Ulrich Beck, Axel Honneth, Nancy Fraser, Amitai Etzioni. Teorie těchto autorů významným způsobem zasahují do aktuálních diskusí o povaze soudobého světa a mají často - nikoli však ve všech případech - i určité politické konotace.

Obsah

Úvodem
Stanislav Holubec - Teorie světového systému Immanuela Wallersteina
Markéta Sedláčková - Zygmunt Bauman: Teoretik doby postmoderní
Naděžda Čadová - Alvin a Heidi Tofflerovi aneb cesta do budoucnosti
Jiří Šubrt - Niklas Luhmann: Komplexita, evoluce, kontingence
Marek Německý - Strukturní neofunkcionalismus Richarda Müncha
Jiří Šubrt - Anthony Giddens: Teorie strukturace, teorie modernity
Petr Lupač, Jan Sládek - Městská otázka a informační věk v díle Manuela Castellse
Jiří Šubrt - Druhá moderna a její rizika: Ulrich Beck
Ondřej Lánský - Kritická teorie a teorie uznání Axela Honnetha
Zuzana Uhde - Feministická společenská kritika: Rovnost a diference
Ondřej Štěch - Amitai Etzioni: Od organizace k aktivnímu společenství

Recenze

Recenzovaná publikace si klade za cíl představit klíčové postavy soudobé světové sociologické teorie. Je koncipována jako soubor 11 statí, v nichžjsou vyložena klíčová témata a pojmy obsažené v pracích významných sociologů konce 20. a počátku 21. století. Výběr autorů i tematických okruhů je reprezentativní, srozumitelně a přehledně mapuje prostor sociologické teorie. Na vybraném vzorku soudobých sociologů-teoretiků (Immanuel Wallerstein, Zygmunt Bauman, Alvin a Heidi Tofflerovi, Niklas Luhmann, Richard Münch, Antony Giddens, Manuel Castells, Ulrich Beck, Axel Honneth, feministické autorky jako Nancy Fraser, Judith Butler, Amitai Etzioni) referuje o klíčových sociologických problémech současnosti.
Výhodou a přínosem publikaceje zejména skutečnost, že českému čtenáři rozšiřuje okruh osobností světové sociologie, když pojednávájak o u nás hojně vydávaných a diskutovaných autorech (např. Bauman, Giddens, Beck), tak i o autorech u nás poněkud přehlížených (Münch, Castells, Etzioni). Recenzovaná publikace, jež je primárně zamýšlena jako text určený (stále rostoucí) okruh studentů sociologie a příbuzných sociálněvědních oborů, rozhodně má potenciál oslovit i širší publikum odborné a poučené laické veřejnosti, neboť velice dobře fungujejednakjako učební text představující relevantní informace o práci současných sociologů, jednakjako pomocný interpretační nástroj pro četbu u nás vydávaných autorů. Publikace dovedně přejímá model editorské práce se souborem víceméně samostatných statí, kteréjsou propojeny několika pro soudobou společnost klíčovými tématy (modernita/postmodernita, globalizace, komplexita, riziko, informace, vědění atp. ). Takovýto modelje často využíván zejména v anglosaském prostředí, v nespočtu výkladových textů o klasické, resp. moderní, resp. postmoderní, resp. současné, sociologické (nebo sociální) teorii, neboť se ukazuje jako pro čtenáře atraktivnější a přínosnější, nežje model "klasicky koncipované" autorské učebnice.
Přestože jednotlivé příspěvky nejsou zpracoványjednotnou dikcí, každý z nich podává ucelenou bibliografickou informaci o příslušném autorovi, představuje historický a tematický kontext, z nějž příslušný autor čerpá. Hlavní pozornost se přitom zaměřuje na diskusi klíčových prací pojednávaných autorů: na koncepce, jež rozpracovávají, a pojmy, jež analyzují. Specificky záslužnouje i snaha uvádět diskutované koncepce do vztahu ke koncepcím s obdobným předmětem zájmu. Na velmi dobré úrovnije schopnostjednotlivých přispěvatelů pracovat s odkazy a poznámkovým aparátem. Diskutované koncepce prakticky ve všech případech pracují s pojmy, pro něž dosud neexistují ustálené české překlady, a vyžadují tudíž velice náročnou péči o srozumitelnost a plynulost výkladu. I po této stránce publikace obstojí.
Z recenzního posudku: PhDr. Jan Balon, Ph.D.