tištěná kniha e-kniha
Perinatální neuropsychická morbidita dítěte

Perinatální neuropsychická morbidita dítěte

Štembera, ZdeněkDittrichová, JaroslavaSobotková, Daniela a kol.

témata: lékařské vědy – dětské lékařství, lékařské vědy – neuropsychologie

brožovaná, 660 str., 1. vydání
vydáno: březen 2014
ISBN: 978-80-246-2168-5
doporučená cena: 470 Kč

E-shop

Anotace

Přestože hypotéza o vlivu porodnických komplikací na neuropsychický vývoj dětí byla poprvé vyslovena již před 170 lety, teprve v průběhu 20. století došlo k významnému nárůstu studií věnovaných této problematice. Zájem odborníků byl nejprve zaměřen na snižování vysoké mateřské, kojenecké a perinatální úmrtnosti, od druhé poloviny 20. století se soustřeďuje též na další vývoj dětí s perinatální zátěží, zejména na předčasně narozené děti a asfyktické novorozence. Předkládaná publikace přináší přehled současného stavu výzkumů a klinické praxe i výhledů do dalších let ve vztahu k perinatální neuropsychické morbiditě na pozadí historického vývoje jak v zahraničí, tak v naší republice. Autoři dávají čtenáři ojedinělou možnost získat systematicky seřazená fakta ohledně vývoje plodu a dítěte i zdravotní péče v porodnictví, perinatologii a dětské psychologii. Kniha je zdrojem důležitých informací, včetně množství literárních odkazů, pro klinické odborníky, výzkumné pracovníky i studenty oborů perinatologie, porodnictví, neonatologie, pediatrie, dětské neurologie a psychologie. Obsahuje též významné informace pro státní orgány, které rozhodují o financování projektů zaměřených na zlepšení zdraví nových generací v ČR. I v mezinárodním měřítku lze těžko nalézt knihu podobného rozsahu a významu.

Recenze

Autoři předkládají k posouzení velmi rozsáhlý (820 stran + obsáhlé přílohy) text zaměřený na společensky zcela zásadní téma perinatální neuropsychické morbidity dítěte. Téma je uchopeno skutečně komplexně, s respektem k mnoha hlediskům (historickému, neurologickému, diagnostickému, preventivnímu, politicko-organizačnímu, ekonomickému, psychologickému...), kterými lze studovat tuto problematiku. Základním členícím kritériem textuje hledisko historické. Autoři v jednotlivých představovaných historických etapách, které počínají v 19. století, sledují především posun výzkumného těžiště. Podrobně probírány jsou však též diagnostické metody a jejich vývoj, změny v léčebných přístupech a jejich příčiny, posun odborných diskusí, týkajících se jednotlivých dílčích otázek a další. Je velmi těžké rozhodnout, zda největší přínos textu tkví v naprosto detailním a vyčerpávajícím výčtu výzkumných mezinárodních i českých projektů v této oblasti, nebo zda je to historická cena textu, který zmiňuje vývoj myšlenkového, výzkumného i medicínského uchopení daného tématu. Osobně vnímám předložený text jako celoživotní dílo, pečlivého
autora a jeho spoluautorů s hlubokým vhledem do problematiky, který se týká mnoha dotčených vědeckých oblastí (jako jsou příkladně genetika, vývojová psychologie, neonatologie, neurologie, historie a další), a vždy má pro ně svůj přínos.
Základní přínos publikace lze spatřovat v komplexním zmapování dané oblasti a v začlenění českých výzkumných i aplikačních aktivit do mezinárodního kontextu. Text lze tedy jednoznačně doporučit k publikaci s tím, že skutečně obohatí české i mezinárodní odborné zdroje.
V závěru si ještě dovolím zdůraznit, že velmi oceňuji schopnost autorů, začlenit vývoj výzkumů české neonatologie do celosvětového kontextu a o různých historických obdobích ČR informovat čtenáře jasně, přesně a korektně.
Zvolené historické hledisko je přínosné především pro mladé vědce, kteří zde naleznou platformu, ze které mohou snáze rozvinout vlastní výzkumné aktivity. Uchovaná výzkumná kontinuita a její myšlenkové zdroje ve vazbě s historickými a politickými vlivy dané doby by bez komentáře autora byla často pro současného mladého vědce jen těžko srozumitelná. Práce je dovedena do současnosti a jsou řešena skutečně aktuální témata, jako příkladně kvalita vývoje vícečetných těhotenství počatých umělým oplodněním, oproti vícečetným těhotenstvím počatým spontánně. Za velmi vhodné považuji uvedení textu, týkajícího se prognózy a intervenčních možností týkajících se dětí s problematickým neurologickým vývojem. Autoři předkládají podněty k systémovým opatřením v oblasti lékařské péče, které jistě osloví především zodpovědné ministerské pracovníky. V publikaci nechybí ani ekonomické hledisko (které je často z tzv. „etických důvodů“ chybně opomíjeno v mnoha odborných pracích. Za skutečně symbolickou lze vnímat kvalifikovanou analýzu a prognózu vývoje prezentované problematiky v závěru publikace. Domnívám se. že tato publikace osloví nejen české odborníky a bylo by tedy vhodné uvažovat alespoň o její jedné jazykové mutaci

Z recenzního posudku: Prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.