tištěná kniha
Geografie maloobchodu a spotřeby: Věda o nakupování

Geografie maloobchodu a spotřeby: Věda o nakupování

Spilková, Jana

brožovaná, 246 str., 1. vydání
vydáno: únor 2012
ISBN: 978-80-246-1951-4
doporučená cena: 270 Kč

E-shop

Anotace

Publikace si klade za cíl přiblížit studentům geografie a příbuzných oborů, jakož i ostatním čtenářům atraktivní a aktuální odvětví geografie maloobchodu spotřeby. V průřezu je představeno několik relevantních témat, kterým je v současné době věnován zájem výzkumníků a analytiků - lokalizace, plánování, nákupní chování, preference zákazníků, fenomén maloobchodního prostředí a trávení volného času, mikroprostorové aspekty nákupního prostředí, spotřebitelská kultura a společnost, alternativní spotřeba atd. Jednotlivé kapitoly jsou doplněny ukázkami ze současné praxe a přiblížením popisované problematiky na příkladu konkrétních šetření z českého prostředí. Závěrem kapitol jsou vždy poskytnuty odkazy na relevantní literaturu, prohlubující znalosti dané problematiky.

Obsah

Úvod

1. Lokalizace maloobchodu

1.1. Lokalizační teorie
1.2. Geografie maloobchodu a lokalizace
1.3. Rozhodování o umístění provozovny - teoretické koncepty
1.4. Lokalizační analýza v praxi
1.5. Lokalizace maloobchodu v Česku během transformačního období

2. Plánování maloobchodu

2.1. Problematické aspekty výstavby velkoplošných maloobchodních jednotek
2.2. Historie výstavby velkoplošných maloobchodních jednotek ve světě
2.3. Plánování a regulace maloobchodu v zemích EU
2.4. Plánování a regulace maloobchodu v Česku
2.5. Nastavené zrcadlo: teorie versus praxe plánování maloobchodu v Česku

3. Hodnocení dopadů výstavby maloobchodních zařízení

3.1. Argumenty pro regulaci maloobchodu a hodnocení dopadů výstavby maloobchodních
3.2. Přehled metodologie RIA
3.3. Postup zpracování studie RIA
3.4. Kvantitativní posuzování v rámci studie RIA
3.5. Kvalitativní posuzování dopadů maloobchodu ve studii RIA
3.6. Problematické aspekty studie RIA
3.7. Šetření RIA v Česku

4. Nákupní chování

4.1. Změny nákupního chování české společnosti v období transformace
4.2. Typologie nakupujících
4.3. Klasifikace nákupního chování
4.4. Nákupní chování a motivace
4.5. Hodnocení spokojenosti a loajality zákazníků
4.6. Trend rekreačního nakupování v Česku
4.7. Geodemografické systémy

5. Nákupní centrum jako novodobý prostorový a společenský fenomén

5.1. Nákupní centrum - definice
5.2. Provoz nákupních center
5.3. Prostor a významy nákupního centra
5.4. Nákupní centrum jako prostorový systém
5.5. Mládež v nákupních centrech - tzv. čeští "mall junkies"

6. Mikrogeografie maloobchodu: maloobchodní prostředí a environmentální psychologie

6.1. Environmentálně psychologický pohled na maloobchodní prostředí
6.2. Mikrogeografie nákupního centra - vnější prostředí
6.3. Mikrogeografie nákupního centra - interiér
6.4. Lifestyle centra
6.5. Efektivní uspořádání maloobchodního prostoru
6.6. Mikrogeografie spotřebitelského chování v praxi - studie pohybu nakupujících v nákupním centru
6.7. Mikrogeografie spotřebitelského chování v praxi - ekonomie pohybu

7. Spotřeba a spotřebitelská společnost

7.1. Spotřeba v historické perspektivě
7.2. Teorie spotřeby
7.3. Geografie spotřeby
7.4. Spotřeba a město
7.5. Geografie jídla a pití (jako příklad aplikace geografie spotřeby na jednotlivých geografických měřítcích)
7.6. Alternativní spotřeba
7.7. Společenská odpovědnost firem
7.8. Spravedlivý obchod

