e-kniha
Když se řekne komunitní práce

Když se řekne komunitní práce

Šťastná, Jaroslava

témata: sociální práce

e-kniha, 1. vydání
vydáno: srpen 2016
ISBN: 978-80-246-3390-9
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 120 Kč

E-shop

Anotace

Komunitní práce je úzce spojena se sociální prací, která má v českém prostředí bohatou historii. Soudobá sociální práce na lokální úrovni – v komunitách – prošla v poslední dekádě rozšířením modelů komunitní práce i praktických přístupů a postupů, které jsou vhodné pro řešení místních problémů. Publikace tak reaguje na potřeby sociálních pracovníků, kteří často komunitní práci nevykonávají jako svoji hlavní specializaci, avšak využívají prvků komunitní práce pro efektivní působení v různých organizacích a institucích. Text mohou využít též pracovníci veřejné správy, především na lokální úrovni.
Publikace shrnuje hlavní principy a modely komunitní práce, sleduje vývoj komunitní práce od konce 19. století, specifika v Českých zemích a zmiňuje etapy komunitní práce ve 20. století. Nabízí pohled na význam komunitní práce v pozdně moderní společnosti, kterou tematizují ve svých pracích významní autoři. Hlavní pozornost je věnována soudobým přístupům a postupům komunitní práce, která je modelována pod vlivem dalších oborů: kromě sociální práce, pro niž je komunita jednou z hlavních cílových skupin, se v soudobém pojetí komunitní práce prolínají vlivy a pohledy oborů sociologie (sociální soudržnost, marginalizace, sociální dopady globalizace, individualizace, apod.), veřejné politiky (tvorba místních politik, vyváženost sítě místních institucí, participace občanů na věcech veřejných), ekonomie (zaměstnanost, lokální hospodářství versus místní dopady globalizované ekonomiky), urbanismu (dostupnost a charakter veřejných prostorů), věd o životním prostředí (šetrný rozvoj území, zachování genia loci), sociální antropologie (etnické menšiny, kulturní odlišnosti skupin obyvatel). Publikace zdůrazňuje těsné spojení komunitní práce s oblastí komunitního rozvoje, které zásadním způsobem přispívá ke kvalitě života v lokalitách: komunitní vzdělávání, komunitní plánování a podpora zapojování lidí do veřejného života, vytváření sociálního kapitálu komunit. Publikace je doplněna o kapitolu zabývající se specifiky komunitně orientovaného výzkumu, jenž kromě souboru uznávaných kvalitativních a kvantitativních technik umožňuje využití i dalších postupů. V závěru jsou kladeny otázky spojené s trendy a směry komunitní práce současné společnosti a jsou zvažovány možnosti, které posilují kvalitu života v lokalitách. Publikace přináší příklady dobré praxe z České republiky i ze zahraničí.

Recenze

Předložená práce se zaměřila na velmi aktuální a důležité téma, a to na komunitní práci jak v její praktické podobě, tak v teoretičtější rovině, a to v kontextu ČR (historie, legislativa, současná situace) i v širších evropských souvislostech. Zasloužená pozornost je zde věnována sociálnímu vyloučení a možnostem jeho mitigace. zároveň jde autorka dále a zaměřuje se i na široké možnosti komunitní práce na poli posilování participativní demokracie jak v menších obcích, tak v jednotlivých čtvrtích velkých měst, s přesahem do krajinně-ekologické sféry (strategické plánování, interpretace místního dědictví apod.).
Za zvláště cenné považuji snahy autorky zmapovat nejenom sociálně psychologické příčiny rostoucího fenoménu sociálního vyloučení (např. její kategorizace rizikových skupin), ale i jeho systémové příčiny v rovině politicko-ekonomické. Dr. Šťastná zde čerpá z řady zdrojů, včetně zahraničích, a propojuje pohledy více oborů na tuto zásadní problematiku. Text tak svědčí o její schopnosti jak kritického myšlení, tak i mezioborové syntézy. S tím úzce souvisí i přesah předloženého textu do environmentálni a ekologicko-ekonomické sféry (např. představení časových bank, sociálního podnikání či družstevních principů, s uvedením do kontextu komunitní práce), což umožňuje autorčina vysoká erudice v této oblasti, jinak u sociálně zaměřených badatelů spíše neobvyklá.
Na předložené monografii dále oceňuji její přehlednost a systematičnost i jasný a srozumitelný styl psaní, který usnadňuje čtení a porozumění textu i začátečníkům v oboru, případně těm. kteří jsou zaměřeni na jiné obory studia. K tomu jistě přispěla i dlouholetá pedagogická zkušenost autorky. Předložená monografie tak může sloužit i jako učební pomůcka při studiu daného tématu, což je jistě vítané při současném nedostatku kvalitní literatury v této oblasti v češtině. Práce zároveň splňuje požadavky, kladené na odborné monografie: klade si jasné otázky a odpovídá na ně s využitím relevantní literatury, přičemž jednotlivé kapitoly na sebe navazují a jsou logicky a obsahově adekvátně provázané. Kromě odborné literatury autorka odkazuje ve svém textu i na aktuální příklady k dané problematice, převzaté z českých i zahraničních medií, což mu dodává na srozumitelnosti a aktuálnosti.

Z recenzního posudku: RNDr. Naděžda Johanisová, Ph.D.