tištěná kniha e-kniha
Lotyšská kultura a Jednota bratrská

Lotyšská kultura a Jednota bratrská

České kontexty lotyšských kulturních tradic v 17.–20. století

Štoll, Pavel

témata: historie, historie – raný novověk

brožovaná, 324 str., 1. vydání
vydáno: březen 2013
ISBN: 978-80-246-2284-2
doporučená cena: 335 Kč

E-shop

Anotace

Monografie přináší nové pohledy na souvislosti lotyšské a české literatury a kultury a rozšiřuje poznatky o působení naší náboženské reformace v Pobaltí, zejména v Lotyšsku. Autor nejprve shrnuje základní historická fakta o Pobaltí, typologicky je srovnává s českou situací a jádro práce poté strukturuje podle Komenského programu nápravy „moudrosti mysli“, „zbožnosti srdce“ a „životního klidu“. První část je věnována zvláště působení Komenského pedagogického díla a jeho paralelám v Lotyšsku, druhá a třetí část se zabývá lotyšskou literaturou související s ochranovským hnutím a jejími českými kontexty. Za příznačný svorník s českou kulturou je považován sociální, národní a politický aspekt lotyšské „kultury srdce“, do jejíchž základů byl uložen také odkaz Husa a husitství, Komenského a českobratrství.

Obsah

Předmluva

1. Úvod
1.1 České a slovenské tradice překladové a literárněvědné baltistiky a estonistiky
1.2 Překlady české literatury a literární komparatistika v Lotyšsku
1.3 Volba tématu a dosavadní bádání o něm
1.4 Cíl práce a použitá metodologie

2. Základní historická fakta a typologická srovnání
2.1 Lotyšské správně politické celky
2.2 Lotyšské obyvatelstvo a vztahy mezi pobaltskými zeměmi
2.3 Náboženská situace v Lotyšsku
2.4 Počátky lotyšské literatury
2.5 Typologie lotyšské obrozenské kultury
2.6 Typologie lotyšského národního hnutí

3. Moudrost mysli (sapientia mentis)
3.1 Počátky působení Komenského díla v Pobaltí
3.1.1 J. A. Komenský a jeho následovníci v Litvě a v Kuronsku
3.1.2 Komenského učebnice v Livonsku
3.1.3 J. A. Komenský a Ernst Glück
3.2 J. A. Komenský a G. F. Stender
3.2.1 Srovnání Komenského a Stenderova díla
3.2.2 Komenského Svět v obrazech a Stenderova Abeceda v obrazech
3.2.3 Stenderova Kniha vysoké moudrosti
3.3 České inspirace lotyšského národního hnutí
3.3.1 Lotyšská „hymna práce“
3.3.2 Ohlasy „hymny práce“
3.3.3 Kontexty Čelakovského básně
3.3.4 Další inspirace českým národním obrozením
3.4 Vývoj lotyšské komeniologie

4. Zbožnost srdce (pietas cordis)
4.1 Lotyšská Jednota bratrská
4.1.1 Terminologie a oficiální status Jednoty bratrské v Lotyšsku
4.1.2 Dějiny lotyšské Jednoty bratrské
4.1.3 Výsledky působení livonského ochranovského hnutí
4.1.4 Strukturální typologie livonské ochranovské kultury
4.1.5 Ochranovské ideové paradigma v Livonsku
4.1.6 Místní folklorně-mytologický recepční horizont
4.2 Počátky česko-lotyšských hudebních styků
4.3 Lotyšská ochranovská literatura a její primární texty
4.3.1 Celková charakteristika
4.3.2 Žánry
4.3.3 České typologické paralely
4.3.4 Shrnutí
4.4 Reflexe ochranovského hnutí v lotyšské literatuře – sekundární texty
4.4.1 Celková charakteristika
4.4.2 Román Časy zeměměřičů
4.4.3 Drama Ochranovští
4.4.4 Poruksovy ochranovské prózy
4.4.5 České typologické paralely
4.4.6 Shrnutí
4.5 Kultura srdce – terciární texty
4.5.1 Celková charakteristika
4.5.2 Lidé čistého srdce
4.5.3 Bílé roucho
4.5.4 Antiņš
4.5.5 Kultura srdce
4.5.6 Marta Grimma a lotyšské reflexe české literatury
4.5.7 Shrnutí

5. Životní klid (tranquillitas vitae)
5.1 Livonský bratrský řád
5.2 Dějiny české náboženské reformace a jejich literární reflexe v Lotyšsku
5.2.1 Dějiny staré Jednoty bratrské
5.2.2 Příběh jednoho pravdivého svědka
5.2.3 Jan Hus a husitství v dalších lotyšských pramenech
5.2.4 Jan Hus v lotyšské poezii
5.3 Ochranovský sociální protest a historické vědomí
5.4 Ochranovská historie v sekundárních literárních textech
5.4.1 Románový cyklus Arturse Baumanise
5.4.2 Kaugurské povstání v románu Kārlise Zariņše
5.4.3 Vecozolsův chiliasmus

6. Celkové shrnutí a závěry

Prameny a literatura
Résumé
Obrazová příloha
Jmenný rejstřík