Závěr

Recenze

Předkládaná publikace představuje v českých podmínkách ojedinělou přehledovou studii věnovanou geografii maloobchodu a spotřeby. Spolu s prací Pražská, Jindra a kol. (1997 a 2006) je jedinou přehledovou prací na téma maloobchodu vydanou u nás po roce 1989. Zásadním způsobem obohacuje domácí odbornou literaturu v této oblasti, která prošla v ČR radikálním a dynamickým vývojem během let 1990 až 2010. Pro českého čtenáře publikace uceleně a přehledně zpřístupňuje současné směry studia maloobchodu a spotřeby ve vyspělých zemí Evropy a anglosaské Severní Ameriky. Tím se stává nejen základním podkladem pro úvodní seznámení s těmito směry, ale také nabízí, spolu s vhodně použitou metodikou, i jejich praktické aplikace v domácím prostředí, které se stále poněkud liší od nejrozvinutějších zemí světa. Mimo teoretického rámce, publikace přináší ojedinělý rozbor současné územně plánovací praxe v ČR ve vztahu k rozvoji a regulaci maloobchodní sítě a konfrontuje ji s kritickým přehledem nástrojů, které jsou za tímto účelem používány v zemích západní Evropy. Za jeden z nejvýznamnějších kladů publikace lze rovněž považovat hodnocení časoprostorových snímků a chování tzv. "mall junkies", tedy jevu, který doposud nebyl v rámci rozvoje nových nákupních center v ČR vůbec sledován.

Z recenzního posudku: RNDr. Pavel Bednář, Ph.D.

Sféra maloobchodu je jedno z nejdynamičtěji se rozvíjejících odvětví české ekonomiky v průběhu transformačního období. Od roku 1989 prochází zásadními kvantitativními i kvalitativními změnami, které se promítají do různých sfér života společnosti. Kniha Jany Spilkové "Geografie maloobchodu a spotřeby: věda o nakupování" je důležitým příspěvkem k tématu, které je dnes v české společnosti zasazeno do radikálně odlišných podmínek, než tomu bylo před rokem 1989 či v ještě dávnější minulosti. Vzhledem ke svému významu pro současnou českou společnost i k již zmiňované velké dynamice vývoje si daná problematika rozsáhlejší monografický pohled zasloužila.
I přes svůj široký záběr je kniha orientována cíleně především na geografické aspekty sledované problematiky. Použité motto u první kapitoly - Lokalizace, lokalizace a lokalizace, to jsou tři nejčastěji zkoumaná témata maloobchodu - jednoznačně vypovídá o výjimečné úloze geografických přístupů při studiu maloobchodní sféry i nákupního chování obyvatel. To ovšem neznamená, že jsou v monografii opomenuty další přístupy. Autorka, která je profesí sociální geografka, do svého pohledu na problematiku v dostatečném rozsahu zahrnuje i aspekty ekonomické, sociologické, urbanistické i environmentální. Kniha je určena široké odborné (i poučené laické) veřejnosti. Rád bych však zdůraznil, že se jistě stane i ceněnou vysokoškolskou učebnicí pro geografické, ekonomické či urbanistické obory.
Autorka v dané oblasti vědecky i pedagogicky působí dlouhodobě - přednáší, vede diplomové a disertační práce a samozřejmě publikuje vědecké studie v prestižních zahraničních časopisech. Ve svém tematickém zaměření tak navazuje na tradici pražské albertovské školy geografie služeb rozvíjené již před rokem 1989.
Úvodní část je věnována přehledu tradičních lokalizačních konceptů. (Výrazně diskusní a kritické jsou kapitoly zaměřené na plánování a regulaci maloobchodní sítě a na hodnocení dopadů její výstavby. Zde je třeba ocenit autorčin přehled nejen v teoretické oblasti, ale i její znalosti reálného fungování maloobchodu v českém prostředí. Rozbor možností, které mají lokální a regionální samosprávy v regulování rozvoje maloobchodní sítě ukazuje na nedostatky v české legislativě ve srovnání s vyspělými státy EU. Tyto kritické postoje autorky opírající se o odbornou analýzu mohou být důležitým příspěvkem k "osvětě" zainteresované veřejnosti včetně našich politiků.

Z recenzního posudku: doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc.