tištěná kniha e-kniha
Ticho

Ticho

John Cage, filozofia absencií a skúsenosť ticha

Šterbáková, Daniela

témata: filozofie, hudba
edice: Myšlení současnosti

brožovaná, 366 str., 1. vydání
vydáno: září 2019
ISBN: 978-80-246-4139-3
doporučená cena: 390 Kč

E-shop

Anotace

Snažíme-li se zaslechnout ticho, ocitáme se v paradoxní situaci – čím více napínáme uši, tím intenzivnější máme pocit, že nás obklopuje moře hluku. Zdá se nám, že ticho je lidským bytostem nedostupné. Daniela Šterbáková sleduje problém vnímatelného ticha v dialogu se současnými autory: John Cage ve své hudbě a textech otázku ticha otevřel, Roy Sorensen a Ian Phillips ji následně v rámci analytické filosofie argumentačně rozvinuli. Prostřednictvím ticha se nám tak vyjevují hranice a vzájemné vztahy mezi „běžným“ a „filosofickým“ myšlením. Nejde však pouze o tyto vztahy, ale v podstatě o ontologii absencí a nesnadné tázání po významu a možnostech smyslového vnímání. Otázkou pak zůstává, zda je možné ticho vnímat jinak než ušima.

Recenze

Předem je třeba říci, že práce sama vykazuje znaky mimořádné profesionality. To platí jak na úrovní jazykové a citační, tak na úrovni odborné. Prvními řádky práce počínajíc je autorka s to spojit důslednou práci s primární a sekundární literaturou rozličných žánrů s jasnou formulací filosofických problémů a zaujetím vlastních postojů. Činí tak přitom ve vztahu k filosofickému tématu "ticha", tj. tématu "bez přívlastku" (srov. "ticho u autora X s přihlédnutím k tomu, co o tom říká Y"), což zvyšuje náročnost celého podniku, jak při výběru relevantní literatury, tak při jejím samostatném využití k průběžné formulaci problému a vypracování jeho řešení. Základním problémem, který v práci zvláště zřetelně vystupuje a má z mého úhlu pohledu zvláště vysokou relevanci, je otázka po povaze ticha z hlediska jeho vnímání, tj. toho, zda má - jako výraz absence - pozitivní či negativní charakter.

Z recenzního posudku: Doc. PhDr. Vojtěch Kolman.Ph.D.

Je příjemné, že Šterbáková nejen osvětluje koncept Johna Cage, ale také jej velmi důkladně zpochybňuje na mnoha úrovních, čímž se čtenáři otevírá nové pole, jak o jeho experimentech uvažovat a jak k nim přistupovat kriticky.
(…)
Rozlišování mezi prostým sluchem a nasloucháním je otázkou vůle. Šterbáková v závěrečných kapitolách přináší nádherné, poetické momenty, při kterých i vystavené plátno vyloženě evokuje zvuk (viz obraz Výkřik Edvarda Muncha), a ticho děl umožňuje volit si vlastní tempo a být s nimi v intimním vztahu. Klidný svět náležející dílu je přímým odrazem světa dění a pohybu. Obraz nebo jakékoliv dílo pak nemusí respektovat svět dění, ale dění vnímání jako takové, být jeho katalyzátorem. Představuji si sochu člověka se sbíječkou…

- Anna Luňáková (Tvar 13/2020)

Jestliže v souvislost se Silent Prayer si lze klást otázku, zda záměr vytvořit tichou kompozici neměl do jisté míry politické akcenty (dané Cageovým ne právě pozitivním vztahem ke společnosti Muzak), v případě 4'33" je již zdůrazněn posun, jakého Cageovo pojetí ticha doznává zejména v podobě oné "sebekritiky", provedené v souboru textů nazvaných Silence a související s jeho slavným pobytem ve zvukotěsné místnosti: ticho není absence zvuku ani jeho protiklad; ticho nikdy neslyšíme (na tomto konceptu je založena nejen analyzovaná kompozice, ale - snad v méně radikální míře - i řada Cageových skladeb z pozdějšího období). V tomto smyslu, jak autorka zdůrazňuje, je možno vidět vztah mezi Cageovou hudební kompozicí a Rauschenbergovou kompozicí výtvarnou.
(...)
Celkově hodnotím předloženou práci velice kladně: je kultivovaně napsaná, čtenáři na první pohled imponuje autorčin značný záběr (od hudby před uvedené - a mnohé další - teorie vnímání až k fenomenologii včetně Levinase) a především schopnost o daných problémech uvažovat, tj. pojímat je právě jako problémy, a s pomocí jedné teorie hledat odpovědi na otázky a nesnáze nastolované teorií jinou (oceňme zde zejména kritické a polemické pasáže předložené práce, zvláště pokud jde o její druhou část.

Z recenzního posudku: Josef Fulka

Akce k titulu

Nejnovější tituly v edici