tištěná kniha e-kniha
Cizinec v tvých branách

Cizinec v tvých branách

Biblické podněty pro etickou reflexi migrace

Štica, Petr

témata: náboženství

brožovaná, 122 str., 1. vydání
vydáno: únor 2011
ISBN: 978-80-246-1824-1
doporučená cena: 145 Kč

E-shop

Anotace

Monografie přináší reflexi přijímání cizinců ve světle biblických textů, z nichž čerpá podněty pro eticky orientovaný přístup k problému migrace v dnešním světě. Po hermeneuticko-metodologických úvahách následuje zevrubné představení biblického étosu zacházení s cizinci, třetí část je věnována přehledu biblickoantropologických východisek, která stojí v pozadí tématu. Kniha chce být nejen zdrojem spolehlivých informací o poměru starozákonního a novozákonního lidu k cizincům a lidem na cestách, ale především pozváním k eticky zodpovědnému promýšlení otázky přijímání cizinců v současnosti.

Obsah

Úvod

1. Biblická hermeneutika a křesťanská sociální etika
Vztah teologické etiky a Bible
Funkce biblických textů v rámci křesťanské sociálněetické refexe
Křesťanská sociální etika a spolupráce s neteologickými vědeckými disciplínami

2. Svědectví o vztahu k cizincům a přijetí cizinců v Bibli
Cizinec v Bibli - úvodní poznámky

Přijetí cizince ve Starém zákoně
Ctnost pohostinnosti
Kniha smlouvy (Ex 20,22-23,19)
Deuteronomium
Kodex svatosti (Lv 17-26) a kněžské předpisy (Lv, Nu)
Cizinec v ostatních knihách Starého zákona
Shrnutí

Přijetí cizince v Novém zákoně
Křesťanské jednání s cizinci
Ježíšův vztah k cizincům
Prvotní církev a cizinci ve svědectví novozákonních pramenů
Sebeidentifkace jako cizince
Ježíš jako cizinec
Křesťané jako cizinci
Shrnutí

3. Vybrané relevantní principy biblické antropologie
Teologie stvoření a vykoupení- úvodní poznámky

Člověk stvořený k obrazu Božímu - důstojnost a jedinečnost člověka
Člověk jako Boží obraz ve starozákonní teologii
Člověk jako Boží obraz v novozákonní teologii

Myšlenka totus orbis -jedno lidské společenství
Univerzalistická perspektiva v tzv. biblických pradějinách
Vyvolený národ v univerzalistické a teologické perspektivě
Novozákonní christocentrický univerzalismus
Sociální étos starozákonní smlouvy, proroků a Ježíš

Závěr
Prameny a literatura
Summary
Rejstřík biblických míst