tištěná kniha e-kniha
Školní vzdělávání ve Francii

Školní vzdělávání ve Francii

Šťastný, VítSvobodová, ZuzanaRochex, Jean-Yves

témata: pedagogika – vzdělávací systémy

brožovaná, 248 str., 1. vydání
vydáno: září 2017
ISBN: 978-80-246-3637-5
doporučená cena: 290 Kč

E-shop

Anotace

Analyticko-srovnávací studie Školní vzdělávání ve Francii je sedmou publikací řady Školní vzdělávání v zahraničí. Studie zachovává obdobnou strukturu jako dřívější publikace v řadě, metodologicky se však kromě studia odborné literatury opírá také o vlastní empirická data autorů sebraná prostřednictvím pozorování ve školních třídách či rozhovorů s různými aktéry vzdělávacího systému (učiteli, řediteli, inspektory…). Důraz je kladen na hlavní problémové okruhy školního vzdělávání. Čeští autoři poskytují pohled na francouzský vzdělávací systém „zvenku“ (kapitoly zabývající se vzdělávací politikou, charakteristikou vzdělávacího systému, profesí učitele, kurikulem, evaluací, spravedlivostí ve vzdělávání, jazykovým vzděláváním a specifiky vzdělávání v zámořských teritoriích), pohled „zevnitř“ pak zprostředkovává renomovaný francouzský výzkumník a sociolog vzdělávání Jean-Yves Rochex, který se v poslední kapitole zaměřuje na vývoj a současný stav vzdělanostních nerovností ve Francii.
Publikace představuje příspěvek k literatuře z oblasti srovnávací pedagogiky přinášející systematicky utříděné poznatky o zemi, jejíž specifika a problémy vzdělávání nejsou českým čtenářům příliš známá. Je určena výzkumníkům a odborníkům v oblasti vzdělávání, vyučujícím i studentům pedagogických fakult a dalších fakult připravujících učitele, zástupcům Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky i dalším pracovníkům působícím ve státní správě zabývajícím se vzděláváním.

Obsah

Předmluva
Metodologie případové studie

1. Francie - několik pohledů na zemi
1.1 Správní členění
1.2 Politický systém, legislativa, exekutiva
1.3 Historický vývoj a okolnosti, které formovaly vzdělávací systém
1.4 Ekonomika
1.5 Zeměpisná charakteristika
1.6 Obyvatelstvo, rodina, mládež
1.7 Náboženství
1.8 Věda a kultura

2. Vzdělávací politika
a. Instituce vzdělávací politiky
b. Zákony a další základní směrnice týkající se vzdělávání
c. Principy a cíle vzdělávací politiky
d. Francouzské školní vzdělávání z pohledu OECD

3. Vzdělávací systém Francie
a. Povinná školní docházka
b. Laïcité
c. Soukromé školy
d. Domácí vyučování
e. Alternativní školství
f. Reformy na počátku 21. století
g. Struktura vzdělávacího systému i. Primární vzdělávání (ISCED 0-1)

4. Profese učitele
a. Učitelé
b. Pozice ředitele školy
c. "Umístěnky"

5. Kurikulum školního vzdělávání
a. Proces tvorby kurikulárních dokumentů
b. Implementace společného základu znalostí a kompetencí
c. Vzdělávací programy pohledem rodičů a učitelů
d. Vzdělávací programy jednotlivých stupňů vzdělávání

6. Evaluace a hodnocení
a. Hodnocení žáků a studentů
b. Povinné státem garantované zkoušky
c. Role inspekce v hodnocení učitelů a jednotlivých škol
d. Výsledky žáků v mezinárodních výzkumech
e. Problematika školního neúspěchu

7. Spravedlivost ve vzdělávání
a. Prioritní vzdělávání v historickém kontextu
b. Podpůrné prostředky v prioritním vzdělávání
c. Charakteristika žáků v prioritním vzdělávání
d. Efektivita zón prioritního vzdělávání
e. Konkrétní formy pomoci (nejen) sociálně znevýhodněným žákům

8. Francie multikulturní
a. Instituce působící v dané oblasti
b. Přípravné a podpůrné třídy

9. Jazykové vzdělávání
a. Organizace výuky cizím jazykům
b. Evropské sekce (sections européennes) a zahraniční spolupráce
c. Problémy jazykového vzdělávání
d. Jazyky Francie a proměny vzdělávací politiky k regionálním jazykům
e. Výuka regionálních jazyků

10. Zámořská teritoria

11. Vzdělanostní nerovnosti ve Francii: vývoj, rozpory a paradoxy
1.1 Nástroje měření a vědecké a politické zaměření

1.2 Demokratizace nebo masifikace sekundárního vzdělávání?
a. Zvrat v genderové nerovnosti: tichá a paradoxní revoluce
b. Průchod vzdělávacím systémem a osvojené znalosti a dovednosti: protichůdný vývoj
c. Sociální a školní segregace a kontextuální efekty
d. Prioritní vzdělávání: politika umožňující snižovat vzdělanostní nerovnosti?
e. Přehled literatury

12. Summary
13. Literatura
14. Rejstřík
15. Použité zkratky
16. Informace o autorech
17. Přílohy